Περίληψη διακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κόρινθος, 11-11- 2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   Αριθμ.Πρωτ. 46770
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός
Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2011.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) την 21η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 (λήξη επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ., ύψους 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού, ήτοι 600,00 €.
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, πληρ. Χουρσαλά Ειρ., τηλ. 27413 61021) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ