Κατανομή ΣΑΤΑ

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 438

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/27-09-2011)

 ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: «Κατανομή ΣΑΤΑ 2011»  

    Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  27– 09 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 39551/23.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ   

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 16. Κολοκούρης Νικόλαος
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Μελέτης Χρήστος
 19. Δράκος Παναγιώτης
 20. Φαρμάκης Γεώργιος
 21. Οικονόμου Γεώργιος
 22. Βατουσιάδης Νικόλαος
 23. Φόρτης Φώτιος      
 24. Λέκκα Σοφία
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Μπάκουλης Δημήτριος
 27. Κορδώσης  Χρήστος
 28. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 29. Ρούκης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 32. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 35. Πούρος  Γεώργιος
 36.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 37. Αθανασάκος Θωμάς

   

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τσαρμπού Ευφροσύνη

2.      Τόγιας Σωκράτης

3.      Καμπάς Νικόλαος

  4.  Γουγάς Αλέξανδρος

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι ένα (21) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπε ένας  (1).


ΠΑΡΟΝΤΕΣ


1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

4.   Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

13. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

14. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

15. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

16. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

18. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

19. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

20. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

21. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

 

                

 

                                  

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα

 

         

 

                                                        

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 2) Καρπούζης Γρηγόριος και 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Λέκκας Πέτρος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ζαχαριάς Σπυρίδων και 2) Τζαναβάρας Δημήτριος απεχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Σημειώνεται επίσης ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Παππάς Αντώνης εξήλθε της αίθουσας στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω έννομου συμφέροντος και επανήλθε με τη λήξη αυτής. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και πρότεινε τη συζήτηση του θέματος  

Απόφαση: 438   Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 4ου θέμα της ημερήσιας διάταξης,

                             παρέθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της οικονομικής Υπηρεσίας , περί κατανομής ΣΑΤΑ 2011 ποσού 357.558,00 €, σε έργα.

            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 31926/7.7.11   απόφαση ΥΠ.ΕΣ , την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

            Α.- Την κατανομή της ΣΑΤΑ 2011 ποσού 357.558,00που είναι εγγεγραμμένο στα έσοδα του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011 με ΚΑ 1311 και τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)», ως εξής: 

Στη πίστωση με ΚΑ 25/6117.0007 και τίτλο «Καθαρισμός γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ –ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ-ΤΕΝΕΑΣ-ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ» ποσού 73.742,00 € 

Στην κατηγορία Β1 ΟΔΟΠΟΙΙΑ:

 1. Στη πίστωση με ΚΑ 30/7323.0052 και τίτλο «Οδοποιία Τ.Δ. Ξυλοκέριζας» ποσού 120.000,00 €,
 2. Στη πίστωση με ΚΑ 30/7323.0053 και τίτλο «Οδοποιία Τ.Δ. Σολομού»  ποσού 120.000,00 €,
 3. Στη πίστωση με ΚΑ 30/7323.0091 και τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κορινθίων»  συνολικού ποσού 200.000,00 €. εκ των οποίων 43.816,00 € από ΣΑΤΑ 2011 και 156.184,00 € από πόρους του Δήμου

Β.  Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.


Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 438 / 2011.

 

       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ


Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 05-10-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ