Αποδοχή δωρεάς Βαγγέλη και Διόνης Βαρδάκα

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 500
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/30-11-2011)
 
ΘΕΜΑ 23ο Η.Δ.: «Αποδοχή δωρεάς Βαγγέλη και Διόνης Βαρδάκα για διαμόρφωση χώρου και κατασκευή μικρού υπαίθριου χώρου στον Άγιο Βασίλειο στη μνήμη του γιου τους Πάνου Βαρδάκα» 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 30- 11 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 49418/25.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (31) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Χατζής Μιχάλης
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Περόγαμβρος Μιχάλης
 14. Ζήμος Κων/νος
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Βατουσιάδης Νικόλαος
 18. Φόρτης Φώτιος      
 19. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 20. Γιώτης Κων/νος
 21. Μπάκουλης Δημήτριος
 22. Πούρος Γεώργιος
 23. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24. Ρούκης Βασίλειος
 25. Καρπούζης Γρηγόριος
 26. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 27. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Δασκαλοπούλου Σοφία
 30. Αθανασάκος Θωμάς
 31.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τόγιας Σωκράτης
2.      Φαρμάκης Γεώργιος
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λαμπρινός Παναγιώτης
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Κορδώσης Χρήστος
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  14.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  17.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
4.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Νικολέττα Γιάννου προσήλθαν στο τέλος του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Σοφία Λέκκα, 2) Παναγιώτης Λαμπρινός, 3) Γεώργιος Φαρμάκης, 4) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 5) Χρήστος Κορδώσης και 6) Παναγιώτης Δράκος προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 2) Χρήστος Μελέτης αποχώρησαν στο τέλος του ιδίου θέματος. Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας επανήλθε στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα να προταχθεί και να συζητηθεί το 23ο θέμα: «Αποδοχή δωρεάς Βαγγέλη και Διόνης Βαρδάκα για διαμόρφωση χώρου και κατασκευή μικρού υπαίθριου χώρου στον Άγιο Βασίλειο στη μνήμη του γιου τους Πάνου Βαρδάκα» της ημερήσιας διάταξης επειδή παρευρίσκεται ο δωρητής κ. Βαγγέλης Βαρδάκας.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται την πρόταση του Προέδρου και συμφωνεί να προταχθεί το 23ο θέμα να συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Απόφαση: 500  Ο Πρόεδρος για το  23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των
                             μελών, ότι η λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1η περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής που αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών. Σύμφωνα όμως με το ίδιο άρθρο παρ. 3 το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο την αρμοδιότητα.
 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο επειδή αυτό είναι το αίτημα των δωρητών αλλά και η Δημοτική Αρχή θεωρεί σημαντική τη δωρεά αυτή, γιατί θα συμβάλει στην προαγωγή του πολιτισμού στο Δήμο μας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χασικίδη Χρήστο ο οποίος ανέφερε τα κατωτέρω, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι όσα λόγια και να πούμε δεν αξίζουν τίποτα μπροστά στην μεγαλοψυχία της οικογένειας Βαγγέλη και Διόνης Βαρδάκα. Είμαι βαθύτατα συγκινημένος διότι ο συνδημότης μας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε προσφέρει χρηματικό ποσό, δωρεάν  για τηνδιαμόρφωση χώρου και κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου στον Άγιο Βασίλειο στη μνήμη του γιου τους Πάνου Βαρδάκα  που θα συμβάλλει στην προαγωγή του πολιτισμού στο Δήμο Κορινθίων.
Ο κύριος Βαρδάκας ήταν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διευθυντής στο τμήμα Βιομηχανίας στις Βρυξέλες. Από την Δημοτική Κοινότητα Τενέας ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά του. Σας παραθέτω την επιστολή του δωρητή που έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Όπως σας ανακοινώσαμε κατά τη συνάντησή μας στο γραφείο σας την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου  2011 έχουμε την πρόθεση να δωρίσουμε στον Δήμο χρηματικό ποσό μέχρι τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ με αποκλειστικό σκοπό την διαμόρφωση του χώρου και την κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου (κερκίδων κ.λ.π.) χωρητικότητας 250 περίπου θέσεων σύμφωνα με τα σχέδια της Πολιτικού Μηχανικού κας Μαριλένας Σούκουλη, που έχουν ήδη τεθεί υπόψη σας, στην πλατεία – παιδική χαρά στον προαύλιο χώρο του παλαιού ιερού ναού Αγ. Βασιλείου στον Άγιο Βασίλειο Τενέας Κορινθίας, που ανήκει στον Δήμο Κορίνθου.
Η δωρεά μας αυτή, η οποία γίνεται στη μνήμη του γιου μας Πάνου Βαρδάκα, ο οποίος αγαπούσε ιδιαίτερα το χωριό και τον χώρο αυτό, θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών που θα αναθέσει ο Δήμος κατά τις διαδικασίες του (εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί μετά την ανάθεση των εργασιών και η τελευταία αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του έργου από το Δήμο) και εφόσον, όπως συζητήθηκε κατά τη συνάντηση μας, ο Δήμος συμφωνήσει να δοθεί στο θέατρο αυτό το όνομα του Πάνου Βαρδάκα. Θεωρούμε επίσης σκόπιμο να συμφωνηθεί ως απώτατος χρόνος ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών και καταβολών εκ μέρους μας το τέλος Μαΐου 2012.
Πιστεύουμε ότι με την δωρεά μας αυτή θα δοθεί η δυνατότητα ακόμα μεγαλύτερης δράσης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Βασιλείου Κορινθίας αλλά και άλλων εκδηλώσεων για τους κατοίκους του χωριού.
Αναμένοντας την συμφωνία του Δήμου και ευρισκόμενοι στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία και συνεννόηση, διατελούμε
Με ιδιαίτερους χαιρετισμούς».
 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός είπε, εγώ από τα βάθη της καρδιάς μου κ. Βαρδάκα θέλω να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη δωρεά σας. Τον τελευταίο καιρό γίνονται πολλές δωρεές από συνδημότες μας. Οι προσφορές αυτές μέσα από την Τοπική Αυτ/ση πιάνουν τόπο διότι συντελείται  πραγματικό έργο.
Η συνεργασία που υπάρχει από εσάς, τον Δήμο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Βασιλείου αλλά και την Μηχανικό κα Μαριλένα Σούκουλη πιστεύω ότι θα δώσουν στο συγκεκριμένο χώρο ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα που θα φιλοξενεί το καλοκαίρι διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Υπόσχομαι ότι αυτός ο χώρος θα αναπλαστεί στο σύνολο του, είτε μέσα από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», είτε από πόρους του Δήμου ώστε να γίνει το επίκεντρο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής ενός δυναμικού χωριού του Αγίου Βασιλείου. Να ευχαριστήσω θερμά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου εσάς κ. Βαρδάκα και την σύζυγο σας για την προσφορά (δωρεά).
 
Γιώτης Κων/νος:  Μεταξύ των άλλων είπε ότι, είναι άκρως συγκινητικό αλλά αντάξιο της παράδοσης της οικογένειας Βαρδάκα που τόσα πολλά έχει προσφέρει στον τόπο μας αλλά και στην πατρίδα γενικότερα.
 Είναι λοιπόν αντάξιο της παράδοσης αυτής της οικογένειας, που βιώνει τον πόνο και την απώλεια, να γεμίζει το χάσμα με μία προσφορά.
Τον ευχαριστώ προσωπικά αλλά και εκ μέρους της παράταξης μου και ζητώ κύριε δήμαρχε, σαν τιμή στην οικογένεια Βαρδάκα να κάνουμε ότι μπορούμε καλύτερο ώστε ο χώρος να είναι πάντα ζωντανός στο διηνεκές και να μεταλαμπαδεύει και στους επόμενους την προσφορά της οικογένειας, να τιμά σαν ένα διαρκές καντήλι στη μνήμη του αειμνήστου Πάνου Βαρδάκα. Να είναι έναυσμα και κίνητρο για άλλες δωρεές, διότι πιστεύω ότι πραγματικά η Τοπική Αυτ/ση μπορεί να εκμεταλλεύεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις δωρεές αυτές , όταν συνυπάρχει και η θέληση των δωρητών. Σας ευχαριστούμε.
 
Δασκαλοπούλου Σοφία:   Μεταξύ των άλλων είπε, Κύριε Βαρδάκα, επιτρέψτε μου να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας, είμαστε η ελάσσονα μειοψηφία αλλά έχουμε αίσθηση ευγνωμοσύνης για αυτό που κάνετε για τον Δήμο μας. Είναι η δεύτερη φορά που βλέπουμε τέτοια ευγενική χειρονομία από συμπολίτη μας, μετά τον κ. Κονδύλη στην Αρχαία Κόρινθο, είναι εξαιρετικά διδακτικό θα έλεγα σ΄ αυτή την εποχή, το ότι κάνετε αυτή την προσφορά. Ένας στόχος βεβαίως είναι η μνήμη για το γιό σας, αλλά εμείς το λαμβάνουμε ως κληρονομιά που έρχεται από πολύ παλιά και επιτρέψτε μου να θυμίσω σε όλους ότι σε κάθε μικρό μέρος στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχε ένα θέατρο και  εσείς διαλέξατε αυτό ακριβώς το πράγμα.  Σας ευχαριστούμε.
 
            Ο Πρόεδρος μετά από τις παραπάνω τοποθετήσεις πρότεινε στο Σώμα: α) την αποδοχή της δωρεάς του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ με αποκλειστικό σκοπό την διαμόρφωση του χώρου και την κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου (κερκίδων κ.λ.π.) χωρητικότητας 250 περίπου θέσεων σύμφωνα με τα σχέδια της Πολιτικού Μηχανικού κας Μαριλένας Σούκουλη και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και β) να δοθεί στο θέατρο το όνομα «ΠΑΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
            1. Αποδέχεται την δωρεά,  του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ με αποκλειστικό σκοπό την διαμόρφωση του χώρου και την κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου (κερκίδων κ.λ.π.) χωρητικότητας 250 περίπου θέσεων σύμφωνα με τα σχέδια της Πολιτικού Μηχανικού κας Μαριλένας Σούκουλη και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 
            2. Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες τόσο του Δημάρχου, όσο και σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου προς τους δωρητές  Βαγγέλη και Διόνη Βαρδάκα, για την ευγενική χειρονομία τους.
 
            3. Να γίνει ειδική τελετή προς τιμή των δωρητών σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από κοινού με τους δωρητές.
1
            4. Να δοθεί στο θέατρο το όνομα «ΠΑΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ»
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 500 / 2011.
 
 
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20-12-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ