2ο Συνέδριο Κορινθιακών Σπουδών

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 400

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 17/31-08-2011)

 

ΘΕΜΑ 24o ΗΔ: «Αίτημα Κέντρου Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών Κορινθίας

         για συμμετοχή στο 2ο Συνέδριο Κορινθιακών Σπουδών»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  31– 08 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 35182/26.08.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος

2.      Χασικίδης Χρήστος

3.      Παππάς Αντώνης

4.      Σταματάκης Μάριος

5.      Τζαναβάρας Δημήτριος

6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      

7.      Κεφάλας Σταύρος

8.      Λαμπρινός Παναγιώτης

9.      Φιλιππακόπουλος Γεώργιος

10. Χατζής Μιχάλης

11. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος

12. Γκερζελής Ιωάννης

13. Καμπάς Νικόλαος

14. Κολοκούρης Νικόλαος

15. Γιώτης Κων/νος

16. Μπάκουλης Δημήτριος

17. Τόγιας Σωκράτης

18. Κορδώσης  Χρήστος

19. Ζαχαριάς Σπυρίδων

20. Ρούκης Βασίλειος

21. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος

22. Καρπούζης Γρηγόριος

23. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

24. Δασκαλοπούλου Σοφία

25. Ζήμος Κων/νος

26. Μελέτης Χρήστος

27. Δράκος Παναγιώτης

28. Φαρμάκης Γεώργιος

29. Οικονόμου Γεώργιος

30. Βατουσιάδης Νικόλαος

31. Πούρος  Γεώργιος

32. Λέκκα Σοφία

33. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος

34. Γιάννου Νικολέττα

35. Τσαρμπού Ευφροσύνη

36. Αθανασάκος Θωμάς

 

  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Φόρτης Φώτιος      

2.      Καμπούρης Χαράλαμπος

3.      Περόγαμβρος  Μιχάλης

4.      Λέκκας Πέτρος

5.      Καμπάς Νικόλαος                                                   


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα έξι (16)  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπαν έξι (6)   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

 10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

 13. Ρούκης Βασίλης – Ξυλοκέριζα

 14.  Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

 15. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

 16. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

 

                 

 

                                        

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

2.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

3.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

4.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

5.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

 

         

 

                                                        

 

 Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι: 1) Ευφροσύνη Τσαρμπού και 2) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης αποχώρησαν στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας αποχώρησε στο μέσον της συζήτησης  του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Νικόλαος Κούτουλας, 2) Κων/νος Γιώτης, 3) Σπύρος Ζαχαριάς και 4) Δημήτριος Τζαναβάρας αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

 Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 400   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης έθεσε

                            υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθ. πρωτ. 32863/08-08-2011 αίτηση του Κέντρου Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών Κορινθίας, με την οποία ζητείται η συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Κορινθιακών Σπουδών, που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2011.   

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Γεωργίου Φαρμάκη, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Κορινθιακών Σπουδών, για την κάλυψη των κάτωθι εξόδων:

  1. Φιλοξενία Πανεπιστημιακών Καθηγητών – Ιστορικών σε ξενοδοχείο της πόλης μας έως του ποσού των 2.050,00€ συμπ. ΦΠΑ.
  2. Αφεψήματα, γλυκά, νερά, καφέδες, σάντουιτς έως του ποσού των 2.950,00€ συμπ. ΦΠΑ.

Τα ανωτέρω έξοδα θα ανέλθουν συνολικά έως του ποσού των 5.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. πρωτ. 32863/08-08-2011 αίτηση του Κέντρου Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών Κορινθίας, την εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Γεωργίου Φαρμάκη και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

            Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη διοργάνωση του 2ο Συνέδριο Κορινθιακών Σπουδών από το Κέντρο Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών Κορινθίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2011, με το ποσό των 5.000,00 €.

      Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για τη φιλοξενία Πανεπιστημιακών Καθηγητών – Ιστορικών σε ξενοδοχείο της πόλης μας και για τα αφεψήματα, γλυκά, νερά, καφέδες, σάντουιτς.

            Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις».

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 5.000,00 €.

             

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 400 / 2011 .

 

 

       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 04-10-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ