Επιχορηγήσεις

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 476
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 20/12-10-2011)
 
ΘΕΜΑ 16o Η.Δ.: «Επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων» 
 
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12 – 10 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 41542/07.10.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Λέκκας Πέτρος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Γκερζελής Ιωάννης
 14. Περόγαμβρος Μιχάλης
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Τόγιας Σωκράτης
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Δράκος Παναγιώτης
 19. Φαρμάκης Γεώργιος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Λέκκα Σοφία
 24. Γιώτης Κων/νος
 25. Μπάκουλης Δημήτριος
 26. Κορδώσης Χρήστος
 27. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 28. Ρούκης Βασίλειος
 29. Καρπούζης Γρηγόριος
 30. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 31. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 32. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 33. Πούρος Γεώργιος
 34.  Δασκαλοπούλου Σοφία
 35. Αθανασάκος Θωμάς
 36.  Γουγάς Αλέξανδρος
 37. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Μελέτης Χρήστος
2.      Κολοκούρης Νικόλαος
3.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
4.      Γιάννου Νικολέττα
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι δύο (22) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
 10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
 12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
 13.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
 14.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
 15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 16.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
 17.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 18.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
 19.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
 20.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 21.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
 22.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα         
  
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
                  Ουδείς
         
 
                                                        
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Μελέτης Χρήστος και 2) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 476   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                            ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που αναπτύσσουν αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα, για την πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.   
Στη συνέχεια Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου: 
1. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35451/26-8-2011 έγγραφο του Δήμου προς την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας, περί γνωστοποίησης των ομάδων με έδρα τον Δήμο Κορινθίων που θα λάβουν μέρος στα πρωταθλήματα 2011-2012 ανά κατηγορία, καθώς τα σωματεία που προήχθησαν ή υποβιβάσθηκαν την προηγούμενη σαιζόν και ποιες ομάδες συμμετέχουν με τις Ακαδημίες τους στο πρωτάθλημα.
2. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 378/15.9.2011 (Αρ. Πρωτ. Δήμου 38241/15-9-2011) έγγραφο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας, με το οποίο μας γνωρίζει τα παραπάνω αιτηθέντα.
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ανάφερε ότι υπάρχουν (16) αιτήσεις αθλητικών συλλόγων και (1) πολιτιστικού συλλόγου αντίστοιχα, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν η κάθε μία χωριστά και να επιχορηγηθούν ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν.
 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις αιτήσεις των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και τις διατάξεις του άρθρου 202 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
             Α.- Την επιχορήγηση των παρακάτω Αθλητικών Συλλόγων, ανά κατηγορία, ως εξής:
 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
 
 1. Α.Ο. ΣΟΛΟΜΟΥ με το ποσό των 4.500 €
 2. Α.Ο. ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με το ποσό των 3.000 €
 3. ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ με το ποσό των 2.500 €
 4. Α.Π.Σ. ΑΓΙΑΝΝΗΣ με το ποσό των 2.000 €
 5. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΨΟΥ με το ποσό των 2.000 €  
 6. ΠΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ με το ποσό των 2.000 €
 7. Α.Ο. ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΝΕΟΙ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ με το ποσό των 2.000 €
 8. ΣΟΦΙΚΟ 2005 ΣΟΦΙΚΟΥ με το ποσό των 1.000 €
 9. Α.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με το ποσό των 1.000 €
 10. Π.Γ.Σ. Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ με το ποσό των 1.500 €
 11. Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ με το ποσό των 1.500 €
 12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με το ποσό των 1.000 €
 13. Α.Ο. ΑΛΜΥΡΗΣ με το ποσό των 1.000 €
 14. Α.Ο. ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ με το ποσό των 1.000 €
 15. Π.Α.Ο. «ΕΛΑΦΙ» ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ με το ποσό των 1.000 €
 16. Α.Π.Σ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με το ποσό των 1.000 €
 
Των λοιπών σωματείων με διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, ως εξής:
 
       1.-   Μ.Α.Σ. ΑΣΣΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τμήμα πινγκ-πονγκ με το ποσό των 1.000 €
 
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 29.000 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋ/σμό έτους 2011 πίστωση με ΚΑ 00/6734 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους» αρχικού προϋ/σμού 280.000 €, το οποίο δεν υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του προϋ/σμού έτους 2011
 
       Β.-   Την επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου :
 
       1. ­- ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ με το ποσό των 1.000 €
 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 1.000 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋ/σμό έτους 2011 πίστωση με ΚΑ 00/6735 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικά σωματεία και συλλόγους» αρχικού προϋ/σμού 142.000 €, η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του προϋ/σμού έτους 2011
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/ 476 / 2011.
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17-10-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment