Εκδήλωση

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 446

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/27-09-2011)

 

ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ.: «Έγκριση πίστωσης για την εκδήλωση υποδοχής των αθλητών του «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» στη Δημοτική Κοινότητα Άσσου»

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  27– 09 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 39551/23.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 16. Κολοκούρης Νικόλαος
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Μελέτης Χρήστος
 19. Δράκος Παναγιώτης
 20. Φαρμάκης Γεώργιος
 21. Οικονόμου Γεώργιος
 22. Βατουσιάδης Νικόλαος
 23. Φόρτης Φώτιος      
 24. Λέκκα Σοφία
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Μπάκουλης Δημήτριος
 27. Κορδώσης  Χρήστος
 28. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 29. Ρούκης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 32. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 35. Πούρος  Γεώργιος
 36. Δασκαλοπούλου Σοφία
 37. Αθανασάκος Θωμάς

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τσαρμπού Ευφροσύνη

2.      Τόγιας Σωκράτης

3.      Καμπάς Νικόλαος

  4.  Γουγάς Αλέξανδρος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι ένας (21) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπε ένας (1).  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

 10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

 12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

 13. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

 14. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

 15. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

 16. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

 17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

 18. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

 19. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

 20. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

 21. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

 

 

                

 

                                     

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα

 

         

 

                                                        

 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 2) Καρπούζης Γρηγόριος και 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Λέκκας Πέτρος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ζαχαριάς Σπυρίδων και 2) Τζαναβάρας Δημήτριος απεχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

   Σημειώνεται επίσης ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Παππάς Αντώνης εξήλθε της αίθουσας στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω έννομου συμφέροντος και επανήλθε με τη λήξη αυτής.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 446    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης

                             ενημέρωσε τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος Κορινθίων θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στις 30/9/2011 στην Δημοτική Κοινότητα Άσσου για την υποδοχή των αθλητών – αθλητριών που συμμετέχουν στο «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» από όλο τον κόσμο.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Γεώργιο Φαρμάκη, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι: “Αυτή η διοργάνωση του «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ»  είναι αναγνωρισμένη επίσημα,  έχει ιδιαίτερο κύρος καθώς λαμβάνουν μέρος αθλητές από όλο τον κόσμο  και προτείνω τη έγκριση ποσού 3.000,00 €, για την υποδοχή των αθλητών – αθλητριών, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες για την προμήθεια νερών, αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, coca cola) και αφεψημάτων για τους αθλητές και για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.

Είναι μια εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006.

            Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ 00/6472.0001 και τίτλο «έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» αρχικού προϋπολογισμού 50.000,00 €.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 §3α Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τη πραγματοποίηση εκδήλωσης υποδοχής των αθλητών – αθλητριών του  «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» στην Δημοτική Κοινότητα Άσσου στις 30/9/2011, με το ποσό των 3.000,00 €.

            Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για την προμήθεια νερών, αναψυκτικών (πορτοκαλάδες, coca cola) και αφεψημάτων για τους αθλητές και για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.

            Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 με ΚΑ 00/6472.0001 και τίτλο «έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» αρχικού προϋπολογισμού  50.000,00 €.

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 3.000,00 €.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 446 / 2011.

 

     

        Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 2909-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment