Πρόσκληση συνεδρίασης της 4ης Οκτωβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                                                  Κόρινθος, 30.09.2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 40669
Τηλ. 27413 61021    
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά ΕιρήνηΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Μαρ. Σταματάκη
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Δημ. Μπάκουλη
7]Χρ. Κορδώση
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 4η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011.
2. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 38/2011 μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού 50.040,00€.
4. Έγκριση του από 15-09-2011 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου μετά περιπτέρου στην Τ.Κ. Κάτω Άσσου της Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου Δήμου Κορινθίων και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωσή του.
5. Επικύρωση του από 07-09-2011 πρακτικού της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και επανέγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 32/2011.
6. Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.
7. Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή υποχρεώσεων του Δήμου Κορινθίων.
8. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ