Παράταση μισθώσεων

 

                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
                                               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 425
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 18/7-09-2011)
 
ΘΕΜΑ 4ο E.Η.Δ.: «Παράταση μισθώσεων δημοτικών εκτάσεων στην ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. για συνέχιση λειτουργίας του λατομείου μέχρι 31/12/2013»
                                                                                       
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 7- 09 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 36249/2.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Παππάς Αντώνης
 4. Σταματάκης Μάριος
 5. Τζαναβάρας Δημήτριος
 6. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 7. Κεφάλας Σταύρος
 8. Λαμπρινός Παναγιώτης
 9. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 10. Χατζής Μιχάλης
 11. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Καμπάς Νικόλαος
 14. Κολοκούρης Νικόλαος
 15. Γιώτης Κων/νος
 16. Μπάκουλης Δημήτριος
 17. Τόγιας Σωκράτης
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 20. Ρούκης Βασίλειος
 21. Καρπούζης Γρηγόριος
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 23. Δασκαλοπούλου Σοφία
 24. Ζήμος Κων/νος
 25. Μελέτης Χρήστος
 26. Δράκος Παναγιώτης
 27. Φαρμάκης Γεώργιος
 28. Οικονόμου Γεώργιος
 29. Βατουσιάδης Νικόλαος
 30. Φόρτης Φώτιος      
 31. Καμπούρης Χαράλαμπος
 32. Λέκκα Σοφία
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35. Λέκκας Πέτρος
 36. Γουγάς Αλέξανδρος
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Πούρος Γεώργιος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα οκτώ (18) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τέσσερις (4)    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 14. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 17.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 18.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι               
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                         
 

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Συμβούλιο να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα «Παράταση μισθώσεων δημοτικών εκτάσεων στην ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. για συνέχιση λειτουργίας του λατομείου μέχρι 31/12/2013» επειδή το Δ.Σ. δεν θα συνεδριάσει τις προσεχείς 15-20 ημέρες και υπάρχει επιτακτική ανάγκη λειτουργίας του λατομείου, τόσο για την απασχόληση πλέον των 250 οικογενειών σε όλο το κύκλο δραστηριότητάς του ιδιαίτερα αυτές τις κρίσιμα οικονομικά συνθήκες, όσο και για την διάθεση λατομικών υλικών στην αγορά της ευρύτερης Κορινθίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Κων/νου Γιώτη,  2) Δημητρίου Μπάκουλη, 3) Νικολάου-Αθανασίου Κούτουλα, 4) Βασιλείου Ρούκη, 5) Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 6) Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 7) Σοφίας Δασκαλοπούλου, 8) Θωμά Αθανασάκου και 9) Αλέξανδρου Γουγά) αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου να συζητήσει το εν λόγω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  ως κατεπείγον και ν΄αποφασίσει επ΄ αυτού.
 Σημειώνεται ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Φώτης Φόρτης και 2) Χρήστος Κορδώσης και η κ. Ευγενία Κορδώση- Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλένιας, δεν μετέχουν στη συζήτηση του θέματος και έχουν εξέλθει της αίθουσας λόγω έννομου συμφέροντος.
 
Απόφαση: 425 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε
               υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα σχετικά στοιχεία του φακέλου, ως εξής:
 
1.- Την από 2-9-2011 (αριθμ. πρωτ. 36207/2-9-2011) αίτηση της εταιρείας «ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. με την οποία ζητά την  παράταση της μίσθωσης των δημοτικών εκτάσεων επί των οποίων δραστηριοποιείται το λατομείο αδρανών υλικών της Εταιρείας μέχρι 31/12/2013 στη θέση «Γκα-Σουσάνα»
 
2.- Το υπ΄αριθμ. Φ29/οικ.72/24-1-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης –Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, περί έγκρισης αποκομιδής και επεξεργασίας αδρανών υλικών στις εγκαταστάσεις της που βρίσκονται εντός του λατομικού της χώρου και εξορύχτηκαν νομίμως κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας εκμετάλλευσης και μέχρι 31/5/2010.
 
3.- Το υπ΄ αριθμ. 37374/12286/31-8-2011 έγγραφο της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Πελοποννήσου , με το οποίο εκδίδεται διαπιστωτική πράξη βάσει του άρθρου 183 παρ. 1 του Ν. 4001/2011, υπαγωγής του λατομείου αδρανών υλικών της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε στη θέση «Γκα-Σουσάνα» Δήμου Κορινθίων  
 
4.- Την υπ΄ αριθμ. 2420/2-9-2011 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία χορηγείται άδεια εκμετάλλευσης έως 31-12-2013 του λατομείου αδρανών υλικών της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. στη θέση «Γκα-Σουσάνα» του Δήμου Κορινθίων
 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανέφερε τα εξής:
Ο Δήμος Κορινθίων έχει στη κυριότητά του τμήμα της εκτάσεως επί της οποίας δραστηριοποιείται το λατομείο αδρανών υλικών της εταιρείας << ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε >> στη θέση <<Γκα- Σουσάνα>> της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων και Τοπικής Κοινότητας Χιλιομοδίου Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα 63488,00 τ. μ. ιδιοκτησίας της πρώην κοινότητας Αθικίων και 61786,00 τ. μ. ιδιοκτησίας της πρώην κοινότητας Χιλιομοδίου , ήτοι συνολικά 125274,00 τ. μ . όπως αυτά απεικονίζονται στο από 02-09-2011 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Νικ. Κώτση.
Οι ανωτέρω εκτάσεις είχαν εκμισθωθεί με συμβολαιογραφικά μισθωτήρια συμβόλαια που είχε συνάψει η εταιρεία <<ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε>> με την τέως κοινότητα Αθικίων και την τέως κοινότητα Χιλιομοδίου, μετά τη διενέργεια νομίμων δημοπρασιών. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από της συνάψεως των άνω μισθώσεων, μέχρι και σήμερα η μισθώτρια εταιρεία ήταν εφοδιασμένη, είτε με άδεια εκμεταλλεύσεως ( μέχρι 15/11/2009), είτε διατηρούσε το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του λατομείου λόγω των ένδικων μέσων που είχε ασκήσει ( μέχρι 31/05/2010), είτε διατηρούσε το δικαίωμα αποκομιδής, το οποίο και ασκούσε ,των νομίμως εξορυχθέντων υλικών μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την από Φ29/οικ.72/24-1-2011 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο Νομάρχης Κορινθίας με την υπ’ αριθ. 694/30 -10-2009 απόφασή του απέρριψε την από 14-11-2008 αίτηση της Εταιρείας << ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.>> περί χορηγήσεως περαιτέρω πενταετούς παρατάσεως της υπ’ αριθ. Φ.29/1299/1-12-2004 άδειας εκμεταλλεύσεως με το αιτιολογικό ότι πλέον είχε καθορισθεί στο Νομό Κορινθίας λατομική περιοχή και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν πλέον να τύχουν εφαρμογής στο νομό Κορινθίας οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2α του Ν.1428/84,όπως αυτό ισχύει, πλην όμως με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αριθ. 2624/10 ακυρώθηκε η απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας υπ’ αριθ. Φ26/148/25-1-2008 (ΦΕΚ37Δ), με την οποία είχε καθορισθεί λατομική περιοχή στη θέση <<Μάλλια-Ντάρδιζα>> Δ.Δ. Αγίου Ιωάννη Δήμου Σαρωνικού Ν. Κορινθίας , με αποτέλεσμα ο Νομός να στερείται σήμερα λατομικών περιοχών.
Με το άρθρο 183 του πρόσφατου Ν. 4001/2011 ( ΦΕΚ 179 Ά) ορίζεται η 31-12-2013 ως χρόνος λήξης της τελευταίας παράτασης για τα λατομεία αδρανών υλικών που λειτουργούσαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 α του Ν. 1428/84 και δεν έτυχαν της τελευταίας παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης , επειδή στον οικείο νομό, επαρχία ή νήσο είχαν καθορισθεί λατομικές περιοχές, οι οποίες σήμερα δεν υφίστανται λόγω ακύρωσης της απόφασης καθορισμού τους, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό.
Στην εν λόγω διάταξη περιλαμβάνεται αναμφισβήτητα και το λατομείο αδρανών υλικών της εταιρείας << ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε>> όπως αναφέρει και η διαπιστωτική πράξη του περιφερειάρχη Πελοποννήσου με αριθμό 37374/12286/31-8-2011 και με ΑΔΑ: 4A Μ27Λ1-ΟΗΣ και δεδομένου ότι πρόκειται για αυτοδίκαια ( εκ του νόμου) παράταση της άδειας εκμεταλλεύσεώς του θα πρέπει να παραταθεί αντίστοιχα και η μίσθωση των δημοτικών εκτάσεων επί των οποίων δραστηριοποιείται το συγκεκριμένο λατομείο.
Ο Πρόεδρος τέλος ανέφερε ότι σχετικά με τις μισθώσεις του δημοτικού λατομείου ισχύουν τα εξής:
Ο Δήμος Σαρωνικού με την 119/19-6-2003 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εκμίσθωσε τον χώρο με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, το αποτέλεσμα της οποίας κατακυρώθηκε στην επιχείρηση Λαρσινός Α.Ε. με ετήσιο μίσθωμα 6.100 € για 10 χρόνια με την υπ΄αριθμ. 71/15-7-2003 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής.
Η Κοινότητα Χιλιομοδίου με την 6/23-1-92 απόφαση κοινοτικού συμβουλίου εκμίσθωσε τον χώρο με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, το αποτέλεσμα της οποίας κατακυρώθηκε στην επιχείρηση Λαρσινός Α.Ε. με πάγιο ετήσιο μίσθωμα 350.000 δρχ. και 4% αναλογικό προς τα έσοδα της εταιρείας μίσθωμα με την υπ΄ αριθμ. 13/3-3-92 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου για 15 χρόνια.
Επειδή έληξε η μίσθωση της έκτασης που ανήκει στην τέως Κοινότητα Χιλιομοδίου , ο Δήμος Τενέας με την υπ΄αριθμ. 169/2-10-2007 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής αποφάσισε να ενεργήσει αναλόγως για την έξωση της εταιρείας. Όμως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων ομόφωνα με την υπ΄αριθμ. 7/18-1-2011 απόφαση ματαίωσε την αγωγή έξωσης.
Ακολούθως τοποθετήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι επί του θέματος
Κων/νος Γιώτης:  Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί στα Τοπικά Συμβούλια; Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να εισαχθεί εκτός ημερήσιας διάταξης , δεν είναι αναγκαίο. Καλούμαστε να παρατείνουμε μια μίσθωση που κατά τη γνώμη μου έχει λήξει. Οι παρατάσεις των λατομικών συμβάσεων είναι αντισυνταγματικές. Δεν έχουν καθορισθεί από το έτος 1984 λατομικές ζώνες και καθορίσθηκαν τώρα τελευταία. Είναι μονόδρομος η εγκατάσταση λατομείου σε λατομικές ζώνες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η γνώμη της Τοπικής Κοινωνίας. Οι ανάγκες του νομού για λατομικά υλικά μπορούν να καλυφθούν από άλλα λατομεία. Δεν μπορώ να ψηφίσω την παράταση γιατί θεωρώ ότι δεν κινείται στα πλαίσια του Νόμου.
Θωμάς Αθανασάκος:  Έχετε χρόνο κ. Πρόεδρε να πάρετε την απόφαση πίσω. Η τοπική κοινωνία είναι αντίθετη . Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος να πάρουν θέση τα τοπικά συμβούλια και κατόπιν έρχεται το θέμα στο Δ.Σ.
Δήμαρχος:  Δεν άκουσα κανένα λόγο για να μη ληφθεί αυτή η απόφαση σήμερα. Ο Δήμος Κορινθίων έχει μια πολύ καλή συνεργασία με το λατομείο του κ. Λαρσινού. Εισπράχθηκαν τελευταία πολλά έσοδα από το Δήμο Τενέας. Επίσης να υπενθυμίσω ότι το τελευταίο διάστημα με  μεγάλη προσπάθεια αποτρέψαμε την ίδρυση λατομείου στη περιοχή Αγ. Βασιλείου. Όμως είναι απαραίτητο να λειτουργήσει το συγκεκριμένο λατομείο Λαρσινού για να καλύψει και τις ανάγκες του λατομείου που θα δημιουργείτο στον Αγ. Βασίλειο. Τα αδρανή υλικά είναι απαραίτητα για τα έργα -εργασίες που γίνονται στη περιοχή μας. Τα λατομεία είναι απαραίτητα. Η συνέχιση του λατομείου αυτού μας δίνει τη δυνατότητα να μην υπάρξει νέο λατομείο στο Δήμο Κορινθίων. Ο Πρόεδρος με κάλυψε για τους εργαζόμενους.  Είναι επείγον να πάρουμε σήμερα απόφαση. Σημειώνω ότι θα κάνω ότι είναι δυνατόν για να θεραπευτεί η απόφαση θέσπισης λατομικών ζωνών. Άλλωστε είμαι ένας από αυτούς που έχει υπογράψει για τη θέση στον Αγ. Ιωάννη. Δεν αποποιούμαστε των δικαιωμάτων μας. Θα σεβαστώ την τοποθέτηση του κ. Αθανασάκου αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι μετά το 2013 δεν θα υπάρχουν παρατάσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα νομιμότητας και πρέπει να ληφθεί απόφαση.
Σωκράτης Τόγιας: Το θέμα των λατομείων είναι τεράστιο. Δεν θα κάνω αναδρομή. Σε ότι αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνουμε θα πρέπει να έχουμε γνώμονα το συμφέρον του τόπου μας και να μην επηρεαζόμεθα από φιλίες, εμπάθειες και προσωπικές αντιπαραθέσεις. Να συμφωνούμε σε επενδύσεις για την ανάπτυξη του τόπου μας. Είμαι υπέρ της παράτασης μίσθωση του χώρου αυτού.
Γρηγόρης Καρπούζης:  Να πω ότι ο ρεαλισμός είναι ο άξονας για να λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις. Στο θέμα του λατομείου πιστεύω ότι είμαστε δέσμιοι να προχωρήσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 4001/2011. Όλα τα επιχειρήματα που ακούστηκαν με πείθουν να είμαι θετικός στη παράταση μίσθωσης αυτού του χώρου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και  έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α΄) και τα στοιχεία που συνθέτουν το ιστορικό του συγκεκριμένου λατομείου, μετά από λεπτομερή συζήτηση μεταξύ των μελών του.
                            
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των: 1) Κων/νου Γιώτη, 2) Δημητρίου Μπάκουλη, 3) Νικολάου-Αθανασίου Κούτουλα, 4) Βασιλείου Ρούκη, 5) Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 6) Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 7) Σοφίας Δασκαλοπούλου, 8) Θωμά Αθανασάκου και 9) Αλέξανδρου Γουγά)
 
 
1.- Την παράταση της μίσθωσης μέχρι 31-12-2013 των δημοτικών εκτάσεων επί των οποίων δραστηριοποιείται το λατομείο αδρανών υλικών της εταιρείας << ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.>> στη θέση <<Γκα- Σουσάνα >> της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων και  της Τοπικής Κοινότητας και Χιλιομοδίου Δήμου Κορινθίων και έχουν εμβαδόν 63488,00 τ. μ. ( ιδιοκτησίας της πρώην κοινότητας Αθικίων) και 61786,00 τ. μ. ( ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Χιλιομοδίου), ήτοι συνολικά 125274,00 τ. μ. όπως αυτές απεικονίζονται στο από 02-09-2011 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Νικ. Κώτση.
-Το πάγιο μίσθωμα ορίζεται ετησίως στο ποσό των 8.143,00 ευρώ, δηλαδή σε 65 ευρώ ανά στρέμμα το δε αναλογικό σε 5% επί της τιμής πωλήσεως των προϊόντων στο δάπεδο του λατομείου.
-Ως ελάχιστη παραγωγή για τον υπολογισμό του ελάχιστου ετήσιου αναλογικού μισθώματος ορίζεται εκατό χιλιάδες (100.000) τόνοι θραυστού υλικού, ως δε τιμή πωλήσεως για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ετήσιου αναλογικού μισθώματος ορίζεται το πενήντα τοις εκατό (50%) της εκάστοτε ισχύουσας βοηθητικής τιμής 622 θραυστού υλικού λατομείου σταθεροποιημένου τύπου εγκεκριμένης Αναλύσεως Τιμών και Περιγραφικού Τιμολογίου Έργων Οδοποιίας εκδόσεως 1975 ( απόφαση Υπουργού Δημοσίων Έργων αριθμ. Γ3Β/0/12/134-Ω/2-6-75, ΦΕΚ 1198).
-Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους της εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης και ιδιαίτερα να μην δημιουργεί προβλήματα ρύπανσης. Σε διαφορετική περίπτωση θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
-Η επιχείρηση υποχρεούται στην καταβολή του «πράσινου τέλους» ύψους 1% επί της αξίας των πωλουμένων προϊόντων , το οποίο θα κατατίθεται σε ειδικό προς τούτο τραπεζικό λογαριασμό του πράσινου ταμείου και τα ποσά αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας Αθικίων και της τοπικής κοινότητας Χιλιομοδίου, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 183 Ν. 4001/2011.
-Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.1428/84, όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του και του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα.
 
2.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης.
 
Στο σημείο αυτό επιστρέφουν στην αίθουσα οι προ ολίγου αποχωρήσαντες Σύμβουλοι κ.κ. 1) Φώτης Φόρτης και 2) Χρήστος Κορδώσης και η κ. Ευγενία Κορδώση- Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλένιας,
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18 / 425 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12-9-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment