Δημόσια Διαβούλευση για το έργο “Park-n-Ride”

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού»

 

15/9/2011

Ο Δήμος Κορινθίων αναρτά προς δημόσια διαβούλευση το κείμενο της διακήρυξης για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό του έργου: «Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού» με προϋπολογισμό 282.215,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.). Αποστολή σχολίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dcorinth1@otenet.gr

Μέρος Α

Μέρος Β

Μέρος Γ

 Οι παρατηρήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως και στην Ελληνική γλώσσα, όχι αργότερα από την 30/9/2011 και ώρα 13:00.