Ίδρυση ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Κορινθίων

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 504
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/30-11-2011)
 
ΘΕΜΑ 4o Η.Δ.: «Ίδρυση ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο Κορινθίων» 
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 30- 11 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 49418/25.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (31) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Χατζής Μιχάλης
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Περόγαμβρος Μιχάλης
 14. Ζήμος Κων/νος
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Βατουσιάδης Νικόλαος
 18. Φόρτης Φώτιος      
 19. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 20. Γιώτης Κων/νος
 21. Μπάκουλης Δημήτριος
 22. Πούρος Γεώργιος
 23. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24. Ρούκης Βασίλειος
 25. Καρπούζης Γρηγόριος
 26. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 27. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Δασκαλοπούλου Σοφία
 30. Αθανασάκος Θωμάς
 31.  Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τόγιας Σωκράτης
2.      Φαρμάκης Γεώργιος
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Δράκος Παναγιώτης
5.      Λαμπρινός Παναγιώτης
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Κορδώσης Χρήστος
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
  10.Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
  11.Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
  12.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
  13.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
  14.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
  15.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
  16.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
  17.Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     
                                  
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
3.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
4.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
         
 
                                                        
 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Νικολέττα Γιάννου προσήλθαν στο τέλος του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Σοφία Λέκκα, 2)Παναγιώτης Λαμπρινός, 3) Γεώργιος Φαρμάκης, 4) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 5) Χρήστος Κορδώσης και 6) Παναγιώτης Δράκος προσήλθαν στο τέλος του 3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 2) Χρήστος Μελέτης αποχώρησαν στο τέλος του ιδίου θέματος. Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας επανήλθε στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 504 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
                            υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
            <<Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας ύστερα από μελέτη η οποία ανατέθηκε από το Δίκτυο και εκπονήθηκε από την εθνική σχολή Δημόσιας Υγείας διαπιστώθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός καινοτόμου θεσμού των Δημοτικών κέντρων πρόληψης για την Υγεία.
Ο Δήμος Κορινθίων θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία αυτή και θα προβεί στην δημιουργία ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.
            Τα Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία, σύμφωνα με τις επεξεργασμένες από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) σχετικά με τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας τους, πρόκειται να προσφέρουν στους δημότες τις εξής υπηρεσίες:
 
Ø      Ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την Πρόληψη των Νοσημάτων και την Προαγωγή της Υγείας, βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών
Ø      Προσανατολισμό και ενημέρωση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας ανάλογα με τα προσωπικά προβλήματα υγείας ανάλογα με τα προσωπικά προβλήματα υγείας που αναφέρονται
Ø      Οργάνωση προγραμμάτων μαζικού ελέγχου υγιών πολιτών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για διάφορα επικίνδυνα για την ζωή νοσήματα (προσυμπτωματικός έλεγχος)
Ø      Συνεχή εκτίμηση του κινδύνου για την υγεία με απλό τρόπο για θέματα όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης, η υπέρταση, η κατάθλιψη, η οστεοπόρωση και άλλα, καθώς κα κατάλληλη προώθηση σε υπηρεσίες υγείας σε περίπτωση θετικών ευρημάτων
Ø      Αντιμετώπιση απλών περιπτώσεων πρώτων βοηθειών για μικροτραυματισμούς και μικροπροβλήματα, κυρίως σε ώρες μη λειτουργίας των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας
Τα  Δημοτικό Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας του ΔΕΝ αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετα έξοδα στον Δήμο και προβλέπεται να λειτουργήσει σε υπάρχοντα δημοτικό χώρο.
Το μοναδικό προβλεπόμενο έξοδο αφορά την εγκατάσταση και τις άδειες χρήσης του ειδικού λογισμικού για την υποστήριξη πρωτοκόλλων εκτίμησης κινδύνου για την υγεία που θα χρησιμοποιεί το Δημοτικό Κέντρο Πρόληψης και την εκπαίδευση του προσωπικού του.
Το Δημοτικό Κέντρο Πρόληψης αναμένεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει σήμερα στις υπηρεσίες υγείας του Δήμου. Επιπλέον πολλές από τις αρμοδιότητες που δίνονται από τη νέα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας στους Δήμους, θα μπορούν να ασκούνται από το εξειδικευμένο αυτό Κέντρο.
Το μοναδικό προβλεπόμενο έξοδο αφορά την εγκατάσταση και τις άδειες χρήσεις του ειδικού λογισμικού που θα χρησιμοποιούν τα Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία, το κόστος των οποίων έχει καθορισθεί σε 5.000 ευρώ. >>.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος:
Η κα Δασκαλοπούλου Σοφία:  θα θέλαμε να ξέρουμε τι θα γίνει με την στελέχωση των ΚΕΠ Υγείας και αν θα εξυπηρετούνται μετανάστες και πρόσφυγες που στερούνται βιβλιαρίου υγείας για ιατρική περίθαλψη.
         Η κα Τσαρμπού Ευφροσύνη: θεωρώ απαραίτητο να στελεχωθούν τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας. Για το λόγο αυτό δε συμφωνούμε με την ίδρυση του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ.
                           
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
Εγκρίνει την δημιουργία ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, με σκοπό την παροχή προς τους πολίτες των υπηρεσιών πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσης. 
Το μοναδικό προβλεπόμενο έξοδο που αφορά την εγκατάσταση και τις άδειες χρήσεις του ειδικού λογισμικού που θα χρησιμοποιούν τα Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία, είναι 5.000 ευρώ και θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στην αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011 σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 504 / 2011.
      
Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02-12-2011
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ