Αποδοχή μελέτης

 

                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
                                              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 423
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 18/7-09-2011)
 
ΘΕΜΑ 2ο E.Η.Δ.: «Αποδοχή μελέτης έργου ‘‘Κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Κορίνθου’’ και έγκριση υποβολής προτάσεων στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ στο Κωδικό 75 ‘‘Υποδομές στο τομέα της εκπαίδευσης»
                                                                                       
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 7- 09 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 36249/2.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Παππάς Αντώνης
 4. Σταματάκης Μάριος
 5. Τζαναβάρας Δημήτριος
 6. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 7. Κεφάλας Σταύρος
 8. Λαμπρινός Παναγιώτης
 9. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 10. Χατζής Μιχάλης
 11. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Καμπάς Νικόλαος
 14. Κολοκούρης Νικόλαος
 15. Γιώτης Κων/νος
 16. Μπάκουλης Δημήτριος
 17. Τόγιας Σωκράτης
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 20. Ρούκης Βασίλειος
 21. Καρπούζης Γρηγόριος
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 23. Δασκαλοπούλου Σοφία
 24. Ζήμος Κων/νος
 25. Μελέτης Χρήστος
 26. Δράκος Παναγιώτης
 27. Φαρμάκης Γεώργιος
 28. Οικονόμου Γεώργιος
 29. Βατουσιάδης Νικόλαος
 30. Φόρτης Φώτιος      
 31. Καμπούρης Χαράλαμπος
 32. Λέκκα Σοφία
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35. Λέκκας Πέτρος
 36. Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Πούρος Γεώργιος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα οκτώ (18) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τέσσερις (4)    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 14. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
17.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
18.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
 
                 
 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                        
 

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Συμβούλιο να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα «Αποδοχή μελέτης έργου ‘‘Κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Κορίνθου’’ και έγκριση υποβολής προτάσεων στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ στο Κωδικό 75 ‘‘Υποδομές στο τομέα της εκπαίδευσης’’.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει τη συζήτηση του εν λόγω θέματος εκτάκτως ως κατεπείγον.
 
Απόφαση: 423 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε
                           υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 06/09/2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
     <<Λαμβάνοντας Υπόψη :
 1. Την αριθμ. 221/23-5-2011 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κορινθίων, με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή των φακέλων των έργων «Κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου « & «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου»
 2. Την ανοικτή πρόσκληση με κωδικό 19 (2η έκδοση) της ΕΔΑ Π. Πελοποννήσου για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ άξονα προτεραιότητας 08 και κωδικό προτεραιότητας 75 «Υποδομές στο τομέα της εκπαίδευσης»
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων θα πρέπει:
 (ι) Να κάνει αποδοχή της υπ’ αριθμ. 55/2011 μελέτης που συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων
 (ιι) Να λάβει απόφαση για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 08 του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ και συγκεκριμένα :
 • Την υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κορίνθου» προϋπολογισμού 2.560.000,00€
 • Την υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου» προϋπολογισμού 4.200.000,00€
 (ιιι) Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων
            Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α)Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 55/2011 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων του έργου με τίτλο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κορίνθου» προϋπολογισμού 2.560.000,00€
 Β)Την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 08 του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ και κωδικό προτεραιότητας 75 «Υποδομές στο τομέα της εκπαίδευσης» και συγκεκριμένα :
Ø      Την υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κορίνθου» προϋπολογισμού 2.560.000,00€
Ø      Την υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου» προϋπολογισμού 4.200.000,00€
           Γ)Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18 / 423 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-9-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ