Συμπόσιο Κριτικής Παιδαγωγικής

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 461
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 20/12-10-2011)
 
ΘΕΜΑ 3o E.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Συμπόσιο Κριτικής Παιδαγωγικής στην πόλη της Κορίνθου (17-21/10) σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Paulo and Nita Freire Institution» 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 10 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 41542/07.10.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Γκερζελής Ιωάννης
 14. Περόγαμβρος Μιχάλης
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Τόγιας Σωκράτης
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Δράκος Παναγιώτης
 19. Φαρμάκης Γεώργιος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Λέκκα Σοφία
 24. Γιώτης Κων/νος
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 28. Ρούκης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
 36.  Γουγάς Αλέξανδρος
 37. Τσαρμπού Ευφροσύνη
  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Μελέτης Χρήστος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.      Γιάννου Νικολέττα
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι δύο (22) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 14.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 17.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 18.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 19.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 20.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 21.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 22.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα         
 
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
                  Ουδείς
         
 
                                                        
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Μελέτης Χρήστος και 2) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Συμβούλιο να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Συμπόσιο Κριτικής Παιδαγωγικής στην πόλη της Κορίνθου (17-21/10) σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Paulo and Nita Freire Institution» επειδή η έναρξη του συμποσίου είναι την 17-10-2011 και πρέπει να πληρωθούν οι αντίστοιχες δαπάνες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει τη συζήτηση του εν λόγω θέματος εκτάκτως ως κατεπείγον.  
 
Απόφαση: 461   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε
                            υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 124/03-10-2011 αίτημα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με το οποίο ζητείται η συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Συμποσίου Κριτικής Παιδαγωγικής, που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου 2011.  
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Γεωργίου Φαρμάκη, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Συμποσίου Κριτικής Παιδαγωγικής, για την κάλυψη των κάτωθι εξόδων:
 1. Αφεψήματα, γλυκά, νερά, καφέδες, σάντουιτς έως του ποσού των 1.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 2. Τα έξοδα μεταφοράς με τουριστικά λεωφορείαγια την επίσκεψη σε Αρχαιολογικούς χώρους, των ξένων καθηγητών Πανεπιστημίων που μετέχουν στο Συμπόσιο, έως του ποσού των 500,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 
Τα ανωτέρω έξοδα θα ανέλθουν συνολικά έως του ποσού των 1.500,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. πρωτ. 124/03-10-2011 αίτημα του Κέντρου Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών Κορινθίας, την εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Γεωργίου Φαρμάκη και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούσης της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
            Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη διοργάνωση του Συμποσίου Κριτικής Παιδαγωγικής από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο από τις 17 έως τις 21 Οκτωβρίου 2011, με το ποσό των 1.500,00 €.
      Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για αφεψήματα, γλυκά, νερά, καφέδες, σάντουιτς και για τα έξοδα μεταφοράς με τουριστικά λεωφορείαγια την επίσκεψη σε Αρχαιολογικούς χώρους, των ξένων καθηγητών Πανεπιστημίων που μετέχουν στο Συμπόσιο.
            Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011 με ΚΑ 15/6441 και τίτλο «Συμμετοχές σε Συνέδρια Συναντήσεις και Διαλέξεις» αρχικού ποσού 10.000,00 €..
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.500,00 €.
             
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/ 461 / 2011.
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-10-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Leave a Comment