Έγκριση μνημονίου συνεργασίας με την ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 501
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/30-11-2011)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Έγκριση μνημονίου συνεργασίας με την ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. για την αξιοποίηση και ανάδειξη του χώρου των σιδηροδρομικών γραμμών και του σιδηροδρομικού σταθμού. » 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 30- 11 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 49418/25.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (31) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Χατζής Μιχάλης
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Περόγαμβρος Μιχάλης
 14. Ζήμος Κων/νος
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Βατουσιάδης Νικόλαος
 18. Φόρτης Φώτιος      
 19. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 20. Γιώτης Κων/νος
 21. Μπάκουλης Δημήτριος
 22. Πούρος Γεώργιος
 23. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24. Ρούκης Βασίλειος
 25. Καρπούζης Γρηγόριος
 26. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 27. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Δασκαλοπούλου Σοφία
 30. Αθανασάκος Θωμάς
 31.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τόγιας Σωκράτης
2.      Φαρμάκης Γεώργιος
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λαμπρινός Παναγιώτης
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Κορδώσης Χρήστος
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
14.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
17.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
4.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
         
 
                                                        
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Νικολέττα Γιάννου προσήλθαν στο τέλος του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Σοφία Λέκκα, 2)Παναγιώτης Λαμπρινός, 3) Γεώργιος Φαρμάκης, 4) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 5) Χρήστος Κορδώσης και 6) Παναγιώτης Δράκος προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 2) Χρήστος Μελέτης αποχώρησαν στο τέλος του ιδίου θέματος. Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας επανήλθε στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 501 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε              
                            τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τον ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση , εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ» ανατέθηκε στην ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανώνυμη εταιρεία αστικών ακινήτων , κτηματικών , οικοδομικών , τουριστικών και συναφών επιχειρήσεων, η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των ακινήτων του ΟΣΕ, καθώς και αυτών που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο ,ακόμα και η με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο μελέτη και επίλυση νομικών , πολεοδομικών, τεχνικών ή άλλων ζητημάτων προς το σκοπό της αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, αστικών ή μη που ανήκουν στην ΓΑΙΑΟΣΕ ή τρίτους.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ζήτησε από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνη Παππά να ενημερώσει το Σώμα περαιτέρω λόγω του ότι έχει ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα.
 
Ο κ. Παππάς Αντώνης ανάφερε μεταξύ των άλλων: Ο ΟΣΕ Α.Ε. είναι ιδιοκτήτης μεταξύ άλλων έκτασης 47 περίπου στρεμμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων που στεγάζονταν  ο παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Κορίνθου (εφεξής «Παλαιός ΣΣ Κορίνθου»). Ο σταθμός περιλαμβάνει 19 κτίρια συνολικού εμβαδού 1.551 τμ. με σημαντικότερα του κτιρίου επιβατών 922 τμ. (κωδικός κτιρίου ΓΠΣ ΓΑΙΑΟΣΕ 1034311 & 1034312) και αποθήκης 170 τμ (κωδικός κτιρίου ΓΠΣ ΓΑΙΑΟΣΕ 1034303). Παράλληλα εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων ο ΟΣΕ ΑΕ έχει στην κατοχή του εκτάσεις εντός των οποίων διέρχεται σιδηροδρομική γραμμή (μετρικού εύρους) η οποία με την υπ΄ αριθμ. 4670/7-04-2011 απόφαση του Εθνικού Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ Α.Ε., προτάθηκε να ενταχθεί στην κατηγορία «Δίκτυο σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας» του Άρθρου 9 του ν. 3891/2010 (εφεξής «Παλαιά Σιδηροδρομική Γραμμή»). Με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου και την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, η Παλαιά Σιδηροδρομική Γραμμή και ο Παλαιός ΣΣ Κορίνθου αποκτούν περιορισμένη λειτουργική σημασία και είναι δυνατή η αξιοποίησή τους με χρήσεις που δεν σχετίζονται με τη σιδηροδρομική υποδομή.
Ο Δήμος Κορινθίων με την υπ΄ αριθμ. 45338/4-11-2011 επιστολή του προς τη ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. προτείνει την λήψη συγκεκριμένων  μέτρων για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του Παλαιού ΣΣ Κορίνθου και της Παλαιάς Σιδηροδρομικής Γραμμής, καθώς και τη χρήση κτιρίων ιδιοκτησίας ΟΣΕ για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, όπως:
1. Τη μετατροπή τμήματος της Παλαιάς Σιδηροδρομικής Γραμμής σε ποδηλατόδρομο-πεζόδρομο – χώρο αναψυχής και συγκεκριμένα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 93 (ΣΣ Ισθμού) έως 110 (ΣΣ Άσσου), χωρίς την αποξήλωση των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών, με τρόπο που να είναι δυνατή τυχόν επαναλειτουργία της γραμμής.
2. Την εκμίσθωση των ακινήτων του κτιρίου επιβατών του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού της αποθήκης και τμήματος του περιβάλλοντος χώρου στο Δήμο με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και υπηρεσιακών του Δήμου.
3. Τον εξωραϊσμό και αισθητική αναβάθμιση του χώρου του Παλαιού ΣΣ Κορίνθου για βελτίωση της εικόνας του Δήμου , που περιλαμβάνει:
Α. την απομάκρυνση ανενεργού τροχαίου υλικού
Β. την καθαίρεση του τοίχου κατά μήκος της Λεωφόρου Αθηνών
Γ. τον καθαρισμό του χώρου
4. Την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου του Παλαιού ΣΣ Κορίνθου με την εισαγωγή νέων χρήσεων που δεν σχετίζονται με το σιδηροδρομικό έργο.
Για την επίτευξη όλων των παραπάνω πρέπει να συναφθεί ένα μνημόνιο συνεργασίας με τη ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος σχέδιο του μνημονίου συνεργασίας και ζήτησε την έγκρισή του.
Ο κ. Γιώτης Κων/νος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι είναι υπέρ αυτής της συνεργασίας. Θεωρεί όμως ότι το σχέδιο του μνημονίου είναι φτιαγμένο με προχειρότητα. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, όπως : Οι χρήσεις γης και όροι πολεοδόμησης των χώρων. Δεν υπάρχει απεικονιστικό διάγραμμα με τα άμεσα και κατεπείγοντα έργα στον εν λόγω χώρο. Επίσης δεν αναφέρεται ο συντελεστής δόμησης. Όλα αυτά πιστεύει ότι πρέπει να αναφέρονται στο μνημόνιο συνεργασίας με την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 
Η κ. Δασκαλοπούλου Σοφία μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι είναι θετική κατ΄ αρχήν αλλά διαφωνεί με το να μεταφερθούν εκεί υπηρεσίες του Δήμου και με το να καταστραφούν οι γραμμές. Θεωρεί ότι οι γραμμές πρέπει να παραμείνουν γιατί εμπλουτίζουν την πολιτιστική και αισθητική πλευρά της πόλης.  Προτείνει επίσης στα υπάρχοντα κτίρια να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και άλλου είδους εικαστικά.
Η κ. Τσαρμπού Ευφροσύνη μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι είναι κατά της αποκρατικοποίησης του ΟΣΕ και των ομαδικών απολύσεων των εργαζομένων του ΟΣΕ  . Τάσσεται υπέρ του Δημοσίου. Δεν συμφωνεί με την πρόταση συνεργασίας και ως εκ τούτου καταψηφίζει το θέμα.
Ο κ. Πούρος Γεώργιος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι έπρεπε το μνημόνιο να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Οι σιδηροδρομικές γραμμές πρέπει να παραμείνουν γιατί περνούν μέσα από οικιστικούς ιστούς. Θα έπρεπε να υπήρχε διαβούλευση του θέματος και με άλλους τοπικούς φορείς και κατόπιν να ερχόταν στο Συμβούλιο. Δεν είμαι αρνητικός στο όλο θέμα.
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να υλοποιήσουμε το έργο και να βελτιώσουμε την αισθητική της πόλης στο σημείο αυτό. Είμαστε ανοικτοί σε οποιεσδήποτε προτάσεις. Να πω ότι διεκδικούμε την παραχώρηση του χώρου και το πρώτο μας μέλημα είναι να γκρεμίσουμε τον τοίχο κατά μήκος της Λεωφόρου Αθηνών.
Επίσης οποιοδήποτε έργο ή εργασία που θα αφορά το εν λόγω τμήμα θα εξετάζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας καλώ λοιπόν να ψηφίσετε το μνημόνιο συνεργασίας με την ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, το σχέδιο του μνημονίου συνεργασίας με τη ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.,  τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων  και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ και με τη
ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Ιωαννη Ανδρέου
(μειοψηφούσης της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
Εγκρίνει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε., Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών , Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων, η οποία έχει αναλάβει την  αποκλειστική διαχείριση , αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των ακινήτων του ΟΣΕ (ν. 3891/2010) το περιεχόμενο του οποίου ολόκληρο έχει ως εξής:
 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.
 
 
Σήμερα την ……… Δεκεμβρίου 2011 στην Κόρινθο , μεταξύ αφενός:
 
Του Δήμου Κορινθίων (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στη Κόρινθο, οδός Κολιάτσου 32 και νομίμως εκπροσωπούμενου για την υπογραφή του παρόντος από τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό
 
Και αφετέρου της
 
 Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφ. Λιοσίων αριθμ. 301, νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Νικόλαο Ιωαννίδη.
 
Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
Α. Εισαγωγή
 
1.      Με τον ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση , εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και ειδικότερα με το άρθρο 6, παρ. 5α, ανατέθηκε στην ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., «η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των ακινήτων του ΟΣΕ, καθώς και αυτών που μεταβιβάζονται δια του παρόντος  στο Δημόσιο αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ…» καθώς και η «με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο μελέτη και επίλυση νομικών , πολεοδομικών, τεχνικών ή άλλων ζητημάτων προς το σκοπό της αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, αστικών ή μη που ανήκουν στην ΓΑΙΑΟΣΕ ή τρίτους».
 
 
2.      Ο ΟΣΕ Α.Ε. είναι ιδιοκτήτης μεταξύ άλλων έκτασης 47 περίπου στρεμμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων που στεγάζονταν ο παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Κορίνθου (εφεξής «Παλαιός ΣΣ Κορίνθου»). Ο σταθμός περιλαμβάνει 19 κτίρια συνολικού εμβαδού 1.551 τμ. με σημαντικότερα του κτιρίου επιβατών 922 τμ. (κωδικός κτιρίου ΓΠΣ ΓΑΙΑΟΣΕ 1034311 & 1034312) και αποθήκης 170 τμ (κωδικός κτιρίου ΓΠΣ ΓΑΙΑΟΣΕ 1034303). 
3.      Παράλληλα εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων ο ΟΣΕ ΑΕ έχει στην κατοχή του εκτάσεις εντός των οποίων διέρχεται σιδηροδρομική γραμμή (μετρικού εύρους) η οποία με την υπ΄ αριθμ. 4670/7-04-2011 απόφαση του Εθνικού Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ Α.Ε., προτάθηκε να ενταχθεί στην κατηγορία «Δίκτυο σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας» του Άρθρου 9 του ν. 3891/2010 (εφεξής «Παλαιά Σιδηροδρομική Γραμμή»).
4.      Με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου και την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, η Παλαιά Σιδηροδρομική Γραμμή και ο Παλαιός ΣΣ Κορίνθου αποκτούν περιορισμένη λειτουργική σημασία και είναι δυνατή η αξιοποίησή τους με χρήσεις που δεν σχετίζονται με τη σιδηροδρομική υποδομή.
5.      Ο Δήμος Κορινθίων με την υπ΄ αριθμ. 45338/4-11-2011 επιστολή του προς τη ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. προτείνει την λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του Παλαιού ΣΣ Κορίνθου και της Παλαιάς Σιδηροδρομικής Γραμμής, καθώς και τη χρήση κτιρίων ιδιοκτησίας ΟΣΕ για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.
 
Όθεν και εν όψει των ανωτέρω τα μέρη κατέληξαν και συμφώνησαν στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις της μεταξύ τους συνεργασίας τους οποίους αποτυπώνουν στο παρόν και οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:
 
Β. Αντικείμενο:
 
1.Αντικείμενο της παρούσας συνεργασίας αποτελεί η από κοινού συμβολή, συμμετοχή και συνεργασία των συμβαλλομένων μερών με στόχο την επίτευξη των κατωτέρω αποτελεσμάτων και ειδικότερα:
Ι. Τη μετατροπή τμήματος της Παλαιάς Σιδηροδρομικής Γραμμής σε ποδηλατόδρομο-πεζόδρομο – χώρο αναψυχής και συγκεκριμένα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 93 (ΣΣ Ισθμού) έως 110 (ΣΣ Άσσου), χωρίς την αποξήλωση των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών, με τρόπο που να είναι δυνατή τυχόν επαναλειτουργία της γραμμής.
ιι. Την εκμίσθωση των ακινήτων του κτιρίου επιβατών του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού της παρακείμενης  αποθήκης και τμήματος του περιβάλλοντος χώρου που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑ ΟΣΕ στο Δήμο Κορινθίων με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
ιιι. Τον εξωραϊσμό και αισθητική αναβάθμιση του χώρου του Παλαιού ΣΣ Κορίνθου για βελτίωση της εικόνας του Δήμου και του ΟΣΕ, που περιλαμβάνει:
(α) την απομάκρυνση ανενεργού τροχαίου υλικού,
(β) την καθαίρεση του τοίχου κατά μήκος της Λεωφόρου Αθηνών
(γ) τον καθαρισμό του χώρου
ιv. Την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου του Παλαιού ΣΣ Κορίνθου με την εισαγωγή νέων χρήσεων που δεν σχετίζονται με το σιδηροδρομικό έργο.

2. Προς εξυπηρέτηση και επίτευξη του ανωτέρω κοινού σκοπού τους οι συμβαλλόμενοι προτίθενται να προβούν στην εκτέλεση και εκπλήρωση των κατωτέρω αναφερόμενων ενεργειών, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν και ειδικότερα:
 
Ι. Στο παραπάνω πλαίσιο η ΓΑΙΑΟΣΕ αναλαμβάνει:
 
(α) Την χορήγηση στο Δήμο Κορινθίων όλων των διαθέσιμων τοπογραφικών διαγραμμάτων σε ηλεκτρονική μορφή για την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή του ποδηλατοδρόμου – πεζόδρομου. Την υποστήριξη του Δήμου Κορινθίων στη διερεύνηση του τρόπου χρηματοδότησης των έργων.
(β) Την παραχώρηση των απαραίτητων εκτάσεων για τη μετατροπή τμήματος της Παλαιάς Σιδηροδρομικής Γραμμής σε ποδηλατόδρομο –πεζόδρομο -χώρο αναψυχής και συγκεκριμένα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 93 (ΣΣ Ισθμού) έως 110 (ΣΣ Άσσου) καθώς και των ενδιάμεσων σταθμών (Λεχαίου, Περιγιαλίου και Άσσου), με τον πιο ενδεδειγμένο νομικά τρόπο που θα εξασφαλίζει την κυριότητα του ΟΣΕ.
(γ) Την εκμίσθωση των ακινήτων του κτιρίου επιβατών του Παλαιού ΣΣ και της παρακείμενης αποθήκης που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ στον Δήμο Κορινθίων με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, με τίμημα αντίστοιχο της εμπορικής αξίας των ακινήτων, των συνθηκών της αγοράς, όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.
(δ) Τη συνεργασία με τον ΟΣΕ ΑΕ για την απομάκρυνση του ανενεργού τροχαίου υλικού που βρίσκεται εντός του Παλαιού ΣΣ Κορίνθου, την καθαίρεση του τοίχου και παλαιών –εγκαταλελειμμένων κτιρίων κατά μήκος της Λεωφόρου Αθηνών, καθώς και καθαρισμού του χώρου. Τη διερεύνηση του πολεοδομικού και θεσμικού πλαισίου με σκοπό τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας του ΟΣΕ.
(ε) Την εκπόνηση των σχετικών πολεοδομικών ή άλλων μελετών για την ανάπτυξη του Παλαιού ΣΣ Κορίνθου και τη συνεργασία με τον Δήμο Κορινθίων για τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης που θα συμβάλλουν αφενός στην βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ακινήτου και αφετέρου στη κάλυψη αναγκών της τοπικής κοινωνίας.
 
ιι   Ο Δήμος Κορινθίων αναλαμβάνει:
 
(α) Την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για τη δημιουργία του ποδηλατοδρόμου – πεζόδρομου καθώς και τη συνεργασία με τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για τον καθορισμό τεχνικών θεμάτων όπως της διατήρησης των σιδηροδρομικών γραμμών με δυνατότητα επαναλειτουργίας, τεχνικών έργων, ανάδειξης κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π.
(β) Τη διερεύνηση των τρόπων χρηματοδότησης του ποδηλατοδρόμου – πεζόδρομου –χώρο αναψυχής καθώς και την κατασκευή με αποκλειστική μέριμνα και δαπάνες του έργου
(γ) Την, με αποκλειστική μέριμνα και δαπάνες, αισθητική αναβάθμιση του Παλαιού ΣΣ Κορίνθου μέσω της καθαίρεσης του τοίχου κατά μήκος της Λεωφόρου Αθηνών και του καθαρισμού του χώρου σε συνεργασία με τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
(δ) Τη διάθεση στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. όλων των απαιτούμενων στοιχείων πολεοδομικού καθεστώτος, σχεδίων, μελετών κλπ του Παλαιού ΣΣ Κορίνθου για την προετοιμασία των απαιτούμενων μελετών για την αξιοποίηση του ακινήτου και την επίλυση των πολεοδομικών θεμάτων.
(ε) Τη συνεργασία με τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για τον προσδιορισμό των χρήσεων γης και όρων δόμησης που θα συμβάλλουν αφενός στην βέλτιστη δυνατή εμπορική αξιοποίηση του ακινήτου και αφετέρου στη κάλυψη αναγκών της τοπικής κοινωνίας.
 
3. Τα μέρη συμφωνούν ότι το παρόν αποτελεί και περιλαμβάνει τον καταρχήν προσδιορισμό των βασικών σημείων της συμφωνίας τους και όπου απαιτείται θα υπάρξει συνεργασία με τον ΟΣΕ.
 
4.Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω, τα δύο μέρη συμφωνούν στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων από την νομοθεσία διαδικασιών για τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας του ΟΣΕ.
 
Στο παραπάνω πλαίσιο τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υλοποιήσουν τις εις το παρόν περιγραφόμενες υποχρεώσεις τους ως ακολούθως:
 
1.        Την χορήγηση στο Δήμο Κορινθίων όλων των διαθέσιμων τοπογραφικών διαγραμμάτων σε ηλεκτρονική μορφή για την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή του ποδηλατοδρόμου – πεζόδρομου –χώρο αναψυχής και την υποστήριξη του Δήμου Κορινθίων στη διερεύνηση του τρόπου χρηματοδότησης των έργων εντός διαστήματος επτά εργασίμων ημερών από την υπογραφή του παρόντος.
2.        Την εξεύρεση του πιο ενδεδειγμένου νομικά τρόπου, εξασφαλίζοντας την κυριότητα του ΟΣΕ, για την παραχώρηση των απαραιτήτων εκτάσεων για τη μετατροπή τμήματος της Παλαιάς Σιδηροδρομικής Γραμμής σε ποδηλατόδρομο – πεζόδρομο –χώρο αναψυχής και συγκεκριμένα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 93 (ΣΣ Ισθμού) έως 110 (ΣΣ Άσσου) καθώς και των ενδιάμεσων σταθμών (Λεχαίου, Περιγιαλίου και Άσσου) εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την υπογραφή του παρόντος.
3.        Την εκμίσθωση των ακινήτων του κτιρίου επιβατών του Παλαιού ΣΣ και της παρακείμενης αποθήκης που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ στο Δήμο Κορινθίων, με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, με τίμημα αντίστοιχο της εμπορικής αξίας των ακινήτων, των συνθηκών της αγοράς, όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την υπογραφή του παρόντος.
4.        Την καθαίρεση του τοίχου και παλαιών –εγκαταλειμμένων κτιρίων κατά μήκος της Λεωφόρου Αθηνών , καθώς και καθαρισμού του χώρου εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την υπογραφή του παρόντος. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια χωρίς την έγγραφη άδεια της ΓΑΙΑΟΣΕ και η λήψη όλων των νόμιμων αδειών.
5.        Τη διάθεση στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. όλων των απαιτούμενων στοιχείων πολεοδομικού καθεστώτος, σχεδίων, μελετών κλπ. του Παλαιού Σ.Σ. Κορίνθου εντός διαστήματος επτά εργασίμων ημερών από την υπογραφή του παρόντος.
 
Τα μέρη υπόσχονται να τηρήσουν τις ανωτέρω προθεσμίες υλοποίησης των ανωτέρω στόχων και να συνεργαστούν συντεταγμένα προς την κατεύθυνση, ορίζουν δε τις προθεσμίες αυτές ως ενδεικτικές. Σε κάθε περίπτωση, μετά την παρέλευση διαστήματος δύο (2) ετών από την υπογραφή του παρόντος, το μνημόνιο συνεργασίας παύει να ισχύει και να δεσμεύει τα μέρη και ουδεμία αξίωση ή υποχρέωση μεταξύ αυτών υφίσταται ή δημιουργείται.
 
Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας , αφού διαβάστηκε από τα μέρη υπεγράφη σε δύο (2) πρωτότυπα
 
Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με την ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε. και οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 501 / 2011.
      
 
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-12-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ