Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 451

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/27-09-2011)

 

ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ.: «Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σολυγείας»  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  27– 09 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 39551/23.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 16. Κολοκούρης Νικόλαος
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Μελέτης Χρήστος
 19. Δράκος Παναγιώτης
 20. Φαρμάκης Γεώργιος
 21. Οικονόμου Γεώργιος
 22. Βατουσιάδης Νικόλαος
 23. Φόρτης Φώτιος      
 24. Λέκκα Σοφία
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Μπάκουλης Δημήτριος
 27. Κορδώσης  Χρήστος
 28. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 29. Ρούκης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 32. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 35. Πούρος  Γεώργιος
 36.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 37. Αθανασάκος Θωμάς

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τσαρμπού Ευφροσύνη

2.      Τόγιας Σωκράτης

3.      Καμπάς Νικόλαος

  4.  Γουγάς Αλέξανδρος


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι ένα (21) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπε ένας  (1).    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

13. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

14. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

15. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

16. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

18. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

19. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

20. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

21. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

 

                

                                  

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα

 

         

 

                                                         

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 2) Καρπούζης Γρηγόριος και 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Λέκκας Πέτρος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ζαχαριάς Σπυρίδων και 2) Τζαναβάρας Δημήτριος απεχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Σημειώνεται επίσης ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Παππάς Αντώνης εξήλθε της αίθουσας στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω έννομου συμφέροντος και επανήλθε με τη λήξη αυτής.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και πρότεινε τη συζήτηση του θέματος  

Απόφαση: 451  Ο Πρόεδρος για  το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

                              ενημέρωσε τα μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 Ν. 3852/2010 κάθε Δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει έως δύο (2) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 , όπως ισχύει.

 Εάν ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε μπορεί να έχει έως ένα (1) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Στο Δήμο Σολυγείας  πριν την συνένωση στο νέο Δήμο Κορινθίων (άρθρο 1 Ν. 3852/2010) είχε συσταθεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση σύμφωνα με την  υπ’  αριθμ.   8672+8670/17-09-2009 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 2254/Τ.Β./20-10-2009) με τη επωνυμία  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σολυγείας

 

Ο νέος Δήμος Κορινθίων προχώρησε  στη σύσταση του Νομικού  προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»  με την συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων  και πρέπει να προβούμε στην  κατάργηση  – λύση της  Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Σολυγείας  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων από 254 έως και 262 Ν. 3463/2006. 

 

Την λύση της επιχείρησης ακολουθεί και η εκκαθάριση αυτής,  η εκκαθάριση γίνεται μόνο από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Προτείνουμε, τον ορισμό του  Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή κ.   Καρύδη Γεώργιου με Α.Μ. 13431 ο οποίος θα διενεργήσει  την εκκαθάριση της ανωτέρω επιχείρησης.

Η αμοιβή του εκκαθαριστή της ως άνω επιχείρησης ανέρχεται σε πεντακόσια ευρώ (500,00 €)  πλέον Φ.Π.Α.  

 

            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου , τις διατάξεις των άρθρων από 254 -262 Ν. 3463/2006, περί σύστασης και λειτουργίας των κοινωφελών επιχειρήσεων, του άρθρου 103 Ν. 3852/2010, περί  σύστασης – συγχώνευσης νομικών προσώπων και την υπ αριθμ. 162/2011 Α.Δ.Σ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την κατάργηση – λύση της  Κοινωφελούς Επιχείρησης (αρθ.254-262 Ν. 3463/2006)  της Δημοτικής Ενότητας  Σολυγείας  του Δήμου Κορινθίων (άρθρο  1 Ν. 3852/2010), και συγκεκριμένα: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σολυγείας  (ΦΕΚ 2254/Τ.Β./20-10-2009).

επειδή όλες οι αρμοδιότητες  μεταφέρθηκαν  στο συσταθέν Ν. Π. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».

 

Ορίζει Ορκωτό  Ελεγκτή Λογιστή τον  κ.   Καρύδη Γεώργιο – μέλος της «ΣΟΛ Α.Ε.» με Α.Μ. 13431  ο οποίος θα διενεργήσει  την εκκαθάριση της ανωτέρω επιχείρησης.

Καθορίζει την  αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για την εκκαθάριση της ανωτέρω επιχείρησης  σε πεντακόσια ευρώ (500,00 €)  πλέον Φ.Π.Α. 

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 615,00 € σε βάρος Κ.Α. 10/6142.0028 του Προϋπολογισμού  του Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 451 / 2011.

 

       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 04-10-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ