Έγκριση υποβολής πρότασης της Πρόσκλησης 4.7α ΄΄Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη΄΄

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 497
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/30-11-2011)
 
ΘΕΜΑ 1o E.Η.Δ.: «Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 4.7α του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη΄΄» 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 30- 11 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 49418/25.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (31) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Χατζής Μιχάλης
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Περόγαμβρος Μιχάλης
 14. Ζήμος Κων/νος
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Βατουσιάδης Νικόλαος
 18. Φόρτης Φώτιος      
 19. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 20. Γιώτης Κων/νος
 21. Μπάκουλης Δημήτριος
 22. Πούρος Γεώργιος
 23. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24. Ρούκης Βασίλειος
 25. Καρπούζης Γρηγόριος
 26. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 27. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Δασκαλοπούλου Σοφία
 30. Αθανασάκος Θωμάς
 31.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τόγιας Σωκράτης
2.      Φαρμάκης Γεώργιος
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λαμπρινός Παναγιώτης
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Κορδώσης Χρήστος
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  14.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  17.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
4.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
         
 
                                                         
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Νικολέττα Γιάννου προσήλθαν στο τέλος του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Σοφία Λέκκα, 2)Παναγιώτης Λαμπρινός, 3) Γεώργιος Φαρμάκης, 4) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 5) Χρήστος Κορδώσης και 6) Παναγιώτης Δράκος προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 2) Χρήστος Μελέτης αποχώρησαν στο τέλος του ιδίου θέματος. Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας επανήλθε στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το θέμα:
«Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 4.7α του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄΄Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη΄΄» επειδή έχει τεθεί προθεσμία υποβολής πρότασης μέχρι σήμερα 30-11-2011.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου για συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον
 
 
Απόφαση: 497 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
                           ενημέρωσε  τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. πρωτ. 169058/Π111/10-6-2011και κωδικό 4.7 πρόσκληση  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την τροποποιητική αυτής αριθμ. πρωτ. 173035/Π119/31-10-2011 και κωδικό 4.7α καλούμεθα να υποβάλλουμε πρόταση για ένταξη και χρηματοδότηση έργων σχετικά με κλείσιμο και αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α) καθώς και τη διαχείριση απορριμμάτων.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Λαμβάνοντας υπόψη:
Ø   ότι στην ανωτέρω σχετική πρόσκληση [αριθμ. Οικ.169058/Π111/10.6.2011 Ανοικτή Πρόσκληση (με κωδικό 4.7)] και την αριθμ. 173035/Π119/31.10.2011 Τροποποίηση αυτής :
(1) περιλαμβάνεται και η κατηγορία πράξεων: Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών
(2) η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 30/11/2011
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να λάβει απόφαση για την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
Η υποβολή της πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και αφορά στην χρηματοδότηση και υλοποίηση τεσσάρων υποέργων:
1ο :ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, προϋπολογισμού 239.638,26 €
2ο : ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, προϋπολογισμού 5.260.000,00 €
3ο : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, προϋπολογισμού 184.500,00 €
4ο : ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, προϋπολογισμού 61.500,00 €
Παρακαλούμε για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της υποβολής πρότασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».>>
 
Η κα Ευφροσύνη Τσαρμπού μεταξύ των άλλων είπε: θεωρώ ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και με την υλοποίηση  του ανωτέρω έργου θα προκληθούν δαπάνες που θα βαρύνουν τους δημότες, για αυτό το λόγο καταψηφίζω
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα , την αριθμ. πρωτ. 169058/Π111/10-6-2011 και κωδικό 4.7 και την τροποποιητική 173035/Π119/31.10.2011 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
Την υποβολή πρότασης από το Δήμο Κορινθίων για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή και Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Τεχνικό Δελτίο και αφορά στην χρηματοδότηση και υλοποίηση τεσσάρων υποέργων:
  1. Μελέτες Μονάδας κομποστοποίησης Δ. Κορινθίων , προϋ/σμού 239.638,26€
  2. Μονάδα Κομποστοποίησης Δ. Κορινθίων, προϋ/σμού 5.260.000,00 €
  3. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου προϋ/σμού 184.500,00 € και
  4. Δράσεις Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης, προϋ/σμού 61.500,00 €
 
Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή οποιονδήποτε εγγράφων για την ολοκλήρωση της ανωτέρω υποβολής πρότασης διαδικασίας
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 497 / 2011.
      
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-11-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ