Έγκριση εξόδων

 

                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
                                         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 410
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 17/31-08-2011)
 
ΘΕΜΑ 34ο Η.Δ.: «Έγκριση εξόδων παραστάσεως Προέδρων και Αντιπροέδρων Δημοτικών Νομικών Προσώπων».
 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 31- 08 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 35182/26.08.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος
3.      Παππάς Αντώνης
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Κεφάλας Σταύρος
8.      Λαμπρινός Παναγιώτης
9.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
10.Χατζής Μιχάλης
11.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Καμπάς Νικόλαος
14.Κολοκούρης Νικόλαος
15.Γιώτης Κων/νος
16.Μπάκουλης Δημήτριος
17.Τόγιας Σωκράτης
18.Κορδώσης Χρήστος
19.Ζαχαριάς Σπυρίδων
20.Ρούκης Βασίλειος
21.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
22.Καρπούζης Γρηγόριος
23.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
24.Δασκαλοπούλου Σοφία
25.Ζήμος Κων/νος
26.Μελέτης Χρήστος
27.Δράκος Παναγιώτης
28.Φαρμάκης Γεώργιος
29.Οικονόμου Γεώργιος
30.Βατουσιάδης Νικόλαος
31.Πούρος Γεώργιος
32.Λέκκα Σοφία
33.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
34.Γιάννου Νικολέττα
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
36.Αθανασάκος Θωμάς
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Φόρτης Φώτιος      
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Περόγαμβρος Μιχάλης
4.      Λέκκας Πέτρος
5.      Καμπάς Νικόλαος                                                   


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16)  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν έξι (6)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 14. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
                 
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
2.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
4.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης αποχώρησαν στο μέσον της συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Νικόλαος Κούτουλας, 2) Κων/νος Γιώτης, 3) Σπύρος Ζαχαριάς και 4) Δημήτριος Τζαναβάρας αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 
 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση:  410 Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 34ο θέμα της ημερήσιας
                             διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι
Με το άρθρο 242 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:
«1. Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου  επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του  προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 Ε). Το ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας  Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής  Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το  πενήντα τοις εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.
  
Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20585/10.04.2007 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 171/27.04.2007 τεύχος ΥΟΔΔ, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 242 του Ν.3463/06 καθορίζονται τα έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 ευρώ ως εξής:
 
Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ, βάσει οικονομικού απολογισμού προηγούμενου έτους
(ευρώ)
Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου ιδρύματος/νπδδ
(ευρώ)
από
έως
προέδρου
αντιπροέδρου
300.001
1.000.000
 από 600 έως 1.000
από 240 έως 400
1.000.001
3.000.000
 από 800 έως 1.200
από 320 έως 480
3.000.001
5.000.000
από 1.000 έως 1.400
από 400 έως 560
5.000.001
και άνω
από 1.600 έως 2.400
από 640 έως 960
 
Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό μέχρι 40% των εξόδων παράστασης του προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου.
 
Οι απολογισμοί  του προηγούμενου έτους των ΝΠΔΔ που συνενώθηκαν είναι ως κατωτέρω:
α) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» ύψους 1.630.340,92 €,   β)«ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» ύψους 2.572.878,82 €, γ) Σχολική Επιτροπή μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων ύψους 960.000,00 € και δ) Σχολική Επιτροπή μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων ύψους 650.000,00 €.
 
Για τους παραπάνω λόγους σας καλώ να ψηφίσουμε για τον καθορισμό των εν λόγω εξόδων παράστασης των Προέδρων Αντιπροέδρων των  νομικών προσώπων α) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, β) ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, γ) Σχολική Επιτροπή μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων και δ) Σχολική Επιτροπή μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων.
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου  και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του  και αφού έλαβε υπόψη:
·        το άρθρο 242 παρ. 1 του Ν. 3463/06
·        την υπ’ αριθμ. 20585/10.04.2007 (ΦΕΚ 171/27.04.2007 τεύχος ΥΟΔΔ) Κ.Υ.Α.
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Καθορίζει τα Μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Ν.Π.Δ.Δ. α) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και β) ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, γ) Σχολική Επιτροπή μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων και δ) Σχολική Επιτροπή μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων ως εξής:
 
α) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ,
1. Ποσό χιλίων διακοσίων  (1.200, 00 €) ως έξοδα παράστασης Προέδρου
2. Ποσό τετρακόσίων ογδόντα (480, 00 €) ως έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου
 
β) ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ,
1. Ποσό ο χιλίων διακοσίων  (1.200, 00 €) ως έξοδα παράστασης Προέδρου
2. Ποσό τετρακόσίων ογδόντα (480, 00 €) ως έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου
 
γ) Σχολική Επιτροπή μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων,
1. Ποσό επτακοσίων  (700, 00 €) ως έξοδα παράστασης Προέδρου
2. Ποσό διακοσίων  ογδόντα (280, 00 €) ως έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου
 
δ) Σχολική Επιτροπή μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων,
1. Ποσό επτακοσίων (700, 00 €) ως έξοδα παράστασης Προέδρου
2. Ποσό διακοσίων ογδόντα (280, 00 €) ως έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 410 / 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05-09-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ