15ο Ράλλυ Κορίνθου

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 442

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/27-09-2011)

 

ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην διοργάνωση του 15ου Ράλλυ Κορίνθου

                           της ΑΛΑΚ»  

 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  27– 09 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 39551/23.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 16. Κολοκούρης Νικόλαος
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Μελέτης Χρήστος
 19. Δράκος Παναγιώτης
 20. Φαρμάκης Γεώργιος
 21. Οικονόμου Γεώργιος
 22. Βατουσιάδης Νικόλαος
 23. Φόρτης Φώτιος      
 24. Λέκκα Σοφία
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Μπάκουλης Δημήτριος
 27. Κορδώσης  Χρήστος
 28. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 29. Ρούκης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 32. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 35. Πούρος  Γεώργιος
 36.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 37. Αθανασάκος Θωμάς

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τσαρμπού Ευφροσύνη

2.      Τόγιας Σωκράτης

3.      Καμπάς Νικόλαος

  4.  Γουγάς Αλέξανδρος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι ένα (21) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπε ένας  (1).   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

 10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

 13. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

 14. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

 15. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

 16. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

 17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

 18. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

 19. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

 20. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

21. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

 

                

 

                                  

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα

 

         

 

                                                         

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 2) Καρπούζης Γρηγόριος και 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Λέκκας Πέτρος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ζαχαριάς Σπυρίδων και 2) Τζαναβάρας Δημήτριος απεχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Σημειώνεται επίσης ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Παππάς Αντώνης εξήλθε της αίθουσας στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω έννομου συμφέροντος και επανήλθε με τη λήξη αυτής.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και πρότεινε τη συζήτηση του θέματος  

Απόφαση: 442   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας                           

                          διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 13-9-2011 έγγραφο αίτημα της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτων Κορινθίας (ΑΛΑΚ), σύμφωνα με το οποίο ζητούν την συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 15ου Ράλλυ Κορίνθου που θα πραγματοποιηθεί την 22 & 23/10/2011 στη Κόρινθο.

              Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του ανωτέρω αγώνα, ο οποίος εντάσσεται στις Αθλητικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις έτους 2011 της Α.Λ.Α.Κ., με το ποσό των 4.000,00€.  Πρόκειται για μια αθλητικού περιεχομένου διοργάνωση, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3β του Ν. 3463/2006. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν οι δαπάνες για τα αεροπανώ , αυτοκόλλητα νούμερα των συμμετεχόντων,  γραφική ύλη και χαρτικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, το από 13-9-2011 έγγραφο αίτημα της Α.Λ.Α.Κ. και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 περ.β΄ Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των: κ.κ. Δασκαλοπούλου Σοφίας  και Αθανασάκου Θωμά)

 

Τη συμμετοχή του Δήμου με το ποσό των 4.000,00€, στη διοργάνωση του 15ου Ράλλυ Κορίνθου από την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Οκτωβρίου 2011 με κέντρο την Κόρινθο. Με το ποσό αυτό θα καλυφθούν οι δαπάνες για τα αεροπανώ , αυτοκόλλητα νούμερα των συμμετεχόντων,  γραφική ύλη και χαρτικά.

Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Προϋπολογισμό 2011 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων», αρχικού πρου-σμού 50.000,00 €.

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης (4.000 €)

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 442 / 2011.

 

       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 03-10-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment