Παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΄΄Μελέτη δημιουργίας εκπαιδευτικού πάρκου ΟΤ 613 & 614 Α

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 518

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/30-11-2011)

 

ΘΕΜΑ 18ο Η.Δ.: «Παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΄΄Μελέτη δημιουργίας εκπαιδευτικού πάρκου ΟΤ 613 & 614 σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας»

                                               

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  30- 11 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα  από την αριθμ. 49418/25.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (31) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Χατζής Μιχάλης
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 14. Ζήμος Κων/νος
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Βατουσιάδης Νικόλαος
 18. Φόρτης Φώτιος      
 19. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 20. Γιώτης Κων/νος
 21. Μπάκουλης Δημήτριος
 22. Πούρος  Γεώργιος
 23. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24. Ρούκης Βασίλειος
 25. Καρπούζης Γρηγόριος
 26. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 27. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Δασκαλοπούλου Σοφία
 30. Αθανασάκος Θωμάς
 31.  Τσαρμπού Ευφροσύνη

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τόγιας Σωκράτης

2.      Φαρμάκης Γεώργιος

3.      Γουγάς Αλέξανδρος

4.      Δράκος Παναγιώτης

5.      Λαμπρινός Παναγιώτης

6.      Γιάννου Νικολέττα

7.      Κορδώσης  Χρήστος

8.      Λέκκα Σοφία

9.      Μελέτης Χρήστος

10. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος

 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

  10. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

  11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

  12. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

  13. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

  14. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

  15. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

  16. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

  17. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     

                                  

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

3.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

4.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 

         

 

                                                         

 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Νικολέττα Γιάννου προσήλθαν στο τέλος του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Σοφία Λέκκα, 2) Παναγιώτης Λαμπρινός, 3) Γεώργιος Φαρμάκης, 4) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 5) Χρήστος Κορδώσης και 6) Παναγιώτης Δράκος προσήλθαν στο τέλος του  3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 2) Χρήστος Μελέτης αποχώρησαν στο τέλος του  ιδίου θέματος. Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας επανήλθε στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και  η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Απόφαση: 518   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

                             ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ότι με την αριθμ. 2/57/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που νομιμοποιήθηκε  με την αριθμ. 1243/30-5-2010 όμοια της Περ.κής Δ/νσης Ν. Κορινθίας,  ανατέθηκε η  εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη δημιουργίας εκπαιδευτικού πάρκου ΟΤ 613 & 614 σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας» ποσού 3. 361,35 € χωρίς ΦΠΑ ή 4.134,46 € με το ΦΠΑ στον μελετητή Σκούρτη Ανδρέα με πτυχίο τάξης Α΄ και κατηγορία 7 και αριθμ. μητρώου 17115 .

Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 33996/2010  σύμβαση  με χρονικό διάστημα περαίωσής της εκατόν είκοσι (120)  ημερών,με έναρξη  την 1-1-2011.

Στη συνέχεια ο μελετητής παρέδωσε την ανωτέρω μελέτη και συντάχθηκε η από  19-4-2011 βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία, που αναφέρει ότι η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές  και ο ανάδοχος συμμορφώθηκε πλήρως με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Παρακαλούμε για την έγκριση και παραλαβή της ανωτέρω μελέτης.

      

To Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005,  του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη δημιουργίας εκπαιδευτικού πάρκου Ο.Τ. 613 & 614 σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας» ποσού 4.134,46 € , από το μελετητή κ. Σκούρτη  Ανδρέα, στον οποίο είχε ανατεθεί η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης με την αριθμ. 57/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, καθώς ο ανάδοχος συμμορφώθηκε πλήρως με τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση (αριθμ. συμφωνητικού 33996/31-12- 2010).

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋ/σμό έτους 2011 πίστωση με ΚΑ 30/7413.0026 και τίτλο «Μελέτη δημιουργίας εκπαιδευτικού πάρκου Ο.Τ. 613 & 614 σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας» ποσού  4.134,46 €

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 518/ 2011.

 

      

Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 13-12-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ