Πρόσκληση συνεδρίασης της 30ης Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                                  Κόρινθος, 25-11-2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                                Αριθμ.Πρωτ.: 49289
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά ΕιρήνηΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Μαρ. Σταματάκη
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Δημ. Μπάκουλη
7]Χρ. Κορδώση
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011.
2. Επανέγκριση, λόγω αναβολής, των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 64/2011 μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού 30.000,00€.
3. Επικύρωση του από 21-11-2011 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεση της εκτέλεσης της εργασίας ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού 30.000,00.
4. Επικύρωση των από 08-11-2011 και 21-11-2011 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού 150.000,00€.
5. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού 400.000,00€.
6. Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.
7. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ