Λύση μισθώσεων Νηπιαγωγείων και προκήρυξη για νέες

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 524

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 23/30-11-2011)

 

ΘΕΜΑ 26ο Η.Δ.:  «Λύση μισθώσεων Νηπιαγωγείων και προκήρυξη για νέες

                              μισθώσεις» 

                                               

  Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  30- 11 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, ύστερα  από την αριθμ. 49418/25.11.2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  § 1 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  (31) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
 2. Χασικίδης Χρήστος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος
 4. Παππάς Αντώνης
 5. Σταματάκης Μάριος
 6. Τζαναβάρας Δημήτριος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
 8. Κεφάλας Σταύρος
 9. Λέκκας Πέτρος
 10. Κολοκούρης Νικόλαος
 11. Χατζής Μιχάλης
 12. Γκερζελής Ιωάννης
 13. Περόγαμβρος  Μιχάλης
 14. Ζήμος Κων/νος
 15. Καμπάς Νικόλαος
 16. Οικονόμου Γεώργιος
 17. Βατουσιάδης Νικόλαος
 18. Φόρτης Φώτιος      
 19. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
 20. Γιώτης Κων/νος
 21. Μπάκουλης Δημήτριος
 22. Πούρος  Γεώργιος
 23. Ζαχαριάς Σπυρίδων
 24. Ρούκης Βασίλειος
 25. Καρπούζης Γρηγόριος
 26. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 27. Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 28. Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 29. Δασκαλοπούλου Σοφία
 30. Αθανασάκος Θωμάς
 31.  Τσαρμπού Ευφροσύνη

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.      Τόγιας Σωκράτης

2.      Φαρμάκης Γεώργιος

3.      Γουγάς Αλέξανδρος

4.      Δράκος Παναγιώτης

5.      Λαμπρινός Παναγιώτης

6.      Γιάννου Νικολέττα

7.      Κορδώσης  Χρήστος

8.      Λέκκα Σοφία

9.      Μελέτης Χρήστος

10. Φιλιππακόπουλος Γεώργιος

 

  
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα επτά (17) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

  1.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος

  2.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια

  3.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο

  4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           

  5.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης

  6.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       

  7.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    

  8.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 

  9.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος

  10. Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο

  11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   

  12. Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι

  13. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι

  14. Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 

  15. Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 

  16. Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι

  17. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα     

                                   

          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι

2.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός

3.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό

4.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια

5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς

 

         

 

                                                         

 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Χρήστος Μελέτης και 2) Νικολέττα Γιάννου προσήλθαν στο τέλος του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Σοφία Λέκκα, 2) Παναγιώτης Λαμπρινός, 3) Γεώργιος Φαρμάκης, 4) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος, 5) Χρήστος Κορδώσης και 6) Παναγιώτης Δράκος προσήλθαν στο τέλος του  3ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 2) Χρήστος Μελέτης αποχώρησαν στο τέλος του  ιδίου θέματος. Τέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας επανήλθε στο τέλος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και  η Δημοτική Σύμβουλος Ευφροσύνη Τσαρμπού αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Απόφαση: 524   Ο Πρόεδρος για  το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των

                             μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τους σχετικούς φακέλους μισθώσεων ακινήτων  όλων των Νηπιαγωγείων του Καποδιστριακού Δήμου Κορινθίων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Συμβούλων την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου  η οποία έχει ως εξής:

 

<<Με το αρ. Πρωτ.: 26097/22-06-2011  έγγραφό της, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, μας παρέδωσε το αρχείο των μισθωμάτων που περιέρχονται στην αρμοδιότητα των δήμων.

 

Μετά από λεπτομερή έλεγχο όλων των ανωτέρω σχετικών φακέλων διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

 

1.-  α) Ο φάκελος που μας παραδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας για τη μίσθωση κτιρίου επί της οδού Χριστίνας Τσαμαντά στην Καλλιθέα για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου έχει ελλείψεις σε έγγραφα τα οποία ζητάμε με το αρ. πρωτ. 34041/17-08-2011 να μας τα παραδώσει ως οφείλει. 

 β) Η μίσθωση υπογράφηκε στις 01/09/2006 με 12ετή διάρκεια και σύμφωνα με το πρωτόκολλο παράδοσης την ίδια ημέρα παραδόθηκε για την στέγαση του σχολείου. Το αρχικό ποσό ορίστηκε στα 600,00 ευρώ και με την τελευταία αναπροσαρμογή καθορίστηκε από 1/9/2009 στα 636,60 ευρώ.

γ) Υπάρχουν στοιχεία δηλωτικά του ιδιοκτήτη ότι δεν επιθυμεί την μείωση κατά 20% του μηνιαίου μισθώματος και ότι επιθυμεί την λύση της μίσθωσης.

 

2.-  α) Ο φάκελος που μας παραδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας για τη μίσθωση κτιρίου στην περιοχή όπισθεν φυλακών για τη στέγαση του 16ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου (65μ. με προαύλιο) έχει ελλείψεις σε έγγραφα.

      β) Ο εκμισθωτής Ξύδης Χρήστος έχει συμφωνήσει σε μείωση του μισθώματος κατά 20%.

      γ) Το πρώτο μισθωτήριο ήταν το 1991 πενταετές μετά από διαγωνισμό (26-06-1991) με πρώτο μίσθωμα 38.000 δραχμές μηνιαίως.

      δ) Δεν υπάρχουν νεότερα μισθωτήρια μόνο τιμαριθμικές αναπροσαρμογές του μισθώματος κατόπιν αίτησης του εκμισθωτή. Η τελευταία αναπροσαρμογή του μισθώματος διαμορφώθηκε στα 300 ευρώ μηνιαίως. Με την μείωση θα διαμορφωθεί στα 240 ευρώ.

 

3.- α) Ο φάκελος που μας παραδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, για τη μίσθωση του κτιρίου στην οδό Σισύφου 12 του 17ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου (63τ.μ. και ακάλυπτο χώρο 30 τ.μ.) έχει ελλείψεις σε έγγραφα τα οποία ζητάμε με το αρ. πρωτ. 34839/24-08-2011 να μας τα παραδώσει ως οφείλει.

     β) Στον φάκελο δεν υπάρχει έγγραφο που να δηλώνει την πρόθεση του ιδιοκτήτη μείωσης κατά 20% του μηνιαίου μισθώματος.

     γ)  Η μίσθωση υπογράφηκε κατόπιν δημοπρασίας στις 05/09/1991 με 5ετή διάρκεια. Το αρχικό ποσό ορίστηκε στις 45.000 δραχμές και σύμφωνα με την τελευταία αναπροσαρμογή καθορίστηκε από 23/05/2009 στα 220,28 ευρώ. Δεν υπάρχουν λοιπά στοιχεία ή αποφάσεις, παρατάσεις που να αποδεικνύουν ότι η σύμβαση αυτή είναι σήμερα σε ισχύ.

      

Το Δημοτικό Συμβούλιο και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.-  Τη λύση της μίσθωσης των Νηπιαγωγείων του Καποδιστριακού Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα:

 

α) του κτιρίου επί της οδού Χριστίνας Τσαμαντά στην Καλλιθέα, που στεγάζει  το 9ο Νηπιαγωγείο Κορίνθου

β) του κτιρίου στην περιοχή όπισθεν φυλακών Κορίνθου που στεγάζει το 16ο Νηπιαγωγείο Κορίνθου

γ) του κτιρίου στην οδό Σισύφου 12 που στεγάζει το 17ο Νηπιαγωγείο Κορίνθου

Η λύση των ανωτέρω μισθώσεων θα πραγματοποιηθεί όταν εξευρεθούν κατάλληλοι χώροι για την στέγασή των.

 

2.- Τη διενέργεια δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή για τη μίσθωση κτιρίων στέγασης των ανωτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 τ.Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 524 / 2011.

 

 

Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 12-12-2011

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

 

Leave a Comment