Αποδοχή χρηματοδότησης

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 433

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/07-09-2011)

 

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού  282.215,00 € της πράξης “ParknRide” Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατικού κοινού» 

 

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  27– 09 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 39551/23.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 16. Κολοκούρης Νικόλαος
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Μελέτης Χρήστος
 19. Δράκος Παναγιώτης
 20. Φαρμάκης Γεώργιος
 21. Οικονόμου Γεώργιος
 22. Βατουσιάδης Νικόλαος
 23. Φόρτης Φώτιος      
 24. Λέκκα Σοφία
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Μπάκουλης Δημήτριος
 27. Κορδώσης  Χρήστος
 28. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 29. Ρούκης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 32. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 35. Πούρος  Γεώργιος
 36.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 37. Αθανασάκος Θωμάς

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τσαρμπού Ευφροσύνη

2.      Τόγιας Σωκράτης

3.      Καμπάς Νικόλαος

  4.  Γουγάς Αλέξανδρος


 

 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι  ένα (21) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπε ένας (1).

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

 10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

 13. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

 14. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

 15. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

 16. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

 17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

 18. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

 19. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

 20. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

 21. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

 

                

 

                                      

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα

 

         

 

                                                        

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 2) Καρπούζης Γρηγόριος και 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Λέκκας Πέτρος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ζαχαριάς Σπυρίδων και 2) Τζαναβάρας Δημήτριος απεχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Σημειώνεται επίσης ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Παππάς Αντώνης εξήλθε της αίθουσας στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω έννομου συμφέροντος και επανήλθε με τη λήξη αυτής.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού  282.215,00 € της πράξης “ParknRide” Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατικού κοινού» προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου.  Tο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄αυτού. 

Απόφαση: 433  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης έθεσε

                            υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου τα ακόλουθα:

  

1.- Την υπ΄ αριθμ. 295/17-9-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης υποβολής πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  του έργου ParknRide” Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατικού κοινού.

 

2.- Την υπ’ αριθμ. 154.100/ΨΣ3081-Α2/28.06.2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ένταξης της Πράξης με τίτλο « ParknRide” Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατικού κοινού» με κωδικό MIS 327868  στον Άξονα Προτεραιότητας «02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

 

3.- Την υπ΄ αριθμ. 34836/ΔΕ-6045/05-08-2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2011, στη ΣΑΕ 055/8 του έργου ParknRide” Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατικού κοινού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:       

<<  Σε συνέχεια του σχετικού:

 • της με αριθμ. Πρωτ. 154.100/ΨΣ3081-Α2/28.06.2011 απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο « ParknRide” Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατικού κοινού» με κωδικό MIS 327868» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το δημοτικό συμβούλιο καλείται:

 • να αποδεχτεί τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο « ParknRide” Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατικού κοινού», ποσού € 282.215,00  σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 154.100/ΨΣ3081-Α2/28.06.2011 απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο « ParknRide” Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσης στάθμευσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατικού κοινού» και τους όρους που περιγράφονται στο σύμφωνο αποδοχής των όρων αυτής,
 • να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό έτους 2011 για την εκτέλεση της ανωτέρω πράξης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών – Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ (2011) στην ΣΑΕ -055/8 με κωδικό πράξης 2011ΣΕ05580031. Οι πιστώσεις του έργου θα αποδίδονται στους Τελικούς Αποδέκτες μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού του ΕΣΠΑ (παρ. 22 του παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 3845/2010).

 

            Ότι αφορά την εγγραφή στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ανωτέρω έργου το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει μεταγενέστερη απόφαση.

 

            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω  εκτεθέντα από τον Πρόεδρο το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού    και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 282.215,00  € του έργου με τίτλο « ParknRide” Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατικού κοινού»,  σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 154.100/ΨΣ3081-Α2/28.06.2011 απόφαση ένταξης της Πράξης και τους όρους που περιγράφονται στο σύμφωνο αποδοχής των όρων αυτής.

 

Β) Για την εγγραφή στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ανωτέρω έργου το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει μεταγενέστερη απόφαση.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 433 / 2011.

 

       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 3009-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ