Πρόσκληση για την ανάρτηση επικειμένων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                                                                                Κόρινθος 09-11-2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων με την υπ΄ αριθμ. 45983/8-11-2011 ανακοίνωσή του καλεί τους κυρίους και νομείς των ακινήτων που βρίσκονται εντός της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης περιοχής «ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ –ΔΕΛΤΑ» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2154/5-8-2003 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003), όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα κλίμακας 1:1000 και τους πίνακες πράξης εφαρμογής που κυρώθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, να μεταβούν στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39, 1ος όροφος, πληροφορίες: Κ. Διαμαντή, Εμμ. Μαραγκάκης) με σκοπό να λάβουν γνώση των αναρτημένων πινάκων επικειμένων (Β΄ ανάρτηση) του σχεδίου πόλεως, οι οποίοι έχουν συνταχθεί και υποβληθεί στην υπηρεσία μας από τους μελετητές μηχανικούς.
Στους πίνακες καταγράφονται δέντρα, φυτείες, μανδρότοιχοι, συρματοπλέγματα, φρέατα και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές σε ιδιοκτησίες που με την πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης μεταβάλλουν ιδιοκτήτη (τρίτος ή φορέας).
Παρακαλούνται να προσέλθουν, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις στις οποίες αναλυτικά θα περιγράφονται τυχόν διαφορές επί των ήδη καταγεγραμμένων επικειμένων σε είδος, ποσότητα και κατηγορία.
Σε περίπτωση όπου υπάρχουν μόνιμες κατασκευές να προσκομίσουν στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται η νομιμότητα ανέγερσής τους, όπως στέλεχος οικοδομικής άδειας, διάγραμμα κάλυψης, τεχνική έκθεση, φωτογραφίες κλπ.
Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της ανάρτησης εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών αρχής γενομένης από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις εφημερίδες.

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της ανάρτησης αυτής, θα εκδικαστούν όλες συνολικά οι ενστάσεις που θα υποβληθούν, καθώς και όλες οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν από την πρώτη ανάρτηση των πινάκων επικειμένων μέχρι σήμερα.

 

                                                                                                            από το γραφείο τύπου

 

Leave a Comment