Εκλογή εκπροσώπων ΠΕΔ

 

                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
                                         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 426
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 18/7-09-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Εκλογή εκπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.).
                                                                                       
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 7- 09 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 36249/2.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Παππάς Αντώνης
 4. Σταματάκης Μάριος
 5. Τζαναβάρας Δημήτριος
 6. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 7. Κεφάλας Σταύρος
 8. Λαμπρινός Παναγιώτης
 9. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 10. Χατζής Μιχάλης
 11. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Καμπάς Νικόλαος
 14. Κολοκούρης Νικόλαος
 15. Γιώτης Κων/νος
 16. Μπάκουλης Δημήτριος
 17. Τόγιας Σωκράτης
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 20. Ρούκης Βασίλειος
 21. Καρπούζης Γρηγόριος
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 23. Δασκαλοπούλου Σοφία
 24. Ζήμος Κων/νος
 25. Μελέτης Χρήστος
 26. Δράκος Παναγιώτης
 27. Φαρμάκης Γεώργιος
 28. Οικονόμου Γεώργιος
 29. Βατουσιάδης Νικόλαος
 30. Φόρτης Φώτιος      
 31. Καμπούρης Χαράλαμπος
 32. Λέκκα Σοφία
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35. Λέκκας Πέτρος
 36. Γουγάς Αλέξανδρος
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Πούρος Γεώργιος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα οκτώ  (18)  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τέσσερις (4)

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 14. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 17.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 18.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
                                                       
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                         
 

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 426 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  ημερήσιας διάταξης θέμα                               
                           ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τα εξής:
Με το π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (Α’ 182 της 22ας Αυγούστου 2011), καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η ανάδειξη των οργάνων τους. Η θητεία των τελευταίων συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 45/οικ. 38561/30.08.2011, και για την πρώτη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος οι Δήμοι αναδεικνύουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της οικείας ΠΕΔ έως την 9η Σεπτεμβρίου 2011, ενώ η Γενική Συνέλευση των ΠΕΔ συγκαλείται την 19η Σεπτεμβρίου 2011 και της ΚΕΔΕ την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά εννέα (9) εκπρόσωποι εκ των οποίων πέντε (5) θα προέρχονται από την πλειοψηφία (3/5 του συνόλου) και τέσσερις (4) θα προέρχονται από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας (2/5 του συνόλου)
Επισήμανε, ότι δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών είχαν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείστηκαν.
Οι έδρες που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, προκύπτουν από τη διαίρεση του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης.
Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
 
Μέχρι και πριν 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν οι δηλώσεις για την κατάρτιση των συνδυασμών της μειοψηφίας και του συνδυασμού της πλειοψηφίας.
 
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία«ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ , ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΚΚΑΣ    ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΧΑΤΖΗΣ   ΜΙΧΑΛΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. 
 
Από τους Συμβούλους της μειοψηφίας καταρτίστηκαν οι εξής συνδυασμοί:
1. Συνδυασμός «Ο ΔΗΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα ονομαστικά οι κ.κ ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ και ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
 
2. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα ονομαστικά οι κ.κ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΟΥΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ και ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ. 
 
Στη συνέχεια οι δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που συγκρότησε ο επιτυχών συνδυασμός και αντίστοιχα οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων που κατήρτισαν οι συνδυασμοί της μειοψηφίας.
 
Κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας να προβούν στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με μυστική ψηφοφορία και παράλληλα κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας να προβούν στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου με μυστική ψηφοφορία σε ξεχωριστή κάλπη από αυτή των εκπροσώπων της πλειοψηφίας.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.
Κάθε δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, μέχρι τόσους όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή αντίστοιχα η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν ως εξής:
 
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:
1 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, έλαβε είκοσι (20)ψήφους
2 ΛΕΚΚΑΣ    ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, έλαβε είκοσι τρεις (23) ψήφους
3 ΦΑΡΜΑΚΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους
4 ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, έλαβε είκοσι τρεις (23)   ψήφους
5 ΧΑΤΖΗΣ   ΜΙΧΑΛΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους
6 ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, έλαβε πέντε (5) ψήφους (αναπληρωματικός)
 
Υποψήφιοι εκπρόσωποι της μειοψηφίας:
Α. Συνδυασμός «Ο ΔΗΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ»
1 ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου ΙΩΑΝΝΟΥ, έλαβε εννέα (9) ψήφους
2 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ, έλαβε εννέα (9)   ψήφους
3 ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, έλαβε εννέα (9) ψήφους
 
Β. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 
1 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, έλαβε τρεις (3) ψήφους
2. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, έλαβε μία (1) ψήφο
3. ΓΟΥΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ , έλαβε μία (1) ψήφο
       ToΔημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Π.,Δ. 75/2011 (ΦΕΚ 182/22-08-2011 τεύχος Α΄) , τα άρθρα 65.67 και 80 του Ν. 3852/2010 και την αριθμ. 45/οικ.38561/30-08-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         Κατακυρώνει την εκλογήΔημοτικών Συμβούλων για εκπροσώπηση του Δήμου Κορινθίων στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου, κατά την οποία εκλέγονται:
Α. Από το συνδυασμό της πλειοψηφίας εκλέγονται:
1. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, έλαβε είκοσι (20)ψήφους
2. ΛΕΚΚΑΣ    ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, έλαβε είκοσι τρεις (23) ψήφους
3. ΦΑΡΜΑΚΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους
4 .ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, έλαβε είκοσι τρεις (23)   ψήφους
5. ΧΑΤΖΗΣ   ΜΙΧΑΛΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους
            Αναπληρωματικός εκπρόσωπος που καταλαμβάνει θέση τακτικού εκπροσώπου της πλειοψηφίας στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί εκλέγεται:
1. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, έλαβε πέντε (5) ψήφους
 
Β. Από το συνδυασμούς της μειοψηφίας εκλέγονται:
 
Β.1 Συνδυασμός «Ο ΔΗΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ»
1 ΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣτου ΙΩΑΝΝΟΥ, έλαβε εννέα (9) ψήφους
2 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ, έλαβε εννέα (9)   ψήφους
3 ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, έλαβε εννέα (9) ψήφους
 
Β.2 Συνδυασμός«ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 
1 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, έλαβε τρεις (3) ψήφους
 
Γ.- Στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου μετέχει αυτοδίκαια ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός.
 
Δ. Η θητεία των ανωτέρω εκπροσώπων διαρκεί όλη τη Δημοτική Περίοδο.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18 / 426 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09-09-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ