Πιλοτικό πρόγραμμα

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 389

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 17/31-08-2011)

 

ΘΕΜΑ 11o Η.Δ.: «Πιλοτικό πρόγραμμα αντικατάστασης λαμπτήρων»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  31– 08 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 35182/26.08.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος

2.      Χασικίδης Χρήστος

3.      Παππάς Αντώνης

4.      Σταματάκης Μάριος

5.      Τζαναβάρας Δημήτριος

6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      

7.      Κεφάλας Σταύρος

8.      Λαμπρινός Παναγιώτης

9.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος

10. Χατζής Μιχάλης

11. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος

12. Γκερζελής Ιωάννης

13. Καμπάς Νικόλαος

14. Κολοκούρης Νικόλαος

15. Γιώτης Κων/νος

16. Μπάκουλης Δημήτριος

17. Τόγιας Σωκράτης

18. Κορδώσης  Χρήστος

19. Ζαχαριάς Σπυρίδων

20. Ρούκης Βασίλειος

21. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος

22. Καρπούζης Γρηγόριος

23. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

24. Δασκαλοπούλου Σοφία

25. Ζήμος Κων/νος

26. Μελέτης Χρήστος

27. Δράκος Παναγιώτης

28. Φαρμάκης Γεώργιος

29. Οικονόμου Γεώργιος

30. Βατουσιάδης Νικόλαος

31. Πούρος  Γεώργιος

32. Λέκκα Σοφία

33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος

34. Γιάννου Νικολέττα

35. Τσαρμπού Ευφροσύνη

36. Αθανασάκος Θωμάς

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Φόρτης Φώτιος      

2.      Καμπούρης Χαράλαμπος

3.      Περόγαμβρος  Μιχάλης

4.      Λέκκας Πέτρος

5.      Καμπάς Νικόλαος                                                   


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16)  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν έξι (6)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

 10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

 13. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα 

 14.  Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

 15. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

 16. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

 

                 

 

                                         

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

2.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

4.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

 

         

 

                                                         

 

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης αποχώρησαν στο μέσον της συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Νικόλαος Κούτουλας, 2) Κων/νος Γιώτης, 3) Σπύρος Ζαχαριάς και 4) Δημήτριος Τζαναβάρας αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση:  389    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  έθεσε

                           υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

 

«Ο Δήμος Κορινθίων, αρωγός στη δέσμευση της χώρας μας προς την ΕΕ με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020 , υιοθετεί μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης και για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οδικό φωτισμό.

Είναι γνωστό ότι μια από τις ενεργοβόρες δραστηριότητες των ΟΤΑ είναι και ο φωτισμός των οδών, με το 40% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μίας πόλης να οφείλεται στον φωτισμό του οδικού δικτύου της, ενώ ταυτόχρονα δαπανώνται υπέρογκα ποσά ετησίως για τη συντήρησή του. Η πραγματικότητα αυτή οδήγησε πολλές πόλεις παγκοσμίως να αναβαθμίσουν την τεχνολογία των λαμπτήρων που χρησιμοποιούν στον οδικό φωτισμό τους, από παραδοσιακούς λαμπτήρες (πυράκτωσης, αλογόνου, νατρίου) σε λαμπτήρες τεχνολογίας κρυσταλλοδιόδου LED (Light Emitting Diode). Οι λαμπτήρες LED είναι ένας “πράσινος” τρόπος για την αποτελεσματική μείωση των ενεργειακών εξόδων ενός τόπου.

Ο Δήμος Κορινθίων, πρωτοπορώντας στην εξοικονόμηση και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό, αποφάσισε να υλοποιήσει πιλοτικό Ολοκληρωμένου Ασύρματου Ευφυούς Συστήματος Τηλέ – Διαχείρισης Οδικού Φωτισμού με τη χρήση τεχνολογίας Smart Grid.

Για το λόγο αυτό, θα απευθύνει ανοικτό δημόσιο κάλεσμα σε όλες τις εταιρείες που αντιπροσωπεύουν φωτιστικά με τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, να συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα προεπιλεγμένα σημεία του Δήμου μας, προκειμένου να μετρηθεί και να συγκριθεί το κόστος αντικατάστασης και απόδοσης τους, με την υφιστάμενη κατάσταση.

Οι προδιαγραφές των φωτιστικών πρέπει να είναι εναρμονισμένες με εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα όπως:

  • ΕΛΟΤ CEN/TR 13201-1:2005, ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2-3-4:2004
  • Εγκύκλιος 1/2005 Δ13β/0/4318/8-3-2005
  • Υ.Α. Αριθ. Δ13/β/οικ.16522 (ΦΕΚ Β΄ 1792 3.12.2004), Υ.Α. Αριθ. Δ13β/ο/5781/Β΄ 967/1994, Υ.Α. Αριθ. ΕΗΙ/0/123 (ΦΕΚ Β 177/31.3.1988), Υ.Α. Αριθ. ΕΗ1/0/481 ΦΕΚ Β΄ 573/9.9.1986, Υ.Α. Αριθ. Δ13/β/οικ.16522 (ΦΕΚ Β΄ 1792 3.12.2004).

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο πιλοτικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, με την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα προεπιλεγμένα σημεία του Δήμου, προκειμένου να μετρηθεί και να συγκριθεί το κόστος αντικατάστασης και απόδοσης τους, με την υφιστάμενη κατάσταση.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 389 / 2011 .

 

 

       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 21-09-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ