Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για εκτέλεση του έργου ΄΄Αποκατάσταση Ι.Ν.

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 517

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/30-11-2011)

 

ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ.:  «Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για εκτέλεση του έργου ΄΄Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Σοφικού΄΄»

                                               

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  30- 11 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα  από την αριθμ. 49418/25.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (31) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Χατζής Μιχάλης
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 14. Ζήμος Κων/νος
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Βατουσιάδης Νικόλαος
 18. Φόρτης Φώτιος      
 19. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 20. Γιώτης Κων/νος
 21. Μπάκουλης Δημήτριος
 22. Πούρος  Γεώργιος
 23. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24. Ρούκης Βασίλειος
 25. Καρπούζης Γρηγόριος
 26. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 27. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Δασκαλοπούλου Σοφία
 30. Αθανασάκος Θωμάς
 31.  Τσαρμπού Ευφροσύνη

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τόγιας Σωκράτης

2.      Φαρμάκης Γεώργιος

3.      Γουγάς Αλέξανδρος

4.      Δράκος Παναγιώτης

5.      Λαμπρινός Παναγιώτης

6.      Γιάννου Νικολέττα

7.      Κορδώσης  Χρήστος

8.      Λέκκα Σοφία

9.      Μελέτης Χρήστος

10. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος

 

  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

  10. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

  11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

  12. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

  13. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

  14. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

  15. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

  16. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

  17. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     

                                  

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

3.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

4.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 

         

 

                                                         

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Νικολέττα Γιάννου προσήλθαν στο τέλος του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Σοφία Λέκκα, 2) Παναγιώτης Λαμπρινός, 3) Γεώργιος Φαρμάκης, 4) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 5) Χρήστος Κορδώσης και 6) Παναγιώτης Δράκος προσήλθαν στο τέλος του  3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 2) Χρήστος Μελέτης αποχώρησαν στο τέλος του  ιδίου θέματος. Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας επανήλθε στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και  η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Απόφαση: 517   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

                            υπενθύμισε  στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 480/12-10-2011 απόφαση του Σώματος περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Δ.Δ. Σοφικού» ποσού 190.728,50 €.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίς του Δήμου , η οποια καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

    << Σε σχέση με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Συμβατικά  στοιχεία και ιστορικό εργολαβίας

1. Η υπ΄ αριθμ. 17/2010 μελέτη του έργου και τα συμβατικά τεύχη συντάχθηκαν από την ΤΥΔΚ Ν. Κορινθίας με συνολικό προϋπολογισμό  μελέτης 190.728,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21/(Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 192/09) Απόφαση κατάρτισης και ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Σολυγείας για το έτος 2010.

3. Με την υπ΄ αριθμ.  πρωτ. 10/71/2010 απόφαση του Δήμου Σολυγείας ένταξης χρηματοδότησης του έργου από ίδιους πόρους και την υπ΄ αριθμ. 8358/08-09-2010 έγκριση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

4. Με το  νόμο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ  Ν3852/10, ο Δήμος Σολυγείας εντάσσεται στο Δήμο Κορινθίων

5. Στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2011 αναγράφεται η ειδικώς για το έργο απαιτούμενη πίστωση με ΚΑ 15/7331.0001 και τίτλο <<Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Δ.,Δ. Σοφικού>>, ποσού 190,728,50€ με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου.

6. Με την αριθμ. 20/50/2010  απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, εγκρίθηκαν οι όροι της δημοπρασίας έργου <<Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Δ.,Δ. Σοφικού>>, προϋπολογισμού 190,728,50€

7. Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 12-10-2010 και με την 33/94/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με θέμα «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Δ. Σοφικού», επικυρώθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε μειοδότης η ατομική επιχείρηση του Βασιλείου Μ. Μπισμπιρούλια ΕΔΕ της οποίας  η μέση έκπτωση ανήλθε σε ποσοστό 33%.

8. Η ανωτέρω ακυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 11553/31-12-2010 απόφαση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Κορινθίας

9. Με την από 02-03-3011 Προσφυγή ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 ο Μπισμπιρούλιας Βασίλειος ενίσταται κατά της ανωτέρω απόφασης και αποδέχεται την εκτέλεση του έργου με εργολαβικό όφελος 18%

10. Με την απόφαση με αριθμ. 15/7/9-6-11 η ειδική  επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κάνει δεκτή την προσφυγή του Μπισμπιρούλια Βασιλείου, λαμβάνοντας υπόψη την αποδοχή του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με εργολαβικό όφελος 18%.

11. Η σύμβαση του έργου ποσού 110.951,72 άνευ Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 06-10-2011

12. Με το από 07-10-2011 έγγραφο του Διευθυντή της Τ.Υ.Δ. Κορινθίων ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός του έργου η Θεοδοσίου Αναστασία.

13. Η  συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 10 ημερολογιακοί μήνες από την επόμενη της ημέρας υπογραφής της παρούσας σύμβασης, που είναι και ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου, με την προϋπόθεση της υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Δ.Δ. Σοφικού» του Δήμου Κορινθίων, Νομού Κορινθίας.

 

Μεταξύ των:

1.      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2.       ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

Β. Αίτηση για έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας

Με την αριθμ. πρωτ. 44922/02-11-2011 συνημμένη αίτησή του ο Ανάδοχος του έργου υπέβαλε για έγκριση το από 10-10-2011 πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας: «Κ/ΞΙΑ ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε –ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκρισή του που αναφέρονται στα άρθρα 66 & 67 του Ν. 3669/2008.

 

Γ. Έλεγχος συμφωνητικού και των στοιχείων για την κατασκευαστική κοινοπραξία. Η υπηρεσίας μας, αμέσως μετά την υποβολή του συμφωνητικού και των δικαιολογητικών για τη σύσταση της κατασκευαστικής  κοινοπραξίας, έλεγξε αυτά και διαπίστωσε ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 3669/2008 και γι΄ αυτό τα κάνει δεκτά.

 

Δ. Εισήγηση υπηρεσίας

Η υπηρεσία μας εισηγείται για την έγκριση του συμφωνητικού σύστασης  της κατασκευαστικής κοινοπραξίας «Κ/ΞΙΑ ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε. – ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του Δήμου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Δ.Δ. Σοφικού», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 & 67 του Ν. 3669/2008. >>

            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις των άρθρων 66 &67 του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τη σύσταση κατασκευαστικής κοινοπραξίας με τον τίτλο «Κ/ΞΙΑ ΑΤΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.  – ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Δ.Δ. Σοφικού» ποσού 190.728,50€,από πόρους του Δήμου Κορινθίων , σύμφωνα με την αριθμ. 17/2010 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Κορινθίας και όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

 

Η ανωτέρω δαπάνη του έργου θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋ/σμό έτους 2011 πίστωση με ΚΑ  15/7331.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Δ.Δ. Σοφικού» ποσού 190.728,50 €.

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 517 / 2011.

 

      

Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος,15-12-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ