Επικαιροποίηση υψομετρικής μελέτης

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 486
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 21/26-10-2011)
 
ΘΕΜΑ 3o Η.Δ.: «Επικαιροποίηση υψομετρικής μελέτης σχεδίου πόλης Αγίας Άννας – Συνοικισμού»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 26 – 10 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 43423/21.10.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Γκερζελής Ιωάννης
 14. Περόγαμβρος Μιχάλης
 15. Μελέτης Χρήστος
 16. Τόγιας Σωκράτης
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Δράκος Παναγιώτης
 19. Φαρμάκης Γεώργιος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Λέκκα Σοφία
 24. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 25. Γιώτης Κων/νος
 26. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 27. Ρούκης Βασίλειος
 28. Καρπούζης Γρηγόριος
 29. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 30. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 31. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 32. Δασκαλοπούλου Σοφία
 33. Αθανασάκος Θωμάς
 34.  Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Πούρος Γεώργιος
2.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Μπάκουλης Δημήτριος
5.      Λαμπρινός Παναγιώτης
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Κορδώσης Χρήστος
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν είκοσι δύο (22) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
  11. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  12.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  13.Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
  14.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  15.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  16.Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
  17.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  18.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  19.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  20.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
  21.Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
  22.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
                  Ουδείς
         
 
                                                         
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 486 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
                           υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία, ως εξής :
1.- την αριθμ. 457/27-12-2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της υψομετρικής μελέτης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου περιοχής ΄΄Αγ. Άννας- Συνοικισμού΄΄» 
2.- το διάταγμα έγκρισης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης και ένταξης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 2, γειτονιά «Αγία Άννα – Συνοικισμός» του δήμου Κορινθίων (ν. Κορινθίας)» ΦΕΚ 262/τ.Α.Α.Π./11-10-2011 και στη συνέχεια πρότεινε την επικαιροποίηση της πιο πάνω ΑΔΣ, λόγω της έκδοσης του προσφάτως διατάγματος που δημοσιεύθηκε στο εν λόγω ΦΕΚ.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα , την αριθμ. 457/2007 ΑΔΣ, το ΦΕΚ 262/τ.Α.Α.Π/11.10.2011  και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την επικαιροποίηση της αριθμ. 457/27-12-2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της υψομετρικής μελέτης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου περιοχής ΄΄Αγ. Άννας- Συνοικισμού», όπως αναλυτικά περιγράφεται σε αυτήν. 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/ 486 / 2011.
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03-11-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ