Πρόσκληση συνεδρίασης της 19ης Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Οικονομική Επιτροπή                                                              Κόρινθος, 15-12-2011
Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                                            Αριθμ.Πρωτ.: 52488
Τηλ. 27413 61021
Fax 27410 71700
Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π ρ ο ς τους κ.κ. 1]Στ. Κεφάλα
2]Παν. Δράκο
3]Μαρ. Σταματάκη
4]Φωτ. Φόρτη
5]Χρ. Χριστοδουλόπουλο
6]Δημ. Μπάκουλη
7]Χρ. Κορδώση
8]Γρ. Καρπούζη
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011.
2. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής.
3. Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής.
4. Επικύρωση των από 15-11-2011 και 28-11-2011 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού 200.000,00€.
5. Επικύρωση των από 22-11-2011 και 14-12-2011 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού 200.000,00€.
6. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου στην Δ.Κ. Γαλατακίου.
7. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού 60.000,00€.
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 95/2011 μελέτης για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ προϋπολογισμού 45.000,00€.
9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 89/2011 μελέτης για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ προϋπολογισμού 15.000,00€.
10. Σύνταξη κατάστασης απόρων δημοτών του Δήμου Κορινθίων.
11. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ