Αποδοχή χρηματοδότησης

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 459
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 20/12-10-2011)
 
ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ.: Αποδοχή χρηματοδότησης 251.803,00 € της πράξης «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού    συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας [πολ-e-ς]» με κωδικό mis 327866.
 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 10 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 41542/07.10.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Γκερζελής Ιωάννης
 14. Περόγαμβρος Μιχάλης
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Τόγιας Σωκράτης
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Δράκος Παναγιώτης
 19. Φαρμάκης Γεώργιος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Λέκκα Σοφία
 24. Γιώτης Κων/νος
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 28. Ρούκης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
 36.  Γουγάς Αλέξανδρος
 37. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Μελέτης Χρήστος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.      Γιάννου Νικολέττα
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι δύο (22) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 14.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 17.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 18.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 19.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 20.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 21.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 22.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
          
 
                                   
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
                  Ουδείς
         
 
                                                        
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Αποδοχή χρηματοδότησης 251.803,00 € της πράξης «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού    συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας [πολ-e-ς]» με κωδικό mis 327866» προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου. 
Tο  Δημοτικό  Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού. 

Απόφαση: 459  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο εκτός  ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε
                 υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου τα ακόλουθα:
 
1.- Την υπ΄ αριθμ. 296/17-9-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης υποβολής πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ“ του έργου «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού    συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας [πολ-e-ς]».
 
2.- Την υπ’ αριθμ. 154.832/ΨΣ4789-Α2/29.09.2011 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού    συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας [πολ-e-ς]» με κωδικό MIS 327866 στον Άξονα Προτεραιότητας «02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:       
<< Σε συνέχεια του σχετικού:
 • της με αριθμ. Πρωτ. 154.832/ΨΣ4789-Α2/29.09.2011 απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού    συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας [πολ-e-ς]» με κωδικό MIS 327866» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Το δημοτικό συμβούλιο καλείται:
 • να αποδεχτεί τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού    συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας [πολ-e-ς]»,  ποσού € 251.803,00, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 154.832/ΨΣ4789-Α2/29.09.2011 απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού    συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας [πολ-e-ς]» και τους όρους που περιγράφονται στο σύμφωνο αποδοχής των όρων αυτής,
 • να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό έτους 2011 για την εκτέλεση της ανωτέρω πράξης, σύμφωνα με την σχετική  εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ (2011) στην ΣΑΕ -055/8 με κωδικό πράξης 2011ΣΕ05580132. Οι πιστώσεις του έργου θα αποδίδονται στους Τελικούς Αποδέκτες μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού του ΕΣΠΑ (παρ. 22 του παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 3845/2010).
 
            Ότι αφορά την εγγραφή στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ανωτέρω έργου το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει μεταγενέστερη απόφαση.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού    και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούσης της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
 Α) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 282.215,00 € του έργου με τίτλο « “Park-n-Ride” Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατικού κοινού»,  σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 154.100/ΨΣ3081-Α2/28.06.2011 απόφαση ένταξης της Πράξης και τους όρους που περιγράφονται στο σύμφωνο αποδοχής των όρων αυτής.
 
Β) Για την εγγραφή στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ανωτέρω έργου το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει μεταγενέστερη απόφαση.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/ 459 / 2011.
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-10-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ