Υποβολή πρότασης στα πλαίσια Προγράμματος

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 484
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 21/26-10-2011)
 
ΘΕΜΑ 1o Η.Δ.: «Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 26 – 10 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 43423/21.10.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Γκερζελής Ιωάννης
 14. Περόγαμβρος Μιχάλης
 15. Μελέτης Χρήστος
 16. Τόγιας Σωκράτης
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Δράκος Παναγιώτης
 19. Φαρμάκης Γεώργιος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Λέκκα Σοφία
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 27. Ρούκης Βασίλειος
 28. Καρπούζης Γρηγόριος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 31. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 32. Δασκαλοπούλου Σοφία
 33. Αθανασάκος Θωμάς
 34.  Γουγάς Αλέξανδρος
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Πούρος Γεώργιος
2.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Μπάκουλης Δημήτριος
5.      Λαμπρινός Παναγιώτης
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Κορδώσης Χρήστος
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι δύο (22) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
  11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  13.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
  14.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  16.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  17.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  18.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  19.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  20.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  21.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
  22.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
                  Ουδείς
         
 
                                                         
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 484 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε
                          τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι  την με αριθμ. πρωτ. 7800/20-7-2011 πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλούμεθα να υποβάλλουμε πρόταση για χρηματοδότηση έργων στα πλαίσια των μέτρων 313, 321, 322, 323 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Σχετ: Το αριθμ. 7800/20-7-2011 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «επιστολή ενημέρωσης δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013, Κωδικοί Μέτρων 313,321,322,323»
 Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι ,
Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της ανωτέρω σχετικής επιστολής καθώς και το γεγονός ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 31/10/2011 και η τροποποιητική αριθμ. 11602/24-10-2011 περί παράτασης της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων μέχρι 14.11.2011.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο και προκειμένου ο Δήμος να υποβάλλει προτάσεις έργων για ένταξη και χρηματοδότηση τους από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» θα πρέπει:
(1)   να εγκρίνει τις μελέτες των έργων του συνημμένου πίνακα όπως αυτές συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
(2)   Να ιεραρχήσει τα έργα αυτά ανά κωδικό Μέτρου και
(3)   Να εγκρίνει την υποβολή προτάσεων για ένταξη των εν λόγω πράξεων στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα , την αριθμ. πρωτ. 7800/20-7-2011 πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την έγκριση των μελετών των έργων που έχουν συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και την ιεράρχηση των έργων ανά κωδικό ως κατωτέρω:

Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 321: ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1
Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων
615.000,00
2
Βελτίωση υποδομών αγωνιστικού χώρου γηπέδου Κλένιας
369.000,00
3
Βελτίωση υποδομών αγωνιστικού χώρου γηπέδου Αθικίων
247.000,00
4
Βελτίωση υποδομών αγωνιστικού χώρου γηπέδου Γαλατακίου
369.000,00
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 322: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1
Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Σοφικού
1.000.000,00
2
Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τενέας
1.000.000,00
3
Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Γαλατακίου
1.000.000,00
4
Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
   400.000,00
5
Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά
   200.000,00
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 323: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1
Μονοπάτια/Διαδρομές ερμηνείας περιβάλλοντος περιοχής Δ.Ε. Σαρωνικού
   300.000,00

Την υποβολή πρότασης από το Δήμο Κορινθίων για ένταξη και χρηματοδότηση των ανωτέρω πράξεων στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή οποιονδήποτε εγγράφων για την ολοκλήρωση της ανωτέρω υποβολής πρότασης διαδικασίας.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/ 484 / 2011.
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09-11-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment