Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 485
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 21/26-10-2011)
 
ΘΕΜΑ 2o Η.Δ.: «Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 4.7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη΄΄» 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 26 – 10 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 43423/21.10.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Γκερζελής Ιωάννης
 14. Περόγαμβρος Μιχάλης
 15. Μελέτης Χρήστος
 16. Τόγιας Σωκράτης
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Δράκος Παναγιώτης
 19. Φαρμάκης Γεώργιος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Λέκκα Σοφία
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 27. Ρούκης Βασίλειος
 28. Καρπούζης Γρηγόριος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 31. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 32. Δασκαλοπούλου Σοφία
 33. Αθανασάκος Θωμάς
 34.  Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Πούρος Γεώργιος
2.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Μπάκουλης Δημήτριος
5.      Λαμπρινός Παναγιώτης
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Κορδώσης Χρήστος
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι δύο (22) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
  11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  13.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
  14.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  16.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  17.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  18.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  19.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  20.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  21.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
  22.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
                  Ουδείς
         
 
                                                         
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 485 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε
                          τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. πρωτ. 169058/Π111/10-6-2011 και κωδικό 4.7 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καλούμεθα να υποβάλλουμε πρόταση για χρηματοδότηση έργων σχετικά με κλείσιμο και αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α) καθώς και τη διαχείριση απορριμμάτων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανωτέρω σχετική πρόσκληση [αριθμ. οικ. 169058/Π111/10-6-2011 Ανοικτή Πρόσκληση ( με κωδικό 4.7)]:
(1)   περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες πράξεων:
·        (α) Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. &
·        (β) Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών
(2)   η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 31/10/2011
   ότι με την αριθμ. 5967/28-12-2010 Απόφαση ένταξης πράξης στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται η αποκατάσταση πέντε (5) ΧΑΔΑ του Δήμου Κορινθίων στις θέσεις: (Πάτημα στο ΔΔ Εξαμιλίων, Πεδίο Βολής στο Δ.Δ. Κορίνθου, Αλώνια στο Δ.Δ Αγιονορίου, Άγιος Ιωάννης στο Δ.Δ. Κουταλά & Κεραμιδούλι στο Δ.Δ. Στεφανίου). Το έργο υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνέχεια Προγραμματικής Σύμβασης με το Σύνδεσμο Δήμων Ν. Κορινθίας.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να λάβει απόφαση για την υποβολή πρότασης ένταξης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων». Η υποβολή της πρότασης αφορά στην χρηματοδότηση και υλοποίηση δύο υποέργων:
Υποέργο1: Εκπόνηση Μελετών Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Κορινθίων &
Υποέργο 2: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Κορινθίων (εργολαβία).
Από τα διαθέσιμα στην Τεχνική Υπηρεσία στοιχεία προκύπτει ότι ΧΑΔΑ ανενεργοί (σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις Δ.Σ.) για τους οποίους δεν έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάστασής τους και για τους οποίους μπορούμε να υποβάλλουμε πρόταση χρηματοδότησης του έργου αποκατάστασής τους στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α είναι:
 
 1. Στη θέση «Κάτω Κολοβός» της Δ.Ε. Τενέας (σχετ. η αριθμ. 199/2008 Απόφαση Δ.Σ. Δ. Τενεάς)
 2. Στη θέση «Λάκα Ούγκριτα» της Δ.Ε. Σολυγείας (σχετ. η αριθμ. 18/181/2008 Απόφαση Δ.Σ. Δ. Σολυγείας)
 3. Στα Αθίκια της Δ.Ε. Σαρωνικού (σχετ. η αριθμ. 261/2008 Απόφαση Δ.Σ. Δ. Σαρωνικού)
 4. Στη θέση «Αετόπετρα Λεχαίου», στη θέση «Αετόπετρα Άσσου» και στη θέση «Χούνι Περιγιαλίου» της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου (σχετ. η αριθμ. 184/2008 Απόφαση Δ.Σ. Δ. Άσσου-Λεχαίου)
Παρακαλούμε για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της υποβολής πρότασης του έργου «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων» στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα , την αριθμ. πρωτ. 169058/Π111/10-6-2011 και κωδικό 4.7 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την υποβολή πρότασης από το Δήμο Κορινθίων για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στα πλαίσια της πρόσκλησης με Κωδικό 4.7 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή οποιονδήποτε εγγράφων για την ολοκλήρωση της ανωτέρω υποβολής πρότασης διαδικασίας
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/ 485 / 2011.
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-10-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ