Περίληψη διακήρυξης αρ. 44971/2011 για ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κόρινθος, 02-11- 2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθμ.Πρωτ. 44971
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός
Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ – ΤΕΝΕΑΣ – ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2011)» προϋπολογισμού μελέτης 73.742,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ως εξής:
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου την 9η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 (λήξη επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 1.199,00 €.
3. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ