Σφράγιση φρεατίων

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 383

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 17/31-08-2011)

 

ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.: «Σφράγιση φρεατίων εκβολής αποχετεύσεων οικιών στο Χείμαρρο Σοφικού»

                                                                                     

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  31– 08 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 35182/26.08.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος

2.      Χασικίδης Χρήστος

3.      Παππάς Αντώνης

4.      Σταματάκης Μάριος

5.      Τζαναβάρας Δημήτριος

6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      

7.      Κεφάλας Σταύρος

8.      Λαμπρινός Παναγιώτης

9.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος

10. Χατζής Μιχάλης

11. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος

12. Γκερζελής Ιωάννης

13. Γουγάς Αλέξανδρος

14. Κολοκούρης Νικόλαος

15. Γιώτης Κων/νος

16. Μπάκουλης Δημήτριος

17. Τόγιας Σωκράτης

18. Κορδώσης  Χρήστος

19. Ζαχαριάς Σπυρίδων

20. Ρούκης Βασίλειος

21. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος

22. Καρπούζης Γρηγόριος

23. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

24. Δασκαλοπούλου Σοφία

25. Ζήμος Κων/νος

26. Μελέτης Χρήστος

27. Δράκος Παναγιώτης

28. Φαρμάκης Γεώργιος

29. Οικονόμου Γεώργιος

30. Βατουσιάδης Νικόλαος

31. Πούρος  Γεώργιος

32. Λέκκα Σοφία

33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος

34. Γιάννου Νικολέττα

35. Τσαρμπού Ευφροσύνη

36. Αθανασάκος Θωμάς

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Φόρτης Φώτιος      

2.      Καμπούρης Χαράλαμπος

3.      Περόγαμβρος  Μιχάλης

4.      Λέκκας Πέτρος

5.      Καμπάς Νικόλαος                                                   

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16)  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν έξι (6)    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

 10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

 13. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα

 14.  Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

 15. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

 16. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

 

                 

 

                                        

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

2.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

4.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

 

         

 

                                                         

 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης αποχώρησαν στο μέσον της συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Νικόλαος Κούτουλας, 2) Κων/νος Γιώτης, 3) Σπύρος Ζαχαριάς και 4) Δημήτριος Τζαναβάρας αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 383  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο ημερήσιας διάταξης θέμα

                έθεσε υπόψη των μελών του  Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Υπηρεσίας  που έχει ως εξής:

«Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών πραγματοποίησε αυτοψία κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 32774/05-08-2011 εγγράφου της Δημοτικής Κοινότητας Σολυγείας με το οποίο έγγραφο, μας καταγγέλλει ότι οικίες στο Σοφικό ρίχνουν παράνομα βοθρολύματα   στον αγωγό απορροής ομβρίων ( ο οποίος καταλήγει σε ρέμα, κάτω από το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σοφικού) εγκυμονώντας τεράστιους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων και επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην τουριστική κίνηση, δεδομένου ότι τα καταστήματα βρίσκονται επί της κεντρικής οδού.

Από την αυτοψία διαπιστώθει ότι πράγματι πολλές οικίες (τουλάχιστον είκοσι) διοχετεύουν παράνομα βοθρολύματα στον αγωγό ομβρίων του Σοφικού δημιουργώντας όλα τα προαναφερόμενα προβλήματα και αναδύοντας έντονες δυσοσμίες.

Η υπηρεσία μας εισηγείται το σφράγισμα των αγωγών – φρεατίων αυτών που παρανόμως διοχετεύουν τα ακάθαρτα λύματα στον αγωγό ομβρίων του Σοφικού.

Παρακαλούμε,  για την έγκριση της παρούσας εισήγησης από το Δημοτικό Συμβούλιο».

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και  λαμβάνοντας υπόψη τα  ανωτέρω εκτεθέντα

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

           

            Το σφράγισμα των αγωγών – φρεατίων των ιδιοκτησιών  που παρανόμως διοχετεύουν τα ακάθαρτα λύματα στον αγωγό ομβρίων του Σοφικού ο οποίος διέρχεται από τον κεντρικό οικιστικό ιστό του χωριού.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 383 / 2011 .

 

       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 19-9-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ