Αποδοχή χρηματοδότησης

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 437

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/27-09-2011)

 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: «Αποδοχή χρηματοδότησης 45.000,00 € από το Υπουργείο Παιδείας

Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για προμήθεια τριών (3) αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για κάλυψη εκτάκτων αναγκών»

 

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  27– 09 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 39551/23.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 16. Κολοκούρης Νικόλαος
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Μελέτης Χρήστος
 19. Δράκος Παναγιώτης
 20. Φαρμάκης Γεώργιος
 21. Οικονόμου Γεώργιος
 22. Βατουσιάδης Νικόλαος
 23. Φόρτης Φώτιος      
 24. Λέκκα Σοφία
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Μπάκουλης Δημήτριος
 27. Κορδώσης  Χρήστος
 28. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 29. Ρούκης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 32. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 35. Πούρος  Γεώργιος
 36.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 37. Αθανασάκος Θωμάς

  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τσαρμπού Ευφροσύνη

2.      Τόγιας Σωκράτης

3.      Καμπάς Νικόλαος

  4.  Γουγάς Αλέξανδρος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι ένας (21) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπε ένας  (1).   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

 10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

 13. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

 14. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

 15. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

 16. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

 17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

 18. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

 19. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

20. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

21. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

 

 

 

                 

 

                                     

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα

 

         

 

                                                        

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 2) Καρπούζης Γρηγόριος και 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Λέκκας Πέτρος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ζαχαριάς Σπυρίδων και 2) Τζαναβάρας Δημήτριος απεχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Σημειώνεται επίσης ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Παππάς Αντώνης εξήλθε της αίθουσας στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω έννομου συμφέροντος και επανήλθε με τη λήξη αυτής.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 437   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

                           ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  με το αριθμ. πρωτ. 99497/ΣΤ1/9-2011 έγγραφό του  μας γνωστοποίησε τη χρηματοδότηση του Δήμου μας με το ποσό των 45.000 € για τη προμήθεια τριών (3) αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη άμεσων στεγαστικών εκτάκτων αναγκών διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΠΔΕ της Σ.Α.Ε. 048/6 του ΥΠΔΒΜΘ και το δάνειο της ΕΤΕπ και θα καταβληθεί στο Δήμο σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των προμηθευόμενων ειδών και την υποβολή αντιγράφων των παραστατικών στοιχείων.

Επίσης, ο Πρόεδρος έκανε γνωστό στο Σώμα ότι από  τις  ανωτέρω τρεις (3) αίθουσες θα διατεθούν δύο (2)  στη Τοπική Κοινότητα Κλένια  και μία (1) στην Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, το αριθμ. πρωτ. 99497/ΣΤ1/9-2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

–Αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 45.000,οο € για τη προμήθεια τριών (3) αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη άμεσων στεγαστικών εκτάκτων αναγκών διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 99497/ΣΤ1/9-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

–Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΠΔΕ της Σ.Α.Ε. 048/6 του ΥΠΔΒΜΘ και το δάνειο της ΕΤΕπ και θα καταβληθεί στο Δήμο σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης των προμηθευόμενων ειδών και την υποβολή αντιγράφων των παραστατικών στοιχείων σ΄ αυτό (ΥΠΔΒΜΘ).

 

–Το Δημοτικό Συμβούλιο με νεότερη απόφασή του θα προβεί στη τροποποίηση του Δημοτικού Προϋ/σμού ε.ε.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 437 / 2011.

     

        Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 2909-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ