Πρόσκληση συνεδρίασης της 4ης Οκτωβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                                     Κόρινθος 30.09.2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 40670
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Χρ. Μελέτη
2]Παν. Λαμπρινό
3]Γεωργ. Φιλιππακόπουλος
4]Πετρ. Λέκκας
5]Ιωαν. Γκεζερλή
6]Βασ. Ρούκη
7]Θωμ. Αθανασάκο
8]Νικ. Γιάννου
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 4η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προέγκριση ίδρυσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3. Ανάκληση αδείας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4. Ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5. Αποδοχή πράξης παραχώρησης στην κοινή χρήση ρυμοτομούμενης εδαφικής μερίδας που βρίσκεται στο Ο.Τ. 411 της πόλης της Κορίνθου.
6. Καθορισμός τιμής μονάδος για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας ακινήτου στο Σ.Π. Αγίου Γεωργίου των φερομένων ιδιοκτητών Αντωνίου Παπαδόπουλου και Αγγελικής Παπαδοπούλου στο Ο.Τ. Γ222 (κτημ. αριθμ. 196).
7. Οριοθέτηση – διευθέτηση υδατορέματος νότια της ιδιοκτησίας Ευθυμίας Μαυρίδη στην Τ.Κ. Ξυλοκέριζας Δ. Κορινθίων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ