Αποδοχή χρηματοδότησης

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 482
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 21/26-10-2011)
 
ΘΕΜΑ 2o E.Η.Δ.: “Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 108.500,00 € της πράξης με τίτλο «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας» και κωδικό MIS 327829” 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 26 – 10 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 43423/21.10.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Γκερζελής Ιωάννης
 14. Περόγαμβρος Μιχάλης
 15. Μελέτης Χρήστος
 16. Τόγιας Σωκράτης
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Δράκος Παναγιώτης
 19. Φαρμάκης Γεώργιος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Λέκκα Σοφία
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 27. Ρούκης Βασίλειος
 28. Καρπούζης Γρηγόριος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 31. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 32. Δασκαλοπούλου Σοφία
 33. Αθανασάκος Θωμάς
 34.  Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Πούρος Γεώργιος
2.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Μπάκουλης Δημήτριος
5.      Λαμπρινός Παναγιώτης
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Κορδώσης Χρήστος
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι δύο (22) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
  11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  13.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
  14.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  16.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  17.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  18.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  19.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  20.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  21.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
  22.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα        
   
                                   
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
                  Ουδείς
         
 
                                                        
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα:
“Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 108.500,00 € της πράξης με τίτλο «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας» και κωδικό MIS 327829” επειδή πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου το συντομότερο .
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου για συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον
 
Απόφαση: 482 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε
                            υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
            <<Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 154.851/ΨΣ4908-Α2/3.10.2011 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας» και κωδικό MIS 327829 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται:
Ø      Να αποδεχτεί τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας» ποσού € 108.500,00 σύμφωνα μετην αριθμ. πρωτ 154.851/ΨΣ4908-Α2/3.10.2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τους όρους που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο Αποδοχής των όρων αυτής &
Ø      Να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό έτους 2011 για την εκτέλεση της ανωτέρω πράξης, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 
Το έργο με τίτλο «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας» αφορά στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής συμμετοχής για τους δύο Δήμους Κορινθίων και Νεμέας, η οποία σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα θα προσφέρει διαδραστική και άμεση συμμετοχή. Το έργο περιέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, μεθόδων και υπηρεσιών που με συγκεκριμένα βήματα μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχημένη εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημοκρατίας στην πράξη. Τα υποσυστήματα του έργου είναι τα ακόλουθα:
Υποσύστημα διαβούλευσης, υποσύστημα δημοσκοπήσεων, υποσύστημα τηλεδιάσκεψης και υποσύστημα κοινωνικής δικτύωσης.
 
Φορέας Χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ (2011) στην ΣΑ: Ε055/8 με κωδικό πράξης ΣΑ 2011ΣΕ05580135. Οι πιστώσεις του έργου θα αποδίδονται στους Τελικούς Αποδέκτες μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού του ΕΣΠΑ (παρ. 22 του παραρτήματος ||| του Ν.3845/2010)>> 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την παρ. 22 του παραρτήματος ||| του Ν.3845/2010 την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Αποδέχεται τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας» ποσού € 108.500,00, σύμφωνα μετην αριθμ. πρωτ 154.851/ΨΣ4908-Α2/3.10.2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τους όρους που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο Αποδοχής των όρων αυτής.
 
Β) Για την εγγραφή στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ανωτέρω έργου το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει μεταγενέστερη απόφαση.
                 
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/ 482 / 2011.
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-10-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment