Αριθμός Απόφασης 22/2020

Από το Πρακτικό 3/22.07.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Θέμα 4ο: «Επί εισηγήσεως περί διαμόρφωσης της εισόδου-εξόδου οχημάτων σε γήπεδο ιδιοκτησίας Σωτηρίου Κουτσογιάννη του Γερασίμου στη θέση «Παληάμπελα» της Κοινότητας Ξυλοκέριζας του Δήμου Κορινθίων, για χρήση κατοικίας»