Έγκριση –παραλαβή μελέτης

 

                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
                                          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 427
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 18/7-09-2011)
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Έγκριση –παραλαβή της μελέτης σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων»
                                                                                       
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 7- 09 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 36249/2.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Παππάς Αντώνης
 4. Σταματάκης Μάριος
 5. Τζαναβάρας Δημήτριος
 6. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 7. Κεφάλας Σταύρος
 8. Λαμπρινός Παναγιώτης
 9. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 10. Χατζής Μιχάλης
 11. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Καμπάς Νικόλαος
 14. Κολοκούρης Νικόλαος
 15. Γιώτης Κων/νος
 16. Μπάκουλης Δημήτριος
 17. Τόγιας Σωκράτης
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 20. Ρούκης Βασίλειος
 21. Καρπούζης Γρηγόριος
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 23. Δασκαλοπούλου Σοφία
 24. Ζήμος Κων/νος
 25. Μελέτης Χρήστος
 26. Δράκος Παναγιώτης
 27. Φαρμάκης Γεώργιος
 28. Οικονόμου Γεώργιος
 29. Βατουσιάδης Νικόλαος
 30. Φόρτης Φώτιος      
 31. Καμπούρης Χαράλαμπος
 32. Λέκκα Σοφία
 33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 34. Αθανασάκος Θωμάς
 35. Λέκκας Πέτρος
 36. Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Περόγαμβρος Μιχάλης
2.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
3.      Γιάννου Νικολέττα
4.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
5.      Πούρος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα οκτώ  (18)  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν τέσσερις (4)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα
 14. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 15.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 16.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
17.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
18.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
                                                       
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
2.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
          
 
                                                        
 

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 427  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε
                           υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
 
1.- Την αριθμ. 344/14-10-2009, περί έγκρισης όρων διακήρυξης εκπόνησης μελέτης σχεδιασμού για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων και ορισμού επταμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.
 
2.- Την αριθμ. 7/29-1-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ. 1/5-1-2010 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.
 
3.- Την αριθμ. 45/3-3-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ. 2/17-2-2010 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων.
 
4.- Την αριθμ. 69/24-3-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , περί έγκρισης της από 17-3-2010 εισήγηση –γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών επί της ένστασης των συμπραττόντων γραφείων μελετών ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Νικολάου και ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου.
 
5.- Την αριθμ. 102/14-4-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του  υπ΄ αριθμ. 3/12-4-2010 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων.
 
6.- Την αριθμ. 141/12-5-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης σχεδιασμού για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων στο μελετητικό γραφείο Αριστείδη Μαγγιώρου του Γεωργίου.
 
7.- Το αριθμ. πρωτ. 14489/10-6-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του ανάδοχου μελετητικού γραφείου Αριστείδη Μαγγιώρου, για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης, συμβατικού ποσού 105.768 € 
 
8.- Την αριθμ. 249/2-8-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , περί έγκρισης και παραλαβής τμήμα της μελέτης με τίτλο ‘’ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ’’ , που αφορά την μελέτη δύο (2) κυκλικών κόμβων και συγκεκριμένα:
α) Κυκλικός κόμβος στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Εθν. Αντίστασης 
     στην Κόρινθο και
β) Κυκλικός κόμβος στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Πατρών στην 
    Κόρινθο.
9.- Την αριθμ. 345/8-12-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας κατά ένα μήνα ήτοι 9-1-2011 και έγκρισης και παραλαβής τμήμα της μελέτης με τίτλο ‘’ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ’’ ,που αφορά την μελέτη σηματοδότησης δύο (2) διασταυρώσεων και συγκεκριμένα:
α) Σηματοδότηση της διασταύρωσης Δαμασκηνού – Εθν. Ανεξαρτησίας    και
            β) Σηματοδότηση της διασταύρωσης Απ. Παύλου – Κολιάτσου
10.- Την από 5-1-2011 βεβαίωση  του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , περί περαίωσης της μελέτης η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και ότι ο ανάδοχος Αριστείδης Μαγγιώρος συμμορφώθηκε πλήρως με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , η οποία έχεις ως εξής:
          
            <<Ο μελετητής Μαγγιώρος Αριστείδης , κάτοχος πτυχίου Γ΄ τάξεως στην κατηγορία 10, δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 14489/2010 συβάσεως, ανέλαβε την σύνταξη της μελέτης του θέματος με τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων»
            Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία έξι μηνών (6) για τη σύνταξη της μελέτης ήτοι έναρξη την 10/6/2010 και λήξη την 9/12/2010. Με την αριθμ. 345/2010 παρατάθηκε η συμβατική ημερομηνία εκπόνησης κατά ένα μήνα.
            Από τη Δ/νση Τ.Υ. εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης της μελέτης.
            Παρακαλούμε, για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων» από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>
 
To Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα τις διατάξεις των άρθρων 5 & 7 του Ν. 3316/2005, του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων» ποσού 105.768,00 € , από το μελετητικό γραφείο του κ. Μαγγιώρου Αριστείδη, στο οποίο είχε ανατεθεί η εκπόνηση με την αριθμ. 141/12-5-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς ο ανάδοχος συμμορφώθηκε πλήρως με τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση (αριθμ. συμφωνητικού 14489/10-06- 2010).
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋ/σμό έτους 2011 πίστωση με ΚΑ 30/7413.0020 και τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων» ποσού 82.446,15 €
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18 / 427 / 2011
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15-9-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Leave a Comment