Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υποστήριξη της Δ/νσης Τ Υ. και Πολεοδομίας Δ. Σικυωνίων

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 498
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/30-11-2011)
 
ΘΕΜΑ 2o E.Η.Δ.: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υποστήριξη-υποβοήθηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 30- 11 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 49418/25.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (31) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Χατζής Μιχάλης
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Περόγαμβρος Μιχάλης
 14. Ζήμος Κων/νος
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Βατουσιάδης Νικόλαος
 18. Φόρτης Φώτιος      
 19. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 20. Γιώτης Κων/νος
 21. Μπάκουλης Δημήτριος
 22. Πούρος Γεώργιος
 23. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24. Ρούκης Βασίλειος
 25. Καρπούζης Γρηγόριος
 26. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 27. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Δασκαλοπούλου Σοφία
 30. Αθανασάκος Θωμάς
 31.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τόγιας Σωκράτης
2.      Φαρμάκης Γεώργιος
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λαμπρινός Παναγιώτης
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Κορδώσης Χρήστος
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  14.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  17.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
4.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
          
 
                                                        
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Νικολέττα Γιάννου προσήλθαν στο τέλος του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Σοφία Λέκκα, 2)Παναγιώτης Λαμπρινός, 3) Γεώργιος Φαρμάκης, 4) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 5) Χρήστος Κορδώσης και 6) Παναγιώτης Δράκος προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 2) Χρήστος Μελέτης αποχώρησαν στο τέλος του ιδίου θέματος. Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας επανήλθε στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον τοu θέματος:
«Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υποστήριξη-υποβοήθηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων» επειδή πρέπει άμεσα να επιλυθούν ζητήματα που άπτονται ων αρμοδιοτήτων του προσωπικού της πρώην ΤΥΔΚ, η οποία μεταφέρθηκε στο Δήμο Κορινθίων με το ν. 3852/2010
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου για συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον
 
Απόφαση: 498 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
                           ενημέρωσε  τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με τις αλλαγές και μεταβολές που επέφερε ο Ν. 3852/2010 τόσο στην ανακατανομή των αρμοδιοτήτων όσο και του προσωπικού η πρώην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) του Ν. Κορινθίας μετατάχθηκε στο Δήμο Κορινθίων, ενώ μέχρι 31.12.2010 εξυπηρετούσε μεταξύ των άλλων σχετικές ανάγκες του πρώην Δήμου Φενεού και νυν Δ.Ε. Φενεού Δήμου Σικυωνίων. Αυτή η μεταβολή του νόμου δημιούργησε ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στην άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό ο Δήμος Σικυωνίων ζητά την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο μας για την υποστήριξη της Τεχνικής του Υπηρεσίας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.-     Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμων Κορινθίων και Σικυωνίων, για την υποστήριξη-υποβοήθηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, το περιεχόμενο της οποίας κατ΄ άρθρο έχει ως εξής:
  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
 
            Στη Κόρινθο σήμερα στις …………………….οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1.- Ο Δήμος Κορινθίων που εδρεύει στη Κόρινθο, οδός Κολιάτσου αριθ. 32, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………………… σύμφωνα με την αριθ. …………….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.- Ο Δήμος Σικυωνίων που εδρεύει στον Κιάτο Κορινθίας , οδός Γ. Γεννηματά αρ. 2, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. ………………………..σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συμφωνούν , συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
 
Οι αλλαγές και οι μεταβολές που επέφερε ο Ν. 3852/2010 τόσο στην ανακατανομή των αρμοδιοτήτων όσο και του προσωπικού της πρώην Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων *ΤΥΔΚ) του Ν. Κορινθίας, το οποίο μετατάχτηκε στο Δήμο Κορινθίων, ενώ μέχρι 31-12-2010 εξυπηρετούσε μεταξύ άλλων και τις σχετικές ανάγκες του πρώην Δήμου Φενεού, νυν Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων, δημιούργησε ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στην άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων (όπως λόγου χάρη στις αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων, αρμοδιότητες εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων κοκ) της ανωτέρω υπηρεσίας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ανωτέρω πρόβλημα στην καθυστέρηση της άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων (όπως λόγου χάρη στις αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων, αρμοδιότητες εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων κοκ) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Τ.Υ. όπως έχουν καθοριστεί στο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, συμφωνείται μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Δήμου Σικυωνίων η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την οποία ο Δήμος Κορινθίων θα διαθέσει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για την υποβοήθηση της άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.
 
Άρθρο 1ο
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 
Με τη σύμβαση αυτή ο Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει την παροχή των εξής υπηρεσιών:
            Να υποδείξει και διαθέσει υπαλλήλους του που έχουν εξειδικευμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα στο Δήμο Σικυωνίων (π.χ. Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Γεωλόγους, Τοπογράφους κοκ) για να υποστηρίξουν και υποβοηθήσουν τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων (όπως λόγου χάρη στις αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων, αρμοδιότητες εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων κλπ), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων όπως αυτές έχουν καθορισθεί στον Ο.Ε.Υ. του.
 
Άρθρο 2ο
ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 
Ο τρόπος άσκησης (αριθμός και ταυτότητα προς διάθεση υπαλλήλων, αριθμός υποθέσεων, τρόπος παράδοσης –παραλαβής των υπό διεκπεραίωση υποθέσεων, χρόνος διεκπεραίωσης του ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια) της παρεχόμενης υπηρεσίας από το Δήμο Κορινθίων στο Δήμο Σικυωνίων, θα καθοριστεί λεπτομερώς σε εκτελεστική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.
 
Άρθρο 3ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
Ο Δήμος Σικυωνίων υποχρεούται να παρέχει όλα τα στοιχεία, τα μέσα και τις υποδομές που διαθέτει προς τους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς υποβοήθηση στην άσκηση των αρμοδιοτήτων.
Ο Δήμος Κορινθίων υποχρεούται στην απρόσκοπτη διάθεση του οριζόμενου προσωπικού μέσα στα πλαίσια του χρόνου εργασίας του.
 
Άρθρο 4ο
ΠΟΡΟΙ
 
Η εκτέλεση της παρούσας σύμβασης δεν βαρύνει κανένα από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλομένων μερών δεδομένου ότι η παροχή υπηρεσιών από το οριζόμενο από το Δήμο Κορινθίων προσωπικό θα γίνεται εντός του ωραρίου εργασίας του και παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων του στο Δήμο Κορινθίων που εργάζονται.
 
Άρθρο 5ο
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την υπογραφή των συμβαλλομένων μερών και λήγει την 31-12-2012.
 
Άρθρο 6ο
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης και την εφαρμογή των όρων  και προϋποθέσεων της σύμβασης αυτής τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν κοινή Επιτροπή , η οποία αποτελείται από :
1.- Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Κορινθίων
2.- Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Σικυωνίων
            Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ένας από τους εκπροσώπους του Δήμου Κορινθίων.
Η επιτροπή συγκαλείται έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου και συνεδριάζει όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου της.
 
Άρθρο 7ο
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει (ή εκπληρώνει πλημμελώς) τις υποχρεώσεις του, μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση  
 
Αυτά συμφώνησαν , συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς υπογράφηκε σε δύο πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.
 
Β.- Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Κορινθίων για την κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και υλοποίησης των συμφωνηθέντων με την Προγραμματική Σύμβαση τους:
            1.- Τον κ. Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και
           2.- Τον κ. Μιχάλη Χατζή, Αντιδήμαρχο Πολεοδομικής Υπηρεσίας
 
 
Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 498 / 2011.
      
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01-12-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ