Tροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         
    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 465
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 20/12-10-2011)
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: «Αίτημα Ευάγγελου Τσιαβέλη, Μπίζτα Παναγούλας, Σκούρτη Ευαγγέλου κλπ, για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Μπαθαρίστρα – Δέλτα στα Ο.Τ. 607-608»
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 10 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 41542/07.10.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Γκερζελής Ιωάννης
 14. Περόγαμβρος Μιχάλης
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Τόγιας Σωκράτης
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Δράκος Παναγιώτης
 19. Φαρμάκης Γεώργιος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Λέκκα Σοφία
 24. Γιώτης Κων/νος
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 28. Ρούκης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
 36.  Γουγάς Αλέξανδρος
 37. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Μελέτης Χρήστος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.      Γιάννου Νικολέττα
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι δύο (22) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια  
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 14.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 17.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 18.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 19.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 20.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 21.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 22.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
          
 
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
                  Ουδείς
         
 
                                                        
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση του θέματος.

Απόφαση: 465  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
                            υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 20/15-6-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:
           
Α.- Να μην γίνει δεκτή η ως άνω αναφερόμενη υπ΄ αρ. πρωτ. 13458/2011 αίτηση, και συγκεκριμένα να μην καταργηθούν οι κοινόχρηστοι χώροι (λωρίδες) έμπροσθεν των Ο.Τ. 607 και 608 και να μην δημιουργηθεί στις θέσεις αυτές δρόμος πλάτους 13,00 μέτρων και 16,00 μέτρων αντίστοιχα, καθώς θα προκύψει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα και κακή πολεοδομική ρύθμιση με τη δημιουργία οδού κυμαινόμενου πλάτους 10,00 μέτρων, 13,00 μέτρων και 16,00 μέτρων. Είναι επιβεβλημένη η διατήρηση των ρυμοτομικών γραμμών και του πλάτους σε όλο το μήκος της προβλεπόμενης από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως δημοτικής οδού πλάτους 10,00 μέτρων παράλληλα της ΝΕΟ Αθηνών – Πατρών, η οποία αφενός αποτελεί συλλεκτήρια οδό της περιοχής του σχεδίου πόλεως και αφετέρου οι χρήσεις γης που ισχύουν για τα Ο.Τ που «βλέπουν» στην οδό αυτή είναι χρήσεις αμιγούς και γενικής κατοικίας σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του από 23-2-1987 Π.Δ/τος αντίστοιχα, ως αναφέρεται στο διάταγμα ρυμοτομίας.
Β.- Εναλλακτικά εισηγείται τη διατήρηση της εξώτερης ρυμοτομικής γραμμής των κοινοχρήστων χώρων, που βρίσκονται έμπροσθεν των Ο.Τ. 607 και 608 ως μία ανοιχτή πράσινη γραμμή παράλληλη προς τις ρυμοτομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων και τη δημιουργία πεζόδρομου μεταξύ των γραμμών αυτών, ως φαίνεται στο από Μάιο 2011 τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας μας κλίμακας 1:500.
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται:
Ø      η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες,
Ø      το καθαρό ποσοστό κοινοχρήστων χώρων παραμένει ίσο προς το προηγούμενο ποσοστό, καθώς δεν επέρχεται κατάργηση ή μείωσή τους
Ø      η συγκεκριμένη αναδιάταξη των χώρων αυτών είναι δυνατή από άποψη συγκοινωνίας και αισθητικής.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. 20/15-6-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 13458/26-5-2011 εισήγηση της Δ.Π.Δ.Κ. και το από Μάιο 2011 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 της Δ.Π.Δ.Κ.  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει  τη διατήρηση της εξώτερης ρυμοτομικής γραμμής των κοινοχρήστων χώρων, που βρίσκονται έμπροσθεν των Ο.Τ. 607 και 608 ως μία ανοιχτή πράσινη γραμμή παράλληλη προς τις ρυμοτομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων και τη δημιουργία πεζόδρομου μεταξύ των γραμμών αυτών, ως φαίνεται στο από Μάιο 2011 τοπογραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας μας κλίμακας 1:500.
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται:
Ø      η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες,
Ø      το καθαρό ποσοστό κοινοχρήστων χώρων παραμένει ίσο προς το προηγούμενο ποσοστό, καθώς δεν επέρχεται κατάργηση ή μείωσή τους
Ø      η συγκεκριμένη αναδιάταξη των χώρων αυτών είναι δυνατή από άποψη συγκοινωνίας και αισθητικής. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 465 / 2011.
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-10-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ