ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Κόρινθος, 7-10-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 41542
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                                 ΠΡΟΣ
Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                                       Τ… …………………….
ΠΛΗΡ.:                                                                                                    Δημοτικό Σύμβουλο
ΤΗΛ.: 27413 61003 – 61068

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 12η Οκτωβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτημα κατοίκων περιοχής Καλλιθέας Κορίνθου για αποξήλωση παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας
2. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
3. Αίτηση Χρήστου και Σπυρίδωνος Μπαλασινού, Γεωργίου και Αργυρώς Κανταρέ, για άρση δουλείας αντλήσεως ύδατος από το πηγάδι τους στη περιοχή «Κοράκου»
4. Αίτημα Ευάγγελου Τσιαβέλη, Μπίζτα Παναγούλας, Σκούρτη Ευάγγελου κλπ, για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Μπαθαρίστρα –Δέλτα στα Ο.Τ. 607-608
5. Αίτημα Δημητρίου Κωστούρου για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Μπαθαρίστρα –Δέλτα Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ. 626
6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη κατασκευής μεταλλικής πεζογέφυρας στην οδό Αδειμάντου»
7. Έγκριση και παραλαβή μελέτης πράξης εφαρμογής Μπαθαρίστρας και έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα
8. Έγκριση λειτουργίας του νέου νεκροταφείου Χιλιομοδίου
9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός του δρόμου από θέση Γκα προς Αθίκια για μήκος 500 μ.»
10. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» των υποέργων: α) Μελέτες εφαρμογής καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών 5.000 € , β) Προσαρμογή ανάπτυξη έλεγχος και εγκατάσταση συστήματος βοηθητικών εφαρμογών 94.462 € στα πλαίσια του ‘’Portal ηλεκτρονικής κυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη»
11. Έγκριση προϋπολογισμού ΔΑΕΚ Α.Ε. έτους 2011
12. Ορισμός ορκωτού λογιστή για το Δήμο Κορινθίων χρήσεων 2010, 2011,2012
13. Επί της αριθμ. 194/4.10.2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για προσδιορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης 745,50 τ.μ. στη Μπαθαρίστρα ιδιοκτησίας Κων/νου Παραδείση
14. Αίτημα Γεωργίου Τσακρακάκη, για παραχώρηση θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ) (Βοσπόρου 1 –Ιωνία}
15. Διοργάνωση μουσικής βραδιάς στους πεζόδρομους της Κορίνθου
16. Επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων
17. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
18. Διαγραφή οφειλών του Δήμου Κορινθίων προς τρίτους (προμηθευτές) παρελθόντων ετών λόγω παραγραφής τους
19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ