Οριοθέτηση – διευθέτηση υδατορέματος στη Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 523

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/30-11-2011)

 

ΘΕΜΑ 25ο Η.Δ.:  «Οριοθέτηση – διευθέτηση υδατορέματος νότια της ιδιοκτησίας

                                Ευθυμίας Μαυρίδη στη Τ.Κ. Ξυλοκέριζας» 

                                               

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  30- 11 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα  από την αριθμ. 49418/25.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (31) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Χατζής Μιχάλης
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 14. Ζήμος Κων/νος
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Βατουσιάδης Νικόλαος
 18. Φόρτης Φώτιος      
 19. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 20. Γιώτης Κων/νος
 21. Μπάκουλης Δημήτριος
 22. Πούρος  Γεώργιος
 23. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24. Ρούκης Βασίλειος
 25. Καρπούζης Γρηγόριος
 26. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 27. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Δασκαλοπούλου Σοφία
 30. Αθανασάκος Θωμάς
 31.  Τσαρμπού Ευφροσύνη

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τόγιας Σωκράτης

2.      Φαρμάκης Γεώργιος

3.      Γουγάς Αλέξανδρος

4.      Δράκος Παναγιώτης

5.      Λαμπρινός Παναγιώτης

6.      Γιάννου Νικολέττα

7.      Κορδώσης  Χρήστος

8.      Λέκκα Σοφία

9.      Μελέτης Χρήστος

10. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος

 

  
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

  10. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

  11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

  12. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

  13. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

  14. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

  15. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

  16. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

  17. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     

                                  

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

3.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

4.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 

         

 

                                                         

 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Νικολέττα Γιάννου προσήλθαν στο τέλος του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Σοφία Λέκκα, 2) Παναγιώτης Λαμπρινός, 3) Γεώργιος Φαρμάκης, 4) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 5) Χρήστος Κορδώσης και 6) Παναγιώτης Δράκος προσήλθαν στο τέλος του  3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 2) Χρήστος Μελέτης αποχώρησαν στο τέλος του  ιδίου θέματος. Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας επανήλθε στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και  η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Απόφαση: 523   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε

                            υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:

 

1.      Το υπ’ αριθμ. 5863/04-02-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δήμου Κορινθίων για την οριοθέτηση – διευθέτηση του υδατορέματος νότια της ιδιοκτησίας Ευθυμίας Μαυρίδη στη Τ.Κ. Ξυλοκέριζας, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ιωάννη Ρούσση.

2.      Το υπ’ αριθμ. 4422/14-06-2011 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων προς το Τοπικό Συμβούλιο Ξυλοκέριζας, προκειμένου να εκφράσει την άποψη του επί του ανωτέρω θέματος.

3.      Την αριθμ. 2/3/01-07-2011 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας που συμφωνεί με την εφαρμογή της μελέτης οριοθέτησης – διευθέτησης υδατορέματος νότια της ιδιοκτησίας Ευθυμίας Μαυρίδη.

4.      Την από 08-08-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει κατ’ αρχήν αντίρρηση για την ανωτέρω οριοθέτηση.

5.      Την αριθμ. 8/38/04-10-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την οριοθέτηση του υδατορέματος νότια της ιδιοκτησίας Ευθυμίας Μαυρίδη στις Κεχριές της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω στοιχεία, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(και με την ψήφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής

 Κοινότητας Ξυλοκέριζας)

 

Γνωμοδοτεί θετικά για τη οριοθέτηση – διευθέτηση υδατορέματος νότια της ιδιοκτησίας Ευθυμίας Μαυρίδη στις Κεχριές της Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Ρούσση.

 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 523 / 2011.

 

      

Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 07-12-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ