Προκήρυξη

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κόρινθος 04-10-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 41018

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                             

 

Ταχ.Δ/.σνη: Κολιάτσου 32

Τ.Κ.: 201 00  ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Πληρ.: Έφη Δελή

Τηλεφ.: 2741361003

FAX: 2741071700    

Προκήρυξη

Για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός

 

     Έχοντας υπόψη:

     1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,άρθρο 77

     2. Τις διατάξεις του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄/14-05-2011), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΄΄ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ΄΄ και λοιπές διατάξεις» άρθρο 58

     3. Το αριθμ. 27230/7-6-2011 έγγραφο του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ  «Διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής και την καταστατική θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

 

Προκηρύσσει

Διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας . Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.  Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852./10. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

 

Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, αρμόδιοι  κα. Έφη Δελή και Αντώνης Σούκουλης, Διεύθυνση: Κολιάτσου 32, 201 00 Κόρινθος, Τηλέφωνο: 27413 61003 & 61070.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Αλέξανδρος Πνευματικός

 

Πίνακας Αποδεκτών:

κ.Σπύρο Παπαδά, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Εσωτερική Διανομή:

Δήμαρχος.

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.