Συγχώνευση ΚΕΠ Κορίνθου

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 503
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/30-11-2011)
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: «Συγχώνευση ΚΕΠ Κορίνθου» 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 30- 11 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 49418/25.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (31) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Χατζής Μιχάλης
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Περόγαμβρος Μιχάλης
 14. Ζήμος Κων/νος
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Βατουσιάδης Νικόλαος
 18. Φόρτης Φώτιος      
 19. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 20. Γιώτης Κων/νος
 21. Μπάκουλης Δημήτριος
 22. Πούρος Γεώργιος
 23. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24. Ρούκης Βασίλειος
 25. Καρπούζης Γρηγόριος
 26. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 27. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Δασκαλοπούλου Σοφία
 30. Αθανασάκος Θωμάς
 31.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τόγιας Σωκράτης
2.      Φαρμάκης Γεώργιος
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λαμπρινός Παναγιώτης
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Κορδώσης Χρήστος
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
  
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  14.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  17.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
4.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Νικολέττα Γιάννου προσήλθαν στο τέλος του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Σοφία Λέκκα, 2)Παναγιώτης Λαμπρινός, 3) Γεώργιος Φαρμάκης, 4) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 5) Χρήστος Κορδώσης και 6) Παναγιώτης Δράκος προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 2) Χρήστος Μελέτης αποχώρησαν στο τέλος του ιδίου θέματος. Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας επανήλθε στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 503 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
                            υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. του Δήμου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
           
«Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 3 του αρ. 40 του Ν. 4024/2011, επιτρέπεται η συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του οικείου Δήμου, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την ως άνω Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα προσωπικού, εξοπλισμού και κάθε άλλο σχετικό με τη συγχώνευση θέμα.
            Ειδικότερα, με τις νέες ρυθμίσεις, το προσωπικό κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) που υπηρετεί στο ΚΕΠ που συγχωνεύεται, μεταφέρεται αυτοδίκαια μαζί με τις θέσεις που κατέχει, στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.
            Για τη συγχώνευση λαμβάνονται ιδίως υπόψη κριτήρια πληθυσμιακά, χωροταξικά και εξοικονόμησης δαπάνης.
            Κατόπιν αυτών, προτείνουμε τη συγχώνευση του ΚΕΠ (0555) με το ΚΕΠ (0346), ώστε να λειτουργήσουν ως ενιαίο ΚΕΠ (0346), δεδομένου ότι καλύπτονται πλήρως τα απαιτούμενα από το Νόμο κριτήρια, δεδομένου ότι
α) Εντός της πόλεως της Κορίνθου, μετά την υπαγωγή των Νομαρχιακών ΚΕΠ στους Δήμους, λειτουργούν δύο (2) ΚΕΠ (0346 και 0555) σε μισθωμένα κτίρια, που εδρεύουν σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση.
β) Το ΚΕΠ (0346) στεγάζεται επί της οδού Κωστή Παλαμά 53, σε κτίριο εμβαδού 179 τ.μ. καλύπτοντας πλήρως τις προϋποθέσεις στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών, πρόσβασης και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ καθώς και δικτυακής και τηλεφωνικής κάλυψης ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
γ) Στο ΚΕΠ (0346) υπηρετούν τέσσερις (4) μόνιμοι υπάλληλοι κλάδου Δ.Υ.Π, δύο (2) μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι και η Πρ/νη Δ.νσης ΚΕΠ.
Στο ΚΕΠ (0555) υπηρετούν τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι κλ. Δ.Υ.Π.
δ) Το ΚΕΠ (0346), με σχετική Υ.Α., έχει καθοριστεί να λειτουργήσει ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) και παράλληλα αναμένεται η ολοκλήρωση της πιστοποίησής του από το Υπουργείο για τη λειτουργία του ως Υπηρεσία μιας Στάσης, για την σύσταση εταιρειών βάσει του Ν. 3853/2010.
ε) Με δεδομένη την επιτακτική ανάγκη εξορθολογισμού των δαπανών των δημοσίων υπηρεσιών, η συγχώνευση θα επιφέρει σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων δύο οργανικών μονάδων οι οποίες παρέχουν ομοειδές έργο.
            Επιπρόσθετα η αιτούμενη συγχώνευση του ΚΕΠ (0555) με το ΚΕΠ (0346) στις εγκαταστάσεις του δεύτερου, θα δημιουργήσει ένα άρτια οργανωμένο ΚΕΠ με υψηλή αναγνωρισιμότητα, το οποίο θα λειτουργήσει ως κομβικό σημείο εξυπηρέτησης των Κορίνθιων πολιτών, το οποίο επαρκώς στελεχωμένο θα συντελέσει σημαντικά στην ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 40 § 5 του Ν. 4024/2011 και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/198/οικ.22094/07-11-2011 εγκύκλιο του Τμήματος ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συγχώνευση του ΚΕΠ (0555) με το ΚΕΠ (0346) του Δήμου Κορινθίων, ώστε να λειτουργήσουν ως ενιαίο ΚΕΠ (0346), για τους λόγους που αναφέρονται κατωτέρω:
  1. τα δύο (2) ΚΕΠ που λειτουργούν στην πόλη της Κορίνθου, μετά την υπαγωγή των Νομαρχιακών ΚΕΠ στους Δήμους, στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια που εδρεύουν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, οπότε η συγχώνευσή τους δεν θα προκαλέσει δυσμενή αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων,
  2. θα επιτευχθεί σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων δύο οργανικών μονάδων που παρέχουν ομοειδές έργο και θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση δημοσίων πόρων,
  3. το ΚΕΠ (0346) στεγάζεται επί της οδού Κωστή Παλαμά 53, σε κτίριο εμβαδού 179 τ.μ. καλύπτοντας πλήρως τις προϋποθέσεις στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών, πρόσβασης και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ καθώς και δικτυακής και τηλεφωνικής κάλυψης ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
  4. Η συγχώνευση του ΚΕΠ (0555) με το ΚΕΠ (0346) στις εγκαταστάσεις του δεύτερου, θα δημιουργήσει ένα άρτια οργανωμένο ΚΕΠ με υψηλή αναγνωρισιμότητα, που θα λειτουργήσει ως κομβικό σημείο εξυπηρέτησης των Κορίνθιων πολιτών, το οποίο επαρκώς στελεχωμένο, μετά την αυτοδίκαιη μεταφορά των υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΚΕΠ που συγχωνεύεται, θα συντελέσει σημαντικά στην ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού.
  5. Το ΚΕΠ (0346), με σχετική Υ.Α., έχει καθοριστεί να λειτουργήσει ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) και παράλληλα αναμένεται η ολοκλήρωση της πιστοποίησής του από το Υπουργείο για τη λειτουργία του ως Υπηρεσία μιας Στάσης, για την σύσταση εταιρειών βάσει του Ν. 3853/2010.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 503 / 2011.
      
 
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05-12-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment