Αποδοχή όρων της πρόσκλησης με κωδικό 1 του Κ.Α.Π.Ε. και έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 495
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 22/25-11-2011)
 
ΘΕΜΑ 1o Η.Δ.:  «Αποδοχή όρων της πρόσκλησης με κωδικό 1 του Κ.Α.Π.Ε. και
                              έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 25 – 11 – 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 48426/21.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Γκερζελής Ιωάννης
 14. Περόγαμβρος Μιχάλης
 15. Μελέτης Χρήστος
 16. Τόγιας Σωκράτης
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Δράκος Παναγιώτης
 19. Φαρμάκης Γεώργιος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Γιώτης Κων/νος
 25. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 26. Ρούκης Βασίλειος
 27. Καρπούζης Γρηγόριος
 28. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 31. Δασκαλοπούλου Σοφία
 32. Αθανασάκος Θωμάς
 33.  Γουγάς Αλέξανδρος
 34.  Γιάννου Νικολέττα
 35. Μπάκουλης Δημήτριος
 36.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 37. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Πούρος Γεώργιος
2.      Καμπάς Νικόλαος
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Κορδώσης Χρήστος
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Ιωάννης Ανδρέου, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 495  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
                            «Αποδοχή όρων της πρόσκλησης με κωδικό 1 του Κ.Α.Π.Ε και έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 3/29-7-2011 και κωδικό αριθμ. 1 πρόσκληση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία καλούνται οι αρμόδιοι φορείς, μεταξύ των οποίων και οι Καλλικρατικοί ΟΤΑ για την υποβολή προτάσεων ένταξης και χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και στην κατηγορία πράξεων «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Λαμβάνοντας υπόψη:
1. ότι στην ανωτέρω σχετική πρόσκληση, στην κατηγορία δυνητικών δικαιούχων, περιλαμβάνονται Καλλικρατικοί ΟΤΑ
2. την κατηγορία πράξεων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης και που είναι οι Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων
3. τους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013», που είναι:
·         Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
·         Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
·         Μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή αλλά &
4. τους στόχους του Προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», που είναι η επιβράδυνση και τελικά η αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής και που εξειδικεύεται στους παρακάτω ειδικούς στόχους.
o        Αναστροφή της Θερμικής Κλιματικής Αλλαγής στο Αστικό Περιβάλλον
o        Προστασία του Ευπαθούς Πληθυσμού κατά την περίοδο των Θερμικών Διαταραχών (θερμών επεισοδίων)
o        Βελτίωση του Μικροκλίματος στα Δομημένα Σύνολα Υψηλής Πυκνότητας και
συγκεκριμένα τις αστικές περιοχές χαμηλού εισοδήματος
o        Μείωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων κατά τη θερινή και
χειμερινή περίοδο
o        Μείωση του Ηλεκτρικού Φορτίου Αιχμής της χώρας
o        Βελτίωση των Επιπέδων Θερμικής Άνεσης του Αστικού Πληθυσμού
o        Τόνωση και Ανάπτυξη της Τεχνογνωσίας και της Βιομηχανίας Σχεδιασμού και
o        Παραγωγής Δομικών Υλικών Φιλικών προς το Περιβάλλον.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να λάβει απόφαση:
 
(Α) για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με κωδικό 1 του Κ.Α.Π.Ε.
 
(Β) την έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων» του άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007 – 2013», με την υποβολή πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου – πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι – πεζόδρομοι».
 
Η προτεινόμενη πράξη συμβάλει στο στόχο του προγράμματος που είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων αστικών αναβαθμίσεων εντός των πόλεων με συγκεκριμένα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και με στόχο την ανάσχεση της αστικής κλιματικής μεταβολής.
Ειδικότερα στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου μετά την προτεινόμενη βιοκλιματική παρέμβαση αναμένεται να βελτιωθεί το κλίμα και να αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον με παρεμβάσεις οι οποίες ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στην αισθητική του αναβάθμιση.
 
Η αναβάθμιση συνίσταται στον εμπλουτισμό της φύτευσης και με σωστή τοποθέτησή της, στην πρόβλεψη νέου σύγχρονου αναψυκτηρίου, στην χρήση υδάτινων στοιχείων με ανακύκλωση του νερού, δεδομένου μάλιστα ότι ο δήμος εξασφάλισε πλέον την παροχή νερού, στην τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού, στη διαχείριση των όμβριων υδάτων, στον ορθό φωτισμό με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας με φ/β στοιχεία και στην κατάλληλη σήμανση ώστε οι επισκέπτες να κατανοούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό του κέντρου της πόλης.
 
Η προτεινόμενη πράξη θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:
1. «Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου – πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι – πεζόδρομοι» – «Εργολαβία», προεκτιμώμενου προϋπολογισμού 2.460.000,00 ευρώ
2. «Αμοιβές Συμβούλων», προεκτιμώμενου προϋπολογισμού 61.500,00 ευρώ
3. «Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού» για την συνεχή παρακολούθηση μετρητικών παραμέτρων, όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η υγρασία, η ταχύτητα και δ/νση του αέρα, προεκτιμώμενου προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ
4. «Δράσεις προβολής του έργου, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας», προεκτιμώμενου προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ
 
(Γ) για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να υπογράψει την αίτηση χρηματοδότησης, το ΤΔΠΠ και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην σχετική πρόκληση &
 
(Δ) για τον ορισμό του υπεύθυνου της πράξης (που σύμφωνα με υπόδειξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης), πρέπει είναι ένας μόνιμος υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.>>
 
Ο κ. Γιώτης Κων/νος έλαβε το λόγο και μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι είναι απαραίτητο να γίνει αυτό το έργο που προτείνετε. Επειδή είναι πολύ σοβαρό, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Είμαστε θετικοί κατ΄ αρχήν για το έργο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και ειδικούς για τέτοιου είδους έργα και να επανέλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την οριστική απόφαση.
 
Η κ. Τσαρμπού Ευφροσύνη έλαβε το λόγο και μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση υπάρχουν προβλήματα  άμεσης προτεραιότητας  που πρέπει να επιλύσουμε, όπως φόροι (χαράτσια), μειώσεις μισθών –συντάξεων και άλλα και όχι να ασχολούμεθα με άλλα θέματα.  Καταψηφίζω λοιπόν το θέμα.
 
Στο σημείο αυτό αποχωρεί η κ. Ευφροσύνη Τσαρμπού
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, την με κωδ. 1 πρόσκληση του ΚΑΠΕ και τις τοποθετήσεις των συμβούλων 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και
με την ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Κορίνθου κ. Ιωάννη Ανδρέου
 
Α.- Τη συμμετοχή του Δήμου στον Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων» του άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007 – 2013», με την υποβολή πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου – πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι – πεζόδρομοι».
 
 Η ανωτέρω προτεινόμενη πράξη θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:
1. «Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου – πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι – πεζόδρομοι» – «Εργολαβία», προεκτιμούμενου προϋπολογισμού 2.460.000,00 ευρώ
2. «Αμοιβές Συμβούλων», προεκτιμούμενου προϋπολογισμού 61.500,00 ευρώ
3. «Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού» για την συνεχή παρακολούθηση μετρητικών παραμέτρων, όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η υγρασία, η ταχύτητα και δ/νση του αέρα, προεκτιμούμενου προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ
4. «Δράσεις προβολής του έργου, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας», προεκτιμούμενου προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ
 
Β.- Την αποδοχή των όρων που περιγράφονται στην με κωδικό 1 πρόσκληση (αριθμ. πρωτ. 3/29-7-2011 και την τροποποιητική αυτής αριθμ. πρωτ. 25/30.9.2011)
 
Γ.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων να υπογράψει την αίτηση χρηματοδότησης, το ΤΔΠΠ και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην σχετική πρόκληση
 
Δ.- Ορίζει ως υπεύθυνο της πράξης την μόνιμη υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/ 495 / 2011.
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29-11-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ