Επικαιροποίηση Αποφάσεων

 

                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
                                          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 424
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 18/7-09-2011)
 
ΘΕΜΑ 3ο E.Η.Δ.: «Επικαιροποίηση των υπ΄ αριθμ. 88/1994 και 59/2010 αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Γαλατακίου και Δήμου Σαρωνικού αντίστοιχα»
                                                                                       
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 7- 09 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 36249/2.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Παππάς Αντώνης
 4. Σταματάκης Μάριος
 5. Τζαναβάρας Δημήτριος
 6. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 7. Κεφάλας Σταύρος
 8. Λαμπρινός Παναγιώτης
 9. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 10. Χατζής Μιχάλης
 11. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Καμπάς Νικόλαος
 14. Κολοκούρης Νικόλαος
 15. Γιώτης Κων/νος
 16. Μπάκουλης Δημήτριος
 17. Τόγιας Σωκράτης
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 20. Ρούκης Βασίλειος
 21. Καρπούζης Γρηγόριος
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 23. Δασκαλοπούλου Σοφία
 24. Ζήμος Κων/νος
 25. Μελέτης Χρήστος
 26. Δράκος Παναγιώτης
 27. Φαρμάκης Γεώργιος
 28. Οικονόμου Γεώργιος
 29. Βατουσιάδης Νικόλαος
 30. Φόρτης Φώτιος      
 31. Καμπούρης Χαράλαμπος
 32. Λέκκα Σοφία
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35. Λέκκας Πέτρος
 36. Γουγάς Αλέξανδρος
     ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Πούρος Γεώργιος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα οκτώ (18) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τέσσερις (4)    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 14. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
17.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
18.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι               
                                        
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
         
 
                                                        
 

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Συμβούλιο να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα «Επικαιροποίηση των υπ΄ αριθμ. 88/1994 και 59/2010 αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Γαλατακίου και Δήμου Σαρωνικού αντίστοιχα» επειδή πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου να συζητήσει το εν λόγω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
 
Απόφαση: 424 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε
                           ενημέρωσε  τα μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα σχετικά στοιχεία του φακέλου, ως εξής:
1.                        Την υπ΄ αριθμ. 88/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γαλατακίου που είχε εγκριθεί η δωρεάν παραχώρηση χώρου οικισμού Ντράσσας, για την ίδρυση του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
2.                        Την υπ΄ αριθμ. 59/2010 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού περί ανανέωσης απόφασης (πρώην Κοινότητας Γαλατακίου) για έγκριση δωρεάς παραχώρησης κυριότητας χώρου οικισμού Ντράσσας με σκοπό την ανέγερση Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος.
 
 
 
Προκειμένου το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Γαλατακίου να προβεί σε σύνταξη συμβολαίου για την κατοχύρωση του αναφερόμενου χώρου, πρέπει να επικαιροποιήσουμε τις ανωτέρω αποφάσεις και η αποπεράτωση του έργου να γίνει μέχρι τέλος Ιουνίου 2012.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από λεπτομερή συζήτηση μεταξύ των μελών του.
                            
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με την ψήφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής
 Κοινότητας Γαλατακίου)
 
 
Επικυρώνει  τις  υπ΄ αριθμ. 88/1994 και 59/2010 αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Γαλατακίου και Δήμου Σαρωνικού αντίστοιχα,  για την δωρεά παραχώρηση κυριότητας χώρου οικισμού Ντράσσας Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου με σκοπό την ανέγερση Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος και η αποπεράτωση του έργου να γίνει μέχρι τέλος Ιουνίου 2012.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό για την υπογραφή του συμβολαίου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18 / 424/ 2011 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19-9-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment