Αίτημα Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου για λειτουργία από το Δημοτικό Συμβούλιο

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 502
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/30-11-2011)
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Αίτημα Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου για λειτουργία από το Δημοτικό Συμβούλιο»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 30- 11 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 49418/25.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (31) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Χατζής Μιχάλης
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Περόγαμβρος Μιχάλης
 14. Ζήμος Κων/νος
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Βατουσιάδης Νικόλαος
 18. Φόρτης Φώτιος      
 19. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 20. Γιώτης Κων/νος
 21. Μπάκουλης Δημήτριος
 22. Πούρος Γεώργιος
 23. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24. Ρούκης Βασίλειος
 25. Καρπούζης Γρηγόριος
 26. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 27. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Δασκαλοπούλου Σοφία
 30. Αθανασάκος Θωμάς
 31.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τόγιας Σωκράτης
2.      Φαρμάκης Γεώργιος
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λαμπρινός Παναγιώτης
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Κορδώσης Χρήστος
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  14.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  17.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
                                   
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
4.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Νικολέττα Γιάννου προσήλθαν στο τέλος του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Σοφία Λέκκα, 2)Παναγιώτης Λαμπρινός, 3) Γεώργιος Φαρμάκης, 4) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 5) Χρήστος Κορδώσης και 6) Παναγιώτης Δράκος προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 2) Χρήστος Μελέτης αποχώρησαν στο τέλος του ιδίου θέματος. Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας επανήλθε στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 502 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
                            υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 51/21-10-2011 επιστολή του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Βάσου Πετρόπουλου –Παν. Γαρταγάνη, της  οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
 
« Όπως ήδη γνωρίζετε , το Ιστορικό –Λαογραφικό Μουσείου Κορίνθου Β. Πετρόπουλου-Π. Γαρταγάνη έκλεισε από την Παρασκευή 30-09-2011 , επειδή αδυνατούσε να εκπληρώσει τις εργασιακές και λειτουργικές του δαπάνες για το 2011.
Για το θέμα αυτό, έχουν προηγηθεί συζητήσεις, τόσο με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, κύριο Νικόλαο Σταυρέλη, όσο και με τον εκπρόσωπό σας στο διοικητικό συμβούλιο της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, κύριο Γεώργιο Φαρμάκη, ο οποίος σας ενημέρωσε για την πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να υπαχθεί το Μουσείο στους φορείς του Δήμου.
Η θετική σας στάση απέναντι σε αυτή την πρότασή μας, αναπτερώνει το ηθικό μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και μας οδηγεί σε ένα κάλεσμα συνεργασίας Μουσείου και Δήμου, για την επαναλειτουργία του Μουσείου.
Ζητούμε λοιπόν από εσάς να γνωστοποιήσετε και εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου την πρόθεσή σας να συνεργαστείτε σε αυτό το έργο, ώστε το Δ.Σ. να σας καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.»
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανάφερε στο Σώμα τα εξής: Επειδή ο Δήμος δεν μπορεί να επιχορηγεί ΝΠΙΔ, όπως είναι  το Λαογραφικό Μουσείο, καθότι τούτο απαγορεύεται εκ  του νόμου, προχώρησε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου , του Μουσείου και του Υπουργείου Πολιτισμού, με την αριθμ. 278/15-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετέχοντας με το ποσό των 10.000 € ετησίως , μήπως και έτσι βοηθούσε στη συνέχιση της λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου.
 Μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση και έτσι το Ιστορικό –Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου μετά από 25 χρόνια συνεχούς λειτουργίας έκλεισε την 30-9-2011, λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των εργασιακών και λειτουργικών του δαπανών.  
 Επειδή είναι πολιτιστικό πλήγμα η διακοπή λειτουργίας του Μουσείου, του μόνου που βρίσκεται μέσα στην αστική δομή της πόλης της Κορίνθου με πλούσιες συλλογές έργων που αφορούν κυρίως τον νεοελληνικό λαϊκό πολιτισμό, προτείνω να περιέλθει το Μουσείο στο Δήμο , ώστε να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία του.
            Η ανωτέρω διαδικασία θα είναι χρονοβόρος καθότι χρειάζεται τροποποίηση των όρων της διαθήκης και του κανονισμού διοικήσεως, ύστερα αποό εγκρίσεις των αρμοδίων Υπουργείων Πολιτισμού και Οικονομικών.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Αποδέχεται το αίτημα του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου Βάσου Πετρόπουλου –Παν. Γαρταγάνη,   για υπαγωγή του στο Δήμο Κορινθίων , ύστερα από τις νόμιμες εγκρίσεις που θα ληφθούν αρμοδίως, προκειμένου το εν λόγω Μουσείο να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του από το Δήμο ή από το Κέντρο Πολιτισμού – Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων και να δώσει νέα ώθηση στα πολιτιστικά δρώμενα της Κορίνθου και του Νομού Κορινθίας ευρύτερα.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 502 / 2011.
      
 
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09-12-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ