Σύναψη αναγκαίων συμβάσεων για την υποβολή της πρότασης πράξης με τίτλο “Βιοκλιματική Αναβάθμιση”

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 496
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 22/25-11-2011)
 
ΘΕΜΑ 2o Η.Δ.: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύναψη αναγκαίων συμβάσεων για την υποβολή της πρότασης πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου – πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι – πεζόδρομοι» στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»
                             
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 25 – 11 – 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 48426/21.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (37) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν απών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 12. Χατζής Μιχάλης
 13. Γκερζελής Ιωάννης
 14. Περόγαμβρος Μιχάλης
 15. Μελέτης Χρήστος
 16. Τόγιας Σωκράτης
 17. Ζήμος Κων/νος
 18. Δράκος Παναγιώτης
 19. Φαρμάκης Γεώργιος
 20. Οικονόμου Γεώργιος
 21. Βατουσιάδης Νικόλαος
 22. Φόρτης Φώτιος      
 23. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 24. Γιώτης Κων/νος
 25. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 26. Ρούκης Βασίλειος
 27. Καρπούζης Γρηγόριος
 28. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 29. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 30. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 31. Δασκαλοπούλου Σοφία
 32. Αθανασάκος Θωμάς
 33.  Γουγάς Αλέξανδρος
 34.  Γιάννου Νικολέττα
 35. Μπάκουλης Δημήτριος
 36.  Λαμπρινός Παναγιώτης
 37. Τσαρμπού Ευφροσύνη
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Πούρος Γεώργιος
2.      Καμπάς Νικόλαος
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Κορδώσης Χρήστος
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Ιωάννης Ανδρέου, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Υπενθυμίζεται ότι έχει αποχωρήσει η κα Ευφροσύνη Τσαρμπού.
 
Απόφαση: 496  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
                            «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύναψη αναγκαίων συμβάσεων για την υποβολή της πρότασης πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου – πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι – πεζόδρομοι» στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Σε συνέχεια της θετικής γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου και την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων» του άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013», με την υποβολή πρότασης για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο«Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου – πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι – πεζόδρομοι»,
 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 30η/11/2011, θα πρέπει να συμπληρωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία ο φάκελος υποψηφιότητας του Δήμου και ο οποίος θα περιλαμβάνει σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και ειδικότερα τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε επίπεδο συνόλου της πρότασης (Κεφάλαιο 4.2.2.2 του Οδηγού), δύο διακριτούς επιμέρους φακέλους : το Φάκελο δικαιολογητικών και το Φάκελο Βιοκλιματικών στοιχείων.
 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ωριμότητα του φακέλου των Βιοκλιματικών στοιχείων κρίνεται αναγκαία και σκόπιμη η σύναψη των ακόλουθων δύο συμβάσεων :
 
Α/Α
Τίτλος Σύμβασης
Είδος Σύμβασης
Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
1
Σύναψη σύμβασης υπηρεσίας με Σύμβουλο για την υποβοήθηση του Δήμου στη σύνταξη της «Έκθεσης υπολογισμού / εκτίμησης κλιματολογικών παραμέτρων πριν και μετά την υλοποίηση του έργου Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου – πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι – πεζόδρομο»
Ανάθεση υπηρεσίας με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
3.000,00 € + 690,00 € = 3.690 €
2
Σύναψη σύμβασης υπηρεσίας με Σύμβουλο για την υποβοήθηση του Δήμου στη σύνταξη του φακέλου «Βιοκλιματικών στοιχείων της πράξης Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου – πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι – πεζόδρομοι
Ανάθεση υπηρεσίας με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
20.000,00 € + 4.600,00 € = 24.600,00
 
Η προτεινόμενη πράξη που θα υποβληθεί για ένταξη θα περιλαμβάνει μεταξύ των υποέργων της και το υποέργο «Αμοιβές Συμβούλων» και στην περίπτωση της θετικής αξιολόγησης και ένταξής της, η δαπάνη των ανωτέρω συμβάσεων θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα καθώς και εκείνων που στη συνέχεια θα απαιτηθούν.
 
Ωστόσο και επειδή απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της πρότασης είναι η πληρότητα των φακέλων καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την αναγκαιότητα σύναψης των συμβάσεων.
Επίσης παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα και με την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις και άμεσα να προχωρήσουμε στις απαραίτητες διαδικασίας ανάθεσης και σύναψης των σχετικών συμβάσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ωριμότητα και πληρότητα του φακέλου της πράξης «Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου – πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι – πεζόδρομοι» και η δυνατότητα υποβολής της πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων» του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 1 του ΚΑΠΕ, με ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 30η/11/2011 .
 
 
Στοιχεία συμβάσεων
 
 
1. Σύναψη σύμβασης υπηρεσίας με Σύμβουλο για την υποβοήθηση του Δήμου στη σύνταξη της «Έκθεσης υπολογισμού / εκτίμησης κλιματολογικών παραμέτρων πριν και μετά την υλοποίηση του έργου Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου – πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι – πεζόδρομο.
Προϋπολογισμός Σύμβασης : 3.000,00 πλέον ΦΠΑ
Θεσμικό Πλαίσιο ανάθεσης: ΠΔ 28/80, αριθμ. 35130/739/2010 Απόφαση Υπ. Οικονομικών
 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει απευθείας με απόφαση του Δημάρχου.
 
2. Σύναψη σύμβασης υπηρεσίας με Σύμβουλο για την υποβοήθηση του Δήμου στη σύνταξη του φακέλου «Βιοκλιματικών στοιχείων της πράξης «Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου – πλατεία Παν. Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι – πεζόδρομοι», όπως αυτός προδιαγράφεται και προσδιορίζεται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων» του Άξονα 1 του Ε.Π. ¨Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», πλην της ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, που αποτελεί αντικείμενο της πρώτης σύμβασης .
Προϋπολογισμός Σύμβασης : 20.000,00 πλέον ΦΠΑ
Θεσμικό Πλαίσιο ανάθεσης: ΠΔ 28/80, αριθμ. 35130/739/2010 Απόφαση Υπ. Οικονομικών
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει απευθείας με απόφαση του Δημάρχου.>>
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία  καθ΄ όλον το περιεχόμενο της έχει ως εξής:
 
<<Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπ΄ όψη την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων έκρινε αναγκαία την δημιουργία κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2011, επομένως, τροποποιούμε το Δημοτικό Προϋπολογισμό , ως εξής:
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
 
Λαμβάνουμε από το Αποθεματικό με ΚΑ 9111 ποσό 28.290 € και μέσω αυτού ενισχύουμε και δημιουργούμε τις παρακάτω πιστώσεις:
 
Δημιουργούμε:
 
1.Την πίστωση με ΚΑ 30/7413.0038 και τίτλο “Σύναψη σύμβασης με σύμβουλο για την υποβοήθηση του Δήμου στην σύνταξη της “Έκθεσης υπολογισμού /εκτίμησης κλιματολογικών παραμέτρων πριν και μετά την υλοποίηση του έργου Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου -πλατεία Παν.Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι -πεζόδρομο” προϋπολογισμού   3.690 
 
2.Την πίστωση με ΚΑ 30/6142.0021 και τίτλο “Σύναψη σύμβασης με σύμβουλο για την υποβοήθηση του Δήμου στην σύνταξη φακέλλου “Βιοκλιματικών στοιχείων της πράξης Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου -πλατεία Παν.Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι -πεζόδρομοι”, προϋπολογισμού  24.600 €.
            Τέλος μετά από την ανωτέρω αναμόρφωση του προϋ/σμού εσείς θα πρέπει να ψηφίσετε τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις  των Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και την αναγκαιότητα ανάθεσης σε συμβούλους για την προετοιμασία του φακέλου και την σύνταξη έκθεσης
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και
με την ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Κορίνθου κ. Ιωάννη Ανδρέου
 
 
A.- Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011, ως εξής:
 
Λαμβάνει από το Αποθεματικό με ΚΑ 9111 ποσό 28.290 € και μέσω αυτού δημιουργεί τις παρακάτω πιστώσεις:
 
1.Την πίστωση με ΚΑ 30/7413.0038 και τίτλο “Σύναψη σύμβασης με σύμβουλο για την υποβοήθηση του Δήμου στην σύνταξη της “Έκθεσης υπολογισμού /εκτίμησης κλιματολογικών παραμέτρων πριν και μετά την υλοποίηση του έργου Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου -πλατεία Παν.Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι -πεζόδρομο” προϋπολογισμού   3.690 
 
2.Την πίστωση με ΚΑ 30/6142.0021 και τίτλο “Σύναψη σύμβασης με σύμβουλο για την υποβοήθηση του Δήμου στην σύνταξη φακέλλου “Βιοκλιματικών στοιχείων της πράξης Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης της Κορίνθου -πλατεία Παν.Τσαλδάρη και περιβάλλοντες δρόμοι -πεζόδρομοι”, προϋπολογισμού  24.600 €.
 
B.- Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 496 / 2011.
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29-11-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Leave a Comment