Έγκριση προϋπολογισμού ΔΑΕΚ Α.Ε.

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         
    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 471
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 20/12-10-2011)
 
ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ.: «Έγκριση προϋπολογισμού ΔΑΕΚ Α.Ε. έτους 2011»
                                                    
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 10 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 41542/07.10.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Γκερζελής Ιωάννης
 14. Περόγαμβρος Μιχάλης
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Τόγιας Σωκράτης
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Δράκος Παναγιώτης
 19. Φαρμάκης Γεώργιος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Λέκκα Σοφία
 24. Γιώτης Κων/νος
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 28. Ρούκης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
 36.  Γουγάς Αλέξανδρος
 37. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Μελέτης Χρήστος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.      Γιάννου Νικολέττα
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι δύο (22) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
  11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  13.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
  14.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  16.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  17.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  18.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  19.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  20.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  21.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
  22.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
          
 
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
                  Ουδείς
         
 
                                                         
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση του θέματος.

Απόφαση: 471   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                            ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορίνθου (ΔΑΕΚ Α.Ε.) με το υπ’ αριθ. πρωτ. 34/05-10-2011 έγγραφό της διαβίβασε προς έγκριση την αριθ. 2/2/2011 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που αφορά τη σύνταξη και ψήφιση του Προϋπολογισμού έτους 2011 της Εταιρείας και παρουσιάζει:
ΕΣΟΔΑ:                                 758.392,54 €
ΕΞΟΔΑ:                                  650.142,00 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 108.250,54 €
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούσης της κ. Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
Εγκρίνει την αριθ. 2/2/09-09-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ) που αφορά τη σύνταξη και ψήφιση του Προϋπολογισμού έτους 2011 της Εταιρείας, ο οποίος παρουσιάζει:
 
ΕΣΟΔΑ:                                 758.392,54 €
ΕΞΟΔΑ:                                  650.142,00 €
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: 108.250,54 €
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 471 / 2011.
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-10-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment