Επιχορήγηση

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 441

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 19/27-09-2011)

 ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: «Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων»  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  27– 09 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, ύστερα  από την αριθμ. 39551/23.09.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 14. Γκερζελής Ιωάννης
 15. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 16. Κολοκούρης Νικόλαος
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Μελέτης Χρήστος
 19. Δράκος Παναγιώτης
 20. Φαρμάκης Γεώργιος
 21. Οικονόμου Γεώργιος
 22. Βατουσιάδης Νικόλαος
 23. Φόρτης Φώτιος      
 24. Λέκκα Σοφία
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Μπάκουλης Δημήτριος
 27. Κορδώσης  Χρήστος
 28. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 29. Ρούκης Βασίλειος
 30. Καρπούζης Γρηγόριος
 31. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 32. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 33. Γιάννου Νικολέττα
 34. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 35. Πούρος  Γεώργιος
 36.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 37. Αθανασάκος Θωμάς


ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τσαρμπού Ευφροσύνη

2.      Τόγιας Σωκράτης

3.      Καμπάς Νικόλαος

  4.  Γουγάς Αλέξανδρος

 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι ένα (21) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων και έλειπε ένας  (1).


 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

4.    Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

10. Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

11.  Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

12. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

13. Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

14. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

15. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

16. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

17. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

18. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

19. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

20. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

21. Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό                 

 

                                     

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα

 

         

 

                                                         

 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος 2) Καρπούζης Γρηγόριος και 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Λέκκας Πέτρος προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Ζαχαριάς Σπυρίδων και 2) Τζαναβάρας Δημήτριος απεχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Σημειώνεται επίσης ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Παππάς Αντώνης εξήλθε της αίθουσας στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω έννομου συμφέροντος και επανήλθε με τη λήξη αυτής. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

Απόφαση: 441   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

                            ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που αναπτύσσουν αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.    

Στη συνέχεια Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: 

1. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35451/26-8-2011 έγγραφο του Δήμου  προς την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας, περί γνωστοποίησης των ομάδων με έδρα τον Δήμο Κορινθίων που θα λάβουν μέρος στα πρωταθλήματα 2011-2012 ανά κατηγορία , καθώς τα σωματεία που προήχθησαν ή υποβιβάσθηκαν την προηγούμενη σαιζόν και ποιες ομάδες συμμετέχουν με τις Ακαδημίες τους στο πρωτάθλημα.

2.  το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 378/15.9.2011 (Αρ. Πρωτ. Δήμου 38241/15-9-2011) έγγραφο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας, με το οποίο μας γνωρίζει τα παραπάνω αιτηθέντα σε ότι αφορά την Α΄ και Β΄ κατηγορία. Για την κατηγορία Γ΄  θα μας σταλεί νεότερο έγγραφο.

 Ακολούθως  ο Πρόεδρος ανάφερε ότι υπάρχουν (23) αιτήσεις αθλητικών συλλόγων και (2)  πολιτιστικών   συλλόγων αντίστοιχα,  οι οποίες πρέπει να εξεταστούν  η κάθε μία χωριστά και να επιχορηγηθούν ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν. 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις  αιτήσεις των Αθλητικών  και Πολιτιστικών Συλλόγων και τις διατάξεις του άρθρου 202 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

            Α.-  Την επιχορήγηση των παρακάτω  Αθλητικών Συλλόγων, ανά κατηγορία,  ως εξής:

  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

 1. Α.Ο. Προοδευτική Περιγιαλίου με το ποσό των 4.500 €
 2. ΠΑΣ Ηρακλής Λεχαίου με το ποσό των 4.500 €
 3. Α.Π.Ο Πανσολυγειακός με το ποσό των 4.500 €
 4. Α.Σ. Σαρωνικός Γαλατακίου με το ποσό των 4.500 €
 5. Π.Α.Σ. Κλένια με το ποσό των 4.500 €  και
 6. ΑΣ. Αλμπατρος Κόρφου με το ποσό των 4.500 €

 

 1. Α.Σ. Κόρινθος 2006 με το ποσό των 3.500 €
 2. Π.Α.Σ  Κύψελος με το ποσό των 3.000 €
 3. Α.Ο. Σπαθοβουνίου με το ποσό των 3.500 €
 4. Ολυμπιακός Ασσου με το ποσό των 3.500 €
 5. Π.Α.Ο.  Κουταλά με το ποσό των 3.000 € (επιπλέον  1000 € λόγω κλοπής)
 6. Δάφνη Εξαμιλίων με το ποσό των 4.500 €
 7. ΑΠΣ Τενεάτης Αθικίων με το ποσό των 2.000 €
 8. Αετός Αγγελοκάστρου με  το ποσό των 2.000 €  και
 9. Πρόοδος Αγ. Βασιλείου με το ποσό των 2.000 €

 Των λοιπών  σωματείων με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, ως εξής:

 1.-   Κ.Α.Ο.Κ. «Παλαίμων» (καλαθοσφαίριση) με το ποσό των 8.000 €

2.-  Αθλητικό Σωματείο Πετοσφαίρισης  Κόρινθος με το ποσό των 7.000 €

3.-  Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο «Η Κόρινθος» (πετοσφαίριση) με το ποσό των 4.000 €

4.-  Α.Σ. Σίσυφος Κορίνθου (στίβος) με το ποσό των 8.000 €

5.-  Ε.Α.Κ  «Ο Λέων» (επιτραπ. Αντισφαίριση) με το ποσό των 1.500 €

6.-  Α.Ο.Απόλλων Αρχαίας Κορίνθου (Καλαθοσφαίριση) με το ποσό των 8.000 €

7.-  Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Κορινθίας με το ποσό των 6.000 €

8.-  Αθλητικός Όμιλος Δρομέων Κορινθίας «Εφυραίοι Ωκυπόδες» με το ποσό των 2.000 €

 Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 98.500 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋ/σμό έτους 2011 πίστωση με ΚΑ 00/6734  και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους» αρχικού προϋ/σμού 280.000 €, το οποίο δεν υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του προϋ/σμού έτους 2011

 Β.-   Την επιχορήγηση των κάτωθι πολιτιστικών συλλόγων , ως εξής:

 1) Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Στεφανίου Κορινθίας με το ποσό των 3.000 €

2) Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού με το ποσό των 1000 €.  

Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 4.000 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋ/σμό έτους 2011 πίστωση με ΚΑ 00/6735  και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικά  σωματεία και συλλόγους» αρχικού προϋ/σμού 142.000 €, η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του προϋ/σμού έτους 2011

       Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.


Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19 / 441 / 2011.

 

       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 10-10-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 


ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ