Συμμετοχή του Δήμου σε Συνέδριο

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 443

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/27-09-2011)

 

ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στο Συνέδριο «Οχυρωματική Αρχιτεκτονική της Πελοποννήσου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα (5ος-15ος  αιώνας) που διοργανώνει η  25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων»

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  27– 09 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 39551/23.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 16. Κολοκούρης Νικόλαος
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Μελέτης Χρήστος
 19. Δράκος Παναγιώτης
 20. Φαρμάκης Γεώργιος
 21. Οικονόμου Γεώργιος
 22. Βατουσιάδης Νικόλαος
 23. Φόρτης Φώτιος      
 24. Λέκκα Σοφία
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Μπάκουλης Δημήτριος
 27. Κορδώσης  Χρήστος
 28. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 29. Ρούκης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 32. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 35. Πούρος  Γεώργιος
 36. Δασκαλοπούλου Σοφία
 37. Αθανασάκος Θωμάς

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τσαρμπού Ευφροσύνη

2.      Τόγιας Σωκράτης

3.      Καμπάς Νικόλαος

  4.  Γουγάς Αλέξανδρος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι ένας (21) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπε ένας (1).   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

  10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

  11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

  12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

  13. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

  14. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

  15. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

  16. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

  17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

  18. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

  19. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

  20. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

  21. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

  

 

                 

 

                                     

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα

 

         

 

                                                        

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 2) Καρπούζης Γρηγόριος και 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Λέκκας Πέτρος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ζαχαριάς Σπυρίδων και 2) Τζαναβάρας Δημήτριος απεχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

   Σημειώνεται επίσης ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Παππάς Αντώνης εξήλθε της αίθουσας στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω έννομου συμφέροντος και επανήλθε με τη λήξη αυτής.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 443    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε

                             υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 15-09-2011 έγγραφο της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με το οποίο ζητά τη συμμετοχή του Δήμου στο Συνέδριο με θέμα: «Οχυρωματική Αρχιτεκτονική στη Πελοπόννησο (5ος -15ος αιώνας)», που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων από 30/9 έως και 2/10/2011.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο θα λάβουν μέρος έγκριτοι επιστήμονες από την Ελλάδα , την υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική. Η διοργάνωσή του στη περιοχή μας θα αποτελέσει σημαντικό γεγονός, διότι εκτός από τους ομιλητές, τις εργασίες του συνεδρίου θα παρακολουθήσει και σημαντικός αριθμός ερευνητών. Οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου περιλαμβάνουν το ιστορικό και το τοπογραφικό πλαίσιο δημιουργίας και εξέλιξης των οχυρώσεων, ζητήματα τυπολογίας σε επίπεδο γενικής σύνθεσης και ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, κατασκευής και μορφολογίας καθώς και την εξέταση των στοιχείων της αμυντικής τεχνολογίας. Τόνισε ότι είναι μια σημαντική στιγμή η πραγματοποίηση του συνεδρίου στη περιοχή μας και πρότεινε να συμμετέχει ο Δήμος με το ποσό των 2.500,00 €.  Είναι μια εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος (άρθρο 158 §3β Ν. 3463/2006).

            Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες για την προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, γλυκών, νερών και αφεψημάτων για τους συνέδρους.

            Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ 00/6441 και τίτλο «Συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις» συνολικού ποσού 10.000,00 €.     

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του το από 15-09-2011 έγγραφο της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, την εισήγηση του κ. Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 §3β Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα)

 

Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα: «Οχυρωματική Αρχιτεκτονική στη Πελοπόννησο (5ος -15ος αιώνας)» από την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων από 30/9 έως και 2/10/2011, με το ποσό των 2.500,00 €.

            Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για την προμήθεια αναψυκτικών, χυμών, γλυκών, νερών και αφεψημάτων για τους συνέδρους.

            Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ 00/6441 και τίτλο «Συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις» συνολικού ποσού 10.000,00 €.    

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 2.5000,00 €.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 443 / 2011.

 

     

        Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 2909-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ